งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินอภิมาน รุ่นที่ 2549/5 วันที่ 17 – 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ห้องประชุม 401 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2  วันแรก  วันที่สอง  วันที่สาม หลักสูตร
 วันแรก หลักสูตร น. แนวคิดและหลักการประเมินอภิมาน (รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช) น. ข้อปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนในกระบวนการประเมิน (ดร.คมศร วงษ์รักษา)  วันที่สอง น. จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ (รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช) น. เกณฑ์การประเมินและการเขียนรายงาน (รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์) น. ข้อบกพร่องที่พบในรายงาน (รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์)  วันที่สาม น. การตรวจรายงานและการให้ comment (รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์) น. เคล็ดลับการเป็นผู้ประเมินภายนอกที่ดี (รศ.ดร.น้อมศรี เคท) น. สอบ

3 ผู้มีสิทธิได้รับวุฒิบัตร
 มีคะแนนสอบ ร้อยละ 60 ขึ้นไป  มาเข้าอบรมร้อยละ 100  มีจรรยาบรรณนักประเมินและนักประเมินอภิมาน

4 ปฐมนิเทศ  แนะนำตัวและวิทยากรในโครงการ
 แนะนำตัวและวิทยากรในโครงการ  ชี้แจงการเตรียมตัว และแนวข้อสอบ  ใบเสร็จ ป้ายชื่อ อาหาร นั่งสอบ บัตร  เลขประจำตัวผู้ประเมินภายนอก  อภิมานภายใน ภายนอก

5 ปฐมนิเทศ (ต่อ)  การเตรียมตัวระหว่างการอบรมใน 3 วัน
 การเตรียมตัวระหว่างการอบรมใน 3 วัน  6.1) อ่านเล่มเขียวให้จบ  6.2) อ่านเล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก และฝึกให้ comment  6.3) ต้องเข้าอบรมทุกช่วงเวลา ห้ามขาดแม้แต่ช่วงเดียว  6.4) ทุกเช้าก่อน น. ทบทวนของเก่า และเตรียมตัวรับของใหม่

6 ปฐมนิเทศ (ต่อ)  การสมัครเข้ารับการอบรมรุ่นต่อไป  0-2218-2580
 การสมัครเข้ารับการอบรมรุ่นต่อไป  7.1) ปี 2549 เหลือรุ่น วันที่ ต.ค.  7.2) ไม่มีการคืนเงิน จึงไม่ต้องการให้สมัครล่วงหน้า  7.3) ไม่ต้องมาสมัครด้วยตนเอง ให้ fax. ใบสมัคร พร้อมใบ pay in มาที่


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google