งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

08:30-08:45 ตัวแทนโรงเรียนกล่าวเปิดการอบรม แนะนำ วิทยากร วิดีโอ “ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 08.45-09.00 กิจกรรมสันทนาการ 09:00-09:40 แผนที่ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "08:30-08:45 ตัวแทนโรงเรียนกล่าวเปิดการอบรม แนะนำ วิทยากร วิดีโอ “ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 08.45-09.00 กิจกรรมสันทนาการ 09:00-09:40 แผนที่ชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 08:30-08:45 ตัวแทนโรงเรียนกล่าวเปิดการอบรม แนะนำ วิทยากร วิดีโอ “ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” กิจกรรมสันทนาการ 09:00-09:40 แผนที่ชุมชน ต้นไม้ปัญหา คิดภาพฝัน ออกแบบกิจกรรม พักเบรกอาหารว่าง เขียน Story Board, รู้จักมุมกล้อง / ระยะภาพ, แนะนำวิธีตั้งค่าอุปกรณ์ พักรับประทานอาหารกลางวัน – กระบวนการ ถ่ายทำ สอนวิธีการใช้โปรแกรมตัดต่อ กระบวนการตัดต่อ, แยกห้องทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงาน พักเบรกอาหารว่าง ถอดรหัสการเรียนรู้ สรุปกระบวนการ

2 08:30-08:45 ตัวแทนโรงเรียนกล่าวเปิดการอบรม แนะนำวิทยากร วิดีโอ “ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ กิจกรรมสันทนาการ 09:00-09:40 แผนที่ชุมชน ต้นไม้ปัญหา คิดภาพฝัน ออกแบบกิจกรรม พักเบรกอาหารว่าง เขียน Story Board, รู้จักมุมกล้อง / ระยะ ภาพ, แนะนำวิธีตั้งค่าอุปกรณ์

3 08:30-08:45 ตัวแทนโรงเรียนกล่าวเปิดการอบรม แนะนำวิทยากร วิดีโอ “ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ กิจกรรมสันทนาการ 09:00-09:40 แผนที่ชุมชน ต้นไม้ปัญหา คิดภาพฝัน ออกแบบกิจกรรม พักเบรกอาหารว่าง เขียน Story Board, รู้จักมุมกล้อง / ระยะ ภาพ, แนะนำวิธีตั้งค่าอุปกรณ์ สำรวจชุมชน – ค้นหาประเด็นปัญหาที่สนใจ วิเคราะห์ปัญหา – หาสาเหตุและผลกระทบ กำหนดผลลัพธ์ – สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น วิธีการนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เตรียมการถ่ายทำ (Pre-production) เตรียมความพร้อม

4 พักรับประทานอาหารกลางวัน – กระบวนการถ่ายทำ สอนวิธีการใช้โปรแกรมตัดต่อ กระบวนการตัดต่อ, แยกห้องทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงาน พักเบรกอาหารว่าง ถอดรหัสการเรียนรู้ สรุปกระบวนการ การถ่ายทำ (Production) หลังการถ่ายทำ (Post-production) สื่อสารสาธารณะ (Pubilc Commucation) After Action Review


ดาวน์โหลด ppt 08:30-08:45 ตัวแทนโรงเรียนกล่าวเปิดการอบรม แนะนำ วิทยากร วิดีโอ “ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 08.45-09.00 กิจกรรมสันทนาการ 09:00-09:40 แผนที่ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google