งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้างหุ้นส่วน ขนมบัดดี้พาเพลิน จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้างหุ้นส่วน ขนมบัดดี้พาเพลิน จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้างหุ้นส่วน ขนมบัดดี้พาเพลิน จำกัด
สมาชิก นายมานพ การซื่อ น.ส. ธัญญารัตน์ เหมืองหม้อ น.ส. มณฑาทิพย์ เขยเป็นสี น.ส. พรรษา สุปินะ น.ส. วรัญญา แก้วผา น.ส นงคราญ มุกทา น.ส. จันทร์จิรา งามสง่า

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ “ขนม” ที่กลุ่มสนใจได้ 2. วางแผนการดำเนินงานในการจำหน่ายขนมได้อย่างเหมาะสม 3. จัดทำงบประมาณการรายได้และงบประมาณการลงทุนได้อย่างถูกต้อง 4. มีรายได้จากการขายขนมที่คุ้มค่า 5. มีทักษะในการทำงานอาชีพอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวางแผนงาน การดำเนินการกาติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล และการรายงาน

3 ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่
ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – เดือน ธันวาคม พ.ศ.2548 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

4 เป้าหมายของโครงการขนมบัดดี๊
สามารถจำหน่ายขนมได้ตามปริมาณที่เราได้กำหนดไว้ ขนมที่นำมาจำหน่ายในแต่ละวันไม่เสื่อมคุณภาพไป เกิดกำไรจากการจำหน่ายขนม สามารถจำหน่ายจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยจำหน่ายได้ตามปริมาณที่กำหนดได้

5 1. พิจารณาทางเลือกในการระดมเงินทุนจากสมาชิก
ขั้นตอนการดำเนินการ 1. พิจารณาทางเลือกในการระดมเงินทุนจากสมาชิก 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการขายขนมเพื่อหารายได้ 3. ออกแบบและจัดทำแฟ้มงานโครงการวิชาชีพธุรกิจ สำหรับบันทึกผลการปฏิบัติตนในโครงการขายขนมเพื่อหารายได้ 4. ติดต่อสั่งซื้อขนมต่างๆจากผู้แทนจำหน่าย 5. ปฏิบัติการขาย ตามตารางการปฏิบัติตนที่กำหนดไว้ 6. บันทึกผลการปฏิบัติงานในแฟ้มงานโครงการวิชาชีพ ตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปัญหาและอุปสรรค
1. ผลตอบแทนการดำเนินงานโครงงานขายขนมเพื่อหารายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เนื่องจากไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ 2. การคาดคะเนยอดขายอาจผิดพลาด เนื่องจาดมีคู่แข่งขันรายใหม่ 3. หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายทำได้ไม่เต็มที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 2. ทำให้ผู้เรียนวิชาชีพได้เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพอิสระ 3. ได้แนวทางการพัฒนางานอาชีพสำหรับผู้เรียนในสาขาวิชาชีพอื่น หรือผู้ที่สนใจได้ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการวิชาชีพที่เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน

7 หน้าที่ บริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายในห้างหุ้นส่วน
นางสาว นงคราญ มุกทา ฝ่าย การเงิน หน้าที่ บริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายในห้างหุ้นส่วน

8 นางสาว วรัญญา แก้วผา ฝ่ายการตลาด หน้าที่ สำรวจตลาด หาข้อมูลการจำหน่ายสินค้า ติดตามยอดขายของห้างหุ้นส่วน

9 นางสาว พรรษา สุปินะ ฝ่ายจัดซื้อ หน้าที่ จัดหาสินค้าตัวใหม่มาจำหน่ายเพิ่ม ตรวจสอบสินค้าและการจัดซื้อในแต่ละครั้งของห้างหุ้นส่วน

10 นาย มานพ การซื่อ ผู้จัดการทั่วไป หน้าที่ วางแผนนโยบาย ติดตามงานแต่ละฝ่าย สรุปโครงงานและรวบรวมเอกสาร

11 นางสาว ธัญญารัตน์ เหมืองหม้อ
ฝ่ายบุคลากร หน้าที่ จดบันทึก และให้คำปรึกษาในการจัดการบริหารของห้างหุ้นส่วนและดำเนินงานตามกำหนด

12 นางสาว มณฑาทิพย์ เขยเป็นสี
ฝ่ายบัญชี หน้าที่ จัดทำงบการเงินของห้างหุ้นส่วน และสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของห้าง

13 นางสาว จันทร์จิรา งามสง่า
ฝ่ายการตลาด หน้าที่ สำรวจตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ติดตามการบริโภคของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุง

14 รูปภาพประกอบของกิจการ ของ โครงการขนมพาเพลิน
รูปภาพประกอบของกิจการ ของ โครงการขนมพาเพลิน


ดาวน์โหลด ppt ห้างหุ้นส่วน ขนมบัดดี้พาเพลิน จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google