งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ กระบวนการและเครื่องมือในการวางแผน จัดการน้ำ ในระดับชุมชน จังหวัด และลุ่มน้ำ ” ครั้งที่ 1/54 ภายใต้โครงการ โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ กระบวนการและเครื่องมือในการวางแผน จัดการน้ำ ในระดับชุมชน จังหวัด และลุ่มน้ำ ” ครั้งที่ 1/54 ภายใต้โครงการ โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ กระบวนการและเครื่องมือในการวางแผน จัดการน้ำ ในระดับชุมชน จังหวัด และลุ่มน้ำ ” ครั้งที่ 1/54 ภายใต้โครงการ โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ระยะที่ 2 ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน ชั้น 2 ( ตึก เก่า ) ถ. พญาไท เขตราชเทวี กทม วันที่ 6-8 กรกฎาคม พ. ศ

2  เพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยจัดทำแผนจัดการ ทรัพยากรน้ำ และ แผนดำเนินงานวิจัยร่วมกัน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการและ เครื่องมือในการวางแผนจัดการน้ำในระดับ ชุมชน จังหวัด และลุ่มน้ำ ของเครือข่าย มหาวิทยาลัย 2 วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิง ปฏิบัติการ

3 กำหนดการ วันที่ 6 กรกฎาคม พ. ศ น. ลงทะเบียน น. วัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย รศ. ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น. แนวทางการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดย ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย ม. เกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน น. พักรับประทานอาหารว่าง น. แผนดำเนินงานโครงการวิจัยของแต่ละ มหาวิทยาลัยเครือข่าย โดย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ( ท่านละ 20 นาที ) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - มหาวิทยาลัยทักษิณ - มหาวิทยาลัยนเรศวร - ทีมเครือข่ายวิจัยท้องถิ่นจาก จ. สมุทรสงคราม น. รับประทานอาหารกลางวัน น. แผนดำเนินงานโครงการวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย เครือข่าย ( ต่อ ) น. พักรับประทานอาหารว่าง น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเครือข่าย 3

4 กำหนดการ วันที่ 7 กรกฎาคม พ. ศ น. ลงทะเบียน น. แนวทางการจัดทำชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ระดับชุมชน / จังหวัด โดย คุณดนัย จำปานิล น. พักรับประทานอาหารว่าง น. แนวทางการดำเนินงานแผนจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดของแต่ละเครือข่าย โดย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - มหาวิทยาลัยทักษิณ - มหาวิทยาลัยนเรศวร - ทีมเครือข่ายวิจัยท้องถิ่นจาก จ. สมุทรสงคราม น. รับประทานอาหารอาหารกลางวัน น. แนวทางการดำเนินงานแผนจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดของแต่ละเครือข่าย โดย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ( ต่อ ) น. พักรับประทานอาหารว่าง น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเครือข่าย 4

5 กำหนดการ วันที่ 8 กรกฎาคม พ. ศ น. ลงทะเบียน น. การใช้งานกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทรัพยากรน้ำระดับชุมชน / จังหวัด โดย ผศ. ดร. ไพศาล สันติธรรมนนท์ / คุณ ศักย์ สกุลไทย น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การใช้งานกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทรัพยากรน้ำระดับชุมชน / จังหวัด ( ต่อ ) รศ. ดร. ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ / อ. สุธีระ ทองขาว น. รับประทานอาหารอาหารกลางวัน น. แลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศใน ระหว่างเครือข่าย น. หารือการจัดงานมหกรรมวิชาการ สกว. เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พฤศจิกายน 2554 ณ ฮอลล์ 7- 8 ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง น. สรุปแผนงานจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 5

6  การจัดอบรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขต ข้อมูลในระดับเขต การปกครอง วันที่ 4 สิงหาคม พ. ศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  การประชุมภัยแล้ง ปี 2553 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม พ. ศ ณ ห้องประชุม 202 ตึกอรุณสรเทศน์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ วันที่ 29 กันยายน พ. ศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  การอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ และ นำเสนอโครงการฯ น้ำจังหวัดระยะที่ 2 วันที่ 22 กันยายน พ. ศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ โครงการชลประทาน จังหวัดระยอง กิจกรรมที่ผ่านมาในปีที่ 2 6

7 กิจกรรมที่ผ่านมาในปีที่ 2 ( ต่อ )  การประชุมภัยแล้ง ปี 2553 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม พ. ศ ณ ห้องประชุม 202 ตึกอรุณสรเทศน์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การประชุมภัยแล้ง ปี 2553 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มีนาคม พ. ศ ณ ห้องประชุมอารามไนน์ อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7  ลงนามบันทึกความร่วมมือในชุดโครงการ พัฒนาทรัพยากรน้ำร่วมกันระดับชุมชน วันที่ 5- 7 เมษายน พ. ศ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำ โลก 22 มีนาคม พ. ศ.2554 โรงแรมมิราเคิล แก รนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

8 ขอขอบคุณ 8


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ กระบวนการและเครื่องมือในการวางแผน จัดการน้ำ ในระดับชุมชน จังหวัด และลุ่มน้ำ ” ครั้งที่ 1/54 ภายใต้โครงการ โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google