งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 2 พุทธธรรมกับสังคม. 2 มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ คคคคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ หรือหลักธรรมของคนดี หรือคนที่แท้จริง เรียกว่า สัปปุริส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 2 พุทธธรรมกับสังคม. 2 มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ คคคคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ หรือหลักธรรมของคนดี หรือคนที่แท้จริง เรียกว่า สัปปุริส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 2 พุทธธรรมกับสังคม

2 2 มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ คคคคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ หรือหลักธรรมของคนดี หรือคนที่แท้จริง เรียกว่า สัปปุริส ธรรม เป็นบุคคลในอุดมคติตาม ทัศนะของพระพุทธศาสนา มี 7 ประการ คือ

3 3 มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ รู้หลักและรู้จักเหตุ (ธัมมัญญุ ตา) รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล (อัตถัญญุตา) รู้ตน (อัตตัญญุตา)

4 4 มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ รรรรู้ประมาณ (มัตตัญญุตา) รรรรู้กาล (กาลัญญุตา) รรรรู้ชุมชน (ปริสัญญุตา) รรรรู้บุคคล (ปุคคลัญญุตา)

5 5 ห้ามรบกวนเด็ดขาด !

6 6 สมาชิกที่ดีของสังคม สมาชิกที่ดีผู้ช่วยสร้างสรรค์สังคม มีธรรม หรือมีหลักความประพฤติ ดังนี้ 1) มีพรหมวิหาร 4 ประการ คือ มีความปรารถนาดี (เมตตา) ม มีความสงสาร (กรุณา) ีความเบิกบานพลอยยินดี (มุทิตา)  ม ีความมีใจเป็นกลาง (อุเบกขา)

7 7 สมาชิกที่ดีของสังคม 2) บำเพ็ญการสงเคราะห์ คือ ปฏิบัติตามหลักการ สงเคราะห์หรือหลักเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน และ ประสานหมู่ชนไว้ด้วยความสามัคคี เรียกว่า สังคหวัตถุ 4 ประการ คือ ชช่วยด้วยทุน สิ่งของ และความรู้ (ทาน) ชช่วยด้วยถ้อยคำ (ปิยวาจา) ชช่วยด้วยกำลังงาน (อัตถจริยา) ชช่วยร่วมเผชิญและแก้ปัญหา (สมานัตตตา)

8 8 อย่างนี้ใช่คนดีของสังคม หรือไม่

9 9 คคคคนที่เป็นส่วนร่วมที่ดีของ ชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ชุมชน อยู่ร่วมกันด้วยดี ต้องมีธรรม หรือหลักประพฤติ ดังนี้ 1111. พึ่งตนเองได้ ทำตนให้ เป็นที่พึ่งของตน พร้อมที่จะ รับผิดชอบตนเอง ไม่ทำตัว ให้เป็นปัญหาหรือเป็นภาระ ของหมู่คณะหรือครอบครัว ด้วยการปฏิบัติตาม หลักธรรมสำหรับสร้างที่พึ่ง แก่ตนเอง เรียกว่า นาถกรณ ธรรม 10 ประการ คือ สมาชิกที่ดีของชุมชน

10 10 ปปปประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีวิตด้วย ความสุจริต ศศศศึกษาเล่าเรียนมาก รรรรู้จักคบคนดี เเเเป็นคนที่พูดกันง่าย เเเเอาใจใส่ช่วยเหลือธุระหรือ กิจการของหมู่คณะ เเเเป็นผู้ใคร่ธรรม มมมมีความเพียรขยัน รรรรู้สันโดษ รู้พอดี มมมมีสติคงมั่น มมมมีปัญญาเหนืออารมณ์

11 11 2222. ปฏิบัติตาม หลักการอยู่ร่วมกัน ที่เรียกว่า สาราณีย ธรรม (ธรรมเป็น เหตุให้ระลึกถึงกัน) 6 ประการ คือ สมาชิกที่ดีของชุมชน

12 12 ชีวิตย่อมมีอุปสรรค

13 13 แแแแสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพื่อน ร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน (เมตตากายกรรม) กกกกล่าววาจาสุภาพ บอกสิ่งที่เป็น ประโยชน์ (เมตตาวจีกรรม) ตตตตั้งจิตปรารถนาดี คิดทำสิ่งที่เป็น ประโยชน์ต่อกัน (เมตตามโนกรรม) ไไไได้มาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ (สา ธารณโภคี) ปปปประพฤติดีให้เหมือนเขา รักษา ระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ทำตน ให้เป็นที่รังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่ คณะ (สีลสามัญญตา) ปปปปรับความเห็นเข้ากันได้ เคารพรับ ฟังความเห็นของกันและกัน ยึดถือ หลักความดีงามหรือจุดหมายสูงสุด อันเดียวกัน (ทิฏฐิสามัญญตา)

14 14 แบบอย่างที่ดีงาม

15 15 ฝฝฝฝากให้คิด ยยยยามเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน ให้ นึกถึงคนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะ เรียนแบบเรา ยยยยามที่รู้สึกว่าเงินที่เราได้ไม่คุ้มกับ งานที่เราทำ ให้นึกถึงคนที่เขาไม่ มีงานจะทำ ยยยยามที่รู้สึกว่าอาหารที่เรากินมันไม่ อร่อยเลย ให้ นึกถึงคนที่เขาไม่มี จะกิน ชชชชีวิตเมื่อคิดในเชิงบวก ก็จะบวก

16 16 เจริญ พร ขอให้ท่าน โชคดี


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 2 พุทธธรรมกับสังคม. 2 มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ คคคคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ หรือหลักธรรมของคนดี หรือคนที่แท้จริง เรียกว่า สัปปุริส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google