งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Evaluation of Thailand Master Plan 2002-2006 เสนอ อาจารย์ อภิศักดิ์ พัฒนจักร โดย นางสาวทิพย์สุคนธ์ ฉายพุทธรหัส 473020027-1 นาย ศักดา สินธุจริวัตร รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Evaluation of Thailand Master Plan 2002-2006 เสนอ อาจารย์ อภิศักดิ์ พัฒนจักร โดย นางสาวทิพย์สุคนธ์ ฉายพุทธรหัส 473020027-1 นาย ศักดา สินธุจริวัตร รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Evaluation of Thailand Master Plan 2002-2006 เสนอ อาจารย์ อภิศักดิ์ พัฒนจักร โดย นางสาวทิพย์สุคนธ์ ฉายพุทธรหัส 473020027-1 นาย ศักดา สินธุจริวัตร รหัส 473020071-8

2 2 รู้จักกับ Evaluation of Thailand Master Plan กล่าวถึงความจำเป็นและแนวทางของ ประเทศไทยที่จะสร้างความเข้มแข็งในการ แข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ด้วยการพัฒนาสังคมไทยและประชากร ไทยให้เป็นสังคมของการเรียนรู้ที่สามารถ ใช้ภูมิปัญญามาพัฒนาประเทศชาติให้ เจริญก้าวหน้า กลายเป็นสังคมที่พัฒนา แล้วในทุกด้าน เกิดความมั่นคงและความ เจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน ทำให้ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี

3 3 การกำหนดกลยุทธ์การ พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศไว้ ๕ กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้าน ภาครัฐ (e-Government) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้าน พาณิชย์ (e-Commerce) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม (e-Industry) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้าน การศึกษา (e-Education) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้าน สังคม (e-Society)

4 4 ความเชื่อมโยงระหว่าง๕ กลุ่มยุทธศาสตร์กับปัจจัย สามด้าน การสร้างทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและ อุตสาหกรรมสารสนเทศ

5 5 การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับประเทศไทย โอกาส ทัศนคติที่ดีของผู้นำต่อ ICT ภูมิศาสตร์ ( ตำแหน่งที่ตั้ง ) ของประเทศ ไทย มีนโยบายและมาตรการ ICT ที่ชัดเจน ศักยภาพของตลาด ICT ICT และการสร้างมูลค่า u3648 เพิ่มให้ ภาคเศรษฐกิจอื่น มีการพัฒนากฎหมาย ICT การเป็นสังคมเปิด การปรับฐานเศรษฐกิจ

6 6 การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับประเทศไทย ( ต่อ ) ข้อจำกัด ความเข้าใจต่อประโยชน์ ICT ทั่วไปยังน้อย หลักสูตรการศึกษาไม่เอื้อต่อทักษะ R&D ขาดนโยบายสนับสนุน R&D พื้นฐานการศึกษาต่ำ ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการต่อการเปิด เสรีและสภาพโลกาภิวัตน์ ความตกต่ำและผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การใช้ ICT ยังไม่เกิดประโยชน์เต็มที่ กฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ ICT

7 7 การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับประเทศไทย ( ต่อ ) จุดแข็ง การขยายตัวของผู้ประกอบการ ICT การจัดตั้ง CIO ของภาครัฐ ความตื่นตัวด้าน IT เพิ่มขึ้น การผลิตบุคลากร IT สายอาชีวศึกษา ความประณีตของคนไทยและภูมิปัญญาไทย : โอกาส ของ Software และ multimedia/games โครงสร้างพื้นฐานกายภาพที่ดี เป็นประเทศน่าอยูอ่ ากาศสบาย มีความสงบทางสังคม

8 8 วัตถุประสงค์ของแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของประเทศไทย ประยุกต์ใช้ ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาสังคมแห่งภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ที่สนองคุณภาพชีวิต ได้โดยตรง ประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย การกระจายบริการ ICT ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและ ยุติธรรม ยืนได้ด้วยตัวเองและความรู้ของ คนในชาติ เพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้าน ICT อย่างเต็มศักยภาพ

9 9 เป้าหมายของแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย พัฒนา / ยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ ICT ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรม ICT ของประเทศ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเพิ่มการ ประยุกต์ใช้ ICT ในด้านการศึกษา และ ฝึกอบรม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในชนบทเพื่อ การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

10 10 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึง โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้สาธารณชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของ ICT ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปฏิรูปแนวทางการวิจัยและพัฒนา ICT ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมใช้ ICT ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการ บริหารและบริการของภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การใช้ ICT เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพของสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการ และการลงทุน ICT อย่างมีประสิทธิภาพ

11 11 การบริหารจัดการและการ ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล การสร้างดัชนีชี้วัด การจัดทำระบบฐานข้อมูลของ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการ พัฒนา

12 12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 Evaluation of Thailand Master Plan 2002-2006 เสนอ อาจารย์ อภิศักดิ์ พัฒนจักร โดย นางสาวทิพย์สุคนธ์ ฉายพุทธรหัส 473020027-1 นาย ศักดา สินธุจริวัตร รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google