งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รุ่นที่ 2549/5 วันที่ 17 – 19 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2549 ห้องประชุม 401 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าอบรม ศูนย์เครือข่าย สมศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รุ่นที่ 2549/5 วันที่ 17 – 19 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2549 ห้องประชุม 401 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าอบรม ศูนย์เครือข่าย สมศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รุ่นที่ 2549/5 วันที่ 17 – 19 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2549 ห้องประชุม 401 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าอบรม ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรมผู้ ประเมินอภิมาน

2  วัน แรก  วันที่สอง 09.00-12.00 น. จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ ( รศ. ดร. สุวิมล ว่องวาณิช ) 13.00-14.30 น. เกณฑ์การประเมินและการเขียน รายงาน ( รศ. ดร. สุชาดา บวรกิติวงศ์ ) 14.30-16.00 น. ข้อบกพร่องที่พบในรายงาน ( รศ. ดร. สุชาดา บวรกิติวงศ์ )  วันที่สาม 09.00-12.00 น. แนวคิดและหลักการประเมินอภิ มาน ( รศ. ดร. สุวิมล ว่องวาณิช ) 13.00-16.00 น. ข้อปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนใน กระบวนการประเมิน ( ดร. คมศร วงษ์รักษา ) 09.00-12.00 น. การตรวจรายงานและการให้ comment ( รศ. ดร. สุชาดา บวรกิติวงศ์ ) 13.00-14.30 น. เคล็ดลับการเป็นผู้ประเมินภายนอกที่ดี ( รศ. ดร. น้อมศรี เคท ) 15.00-16.00 น. สอบ

3  มีคะแนนสอบ ร้อยละ 60 ขึ้น ไป  มาเข้าอบรมร้อยละ 100  มีจรรยาบรรณนักประเมินและ นักประเมินอภิมาน ผู้มีสิทธิได้รับ วุฒิบัตร

4  อภิมานภายใน ภายนอก  แนะนำตัวและวิทยากรใน โครงการ  ชี้แจงการเตรียมตัว และ แนวข้อสอบ  ใบเสร็จ ป้ายชื่อ อาหาร นั่ง สอบ บัตร  เลขประจำตัวผู้ประเมิน ภายนอก ปฐมนิเทศ

5  การเตรียมตัวระหว่างการ อบรมใน 3 วัน  6.1) อ่านเล่ม เขียวให้จบ  6.2) อ่านเล่มรายงานการประเมิน คุณภาพภายนอก และฝึกให้ comment  6.3) ต้องเข้าอบรมทุกช่วงเวลา ห้ามขาดแม้แต่ช่วงเดียว  6.4) ทุกเช้าก่อน 09.00 น. ทบทวนของเก่า และเตรียมตัวรับ ของใหม่ ปฐมนิเทศ ( ต่อ )

6  การสมัครเข้ารับการอบรม รุ่นต่อไป  7.1) ปี 2549 เหลือรุ่น วันที่ 17-19 ต. ค.  7.2) ไม่มีการคืนเงิน จึงไม่ ต้องการให้สมัครล่วงหน้า  7.3) ไม่ต้องมาสมัครด้วยตนเอง ให้ fax. ใบสมัคร พร้อมใบ pay in มาที่  0-2218- 2580 ปฐมนิเทศ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt รุ่นที่ 2549/5 วันที่ 17 – 19 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2549 ห้องประชุม 401 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าอบรม ศูนย์เครือข่าย สมศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google