งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

08:30-08:45 ตัวแทนโรงเรียนกล่าวเปิดการอบรม แนะนำ วิทยากร วิดีโอ “ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 08.45-09.00 กิจกรรมสันทนาการ 09:00-09:40 แผนที่ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "08:30-08:45 ตัวแทนโรงเรียนกล่าวเปิดการอบรม แนะนำ วิทยากร วิดีโอ “ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 08.45-09.00 กิจกรรมสันทนาการ 09:00-09:40 แผนที่ชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 08:30-08:45 ตัวแทนโรงเรียนกล่าวเปิดการอบรม แนะนำ วิทยากร วิดีโอ “ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 08.45-09.00 กิจกรรมสันทนาการ 09:00-09:40 แผนที่ชุมชน 09.40-10.00 ต้นไม้ปัญหา 10.00-10.30 คิดภาพฝัน 10.30-11.00 ออกแบบกิจกรรม 11.00-11.15 พักเบรกอาหารว่าง 11.15-12.00 เขียน Story Board, รู้จักมุมกล้อง / ระยะภาพ, แนะนำวิธีตั้งค่าอุปกรณ์ 12.00-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน – กระบวนการ ถ่ายทำ 13.30-14.00 สอนวิธีการใช้โปรแกรมตัดต่อ 14.00-15.00 กระบวนการตัดต่อ, แยกห้องทำโปสเตอร์ 15.00-15.45 นำเสนอผลงาน 15.45-16.00 พักเบรกอาหารว่าง 16.00-17.00 ถอดรหัสการเรียนรู้ 16.45-17.00 สรุปกระบวนการ

2 08:30-08:45 ตัวแทนโรงเรียนกล่าวเปิดการอบรม แนะนำวิทยากร วิดีโอ “ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 08.45-09.00 กิจกรรมสันทนาการ 09:00-09:40 แผนที่ชุมชน 09.40-10.00 ต้นไม้ปัญหา 10.00-10.30 คิดภาพฝัน 10.30-11.00 ออกแบบกิจกรรม 11.00-11.15 พักเบรกอาหารว่าง 11.15-12.00 เขียน Story Board, รู้จักมุมกล้อง / ระยะ ภาพ, แนะนำวิธีตั้งค่าอุปกรณ์

3 08:30-08:45 ตัวแทนโรงเรียนกล่าวเปิดการอบรม แนะนำวิทยากร วิดีโอ “ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 08.45-09.00 กิจกรรมสันทนาการ 09:00-09:40 แผนที่ชุมชน 09.40-10.00 ต้นไม้ปัญหา 10.00-10.30 คิดภาพฝัน 10.30-11.00 ออกแบบกิจกรรม 11.00-11.15 พักเบรกอาหารว่าง 11.15-12.00 เขียน Story Board, รู้จักมุมกล้อง / ระยะ ภาพ, แนะนำวิธีตั้งค่าอุปกรณ์ สำรวจชุมชน – ค้นหาประเด็นปัญหาที่สนใจ วิเคราะห์ปัญหา – หาสาเหตุและผลกระทบ กำหนดผลลัพธ์ – สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น วิธีการนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เตรียมการถ่ายทำ (Pre-production) เตรียมความพร้อม

4 12.00-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน – กระบวนการถ่ายทำ 13.30-14.00 สอนวิธีการใช้โปรแกรมตัดต่อ 14.00-15.00 กระบวนการตัดต่อ, แยกห้องทำโปสเตอร์ 15.00-15.45 นำเสนอผลงาน 15.45-16.00 พักเบรกอาหารว่าง 16.00-17.00 ถอดรหัสการเรียนรู้ 16.45-17.00 สรุปกระบวนการ การถ่ายทำ (Production) หลังการถ่ายทำ (Post-production) สื่อสารสาธารณะ (Pubilc Commucation) After Action Review


ดาวน์โหลด ppt 08:30-08:45 ตัวแทนโรงเรียนกล่าวเปิดการอบรม แนะนำ วิทยากร วิดีโอ “ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 08.45-09.00 กิจกรรมสันทนาการ 09:00-09:40 แผนที่ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google