งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนด ประเด็นสอบสวน ปรีชา นิศา รัตน์. ประเด็น คือ จุดสำคัญ ที่จะต้องพิสูจน์หรือวินิจฉัย เพราะเป็นจุดที่ยังโต้เถียง กันอยู่ หรือยังไม่ได้ความ กระจ่างชัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนด ประเด็นสอบสวน ปรีชา นิศา รัตน์. ประเด็น คือ จุดสำคัญ ที่จะต้องพิสูจน์หรือวินิจฉัย เพราะเป็นจุดที่ยังโต้เถียง กันอยู่ หรือยังไม่ได้ความ กระจ่างชัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนด ประเด็นสอบสวน ปรีชา นิศา รัตน์

2 ประเด็น คือ จุดสำคัญ ที่จะต้องพิสูจน์หรือวินิจฉัย เพราะเป็นจุดที่ยังโต้เถียง กันอยู่ หรือยังไม่ได้ความ กระจ่างชัด หากเป็นที่กระจ่างชัด หรือรับกันแล้ว ก็ไม่เป็นประเด็นที่จะต้อง พิสูจน์หรือวินิจฉัย 1

3 วิ. แพ่ง มาตรา 183 วรรคแรก “………… ข้อกฎหมายหรือ ข้อเท็จจริงที่ คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้าง แต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รับและ เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็น ข้อพิจารณาตามคำคู่ความ ให้ ศาลกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อ พิพาท และกำหนดให้คู่ความ ฝ่ายใดนำพยานหลักฐานมาสืบ ในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ ได้ ” 2

4 ถ้อยคำหรือพยานหลักฐานฝ่าย กล่าวหารับกันเรียกว่า ข้อเท็จจริง เมื่อเป็นข้อเท็จจริงแล้วก้ไม่มี ประเด็นที่จะต้องพิสูจน์ต่อไปอีก ข้อสังเกต ประเด็นนั้น จะเปลี่ยนแปลงไปได้ ตลอดเวลาตามคำรับ คำปฏิเสธ ตาม ข้อต่อสู้ หรือตามข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 3

5 กฎ ก. พ. ฉบับที่ 18 ( พ. ศ. 2540) ข้อ 6 เมื่อได้รับเรื่อง ตามข้อ 5 (2) แล้ว ( ได้รับ สำเนาคำสั่งตั้งกรรมการ สอบสวน การทราบคำสั่งของผู้ถูก กล่าวหา พร้อมเอกสาร หลักฐาน ) ให้ประธาน กรรมการดำเนินการประชุม คณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาวางแนว ทางการสอบสวนต่อไป 4

6 การกำหนดประเด็น สอบสวน เป็นการกำหนดจุดสำคัญ ที่จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ถูก กล่าวหาได้กระทำผิดวินัย ตามข้อกล่าวหาในกรณีใด อย่างไรหรือไม่ เป็นการวางแผนในการ สอบสวนล่วงหน้า เพื่อให้ การสอบสวนดำเนินไปสู่ จุดมุ่งหมายที่ มุ่งพิสูจน์ อย่างมีทิศทาง ถูกต้อง และรวดเร็ว 5

7 การกำหนดประเด็น สอบสวน ต้องการทำเพื่อให้ * สามารถชี้ผิดชี้ ถูกได้ * ปรับบทความผิด ได้ * กำหนดระดับ โทษได้ 6

8 การกำหนดประเด็น สอบสวน เป็นเรื่องนำทางให้การ สอบสวน เป็นไปตามรูปเรื่อง ที่กล่าวหา รอบคอบ รัดกุม รวดเร็ว 7

9 การกำหนดประเด็น สอบสวน ( ต่อ ) ได้ข้อเท็จจริงโดยละเอียด ครบถ้วน - สอบสวนให้หมด ประเด็น - สอบให้สิ้นกระแสความ ให้ได้ความจริง สามารถ พิสูจน์ความผิด และกำหนดระดับโทษได้ ผู้ถูกกล่าวหาสามารถชี้แจ้ง ได้ตรงกับเรื่อง ที่กล่าวหา ไม่หลงข้อ ต่อสู้ 8

10 แนวทางการกำหนด ประเด็นสอบสวน ศึกษาจาก 1. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน 2. เอกสารหลักฐานและ ข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่ 3. คำชี้แจงเบื้องต้นของผู้ ถูกกล่าวหา 4. บทกฎหมายที่ว่าด้วย วินัยในส่วนที่เกี่ยวกับ ข้อกล่าวหา 9

11 จุดสำคัญที่จะต้องพิสูจน์หรือ วินิจฉัยในการดำเนินการทาง วินัย มี 3 ด้าน 1. ประเด็นเกี่ยวกับการกระทำ ในเรื่องที่กล่าวหา จะต้องพิสูจน์ ว่าผู้ถูกกล่าวหา - ทำอะไร - ทำที่ไหน - ทำเมื่อไร - ทำ อย่างไร - เพราะเหตุใด เพื่อใช้ในการวินิจฉัยว่าได้ กระทำผิดวินัยหรือไม่ 1010

12 จุดสำคัญที่จะต้องพิสูจน์ หรือวินิจฉัย ( ต่อ ) 2. ประเด็นเกี่ยวกับกรณี ความผิด จะต้องพิสูจน์ว่า ผู้ถูก กล่าวหากระทำผิดในกรณีใด เพื่อใช้ในการวินิจฉัยปรับ บทลงโทษว่าได้กระทำผิด ตามมาตราใด 11

13 จุดสำคัญที่จะต้องพิสูจน์ หรือวินิจฉัย ( ต่อ ) 3. ประเด็นเกี่ยวกับความ ร้ายแรงแห่งกรณี จะต้องพิสูจน์ว่า การกระทำ ของผู้ถูกกล่าวหานั้นมี พฤติการณ์ร้ายแรงเพียงใด หรือเสียหาย แก่ทางราชการร้ายแรงเพียงใด เพื่อใช้ในการ วินิจฉัยกำหนดระดับโทษหนัก หรือเบาที่จะลง แก่ผู้ถูกกล่าวหา 12

14 ประเด็นสอบสวนที่จะหา ข้อมูล มาใช้พิสูจน์ความจริง โดยวิธีการ - จะสอบพยานคนใด ก่อน - จะรวบรวมพยาน อย่างไร - ดูประเด็นที่กล่าวหาว่า มีเรื่องอะไรบ้าง 13


ดาวน์โหลด ppt การกำหนด ประเด็นสอบสวน ปรีชา นิศา รัตน์. ประเด็น คือ จุดสำคัญ ที่จะต้องพิสูจน์หรือวินิจฉัย เพราะเป็นจุดที่ยังโต้เถียง กันอยู่ หรือยังไม่ได้ความ กระจ่างชัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google