งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้างหุ้นส่วน ขนมบัดดี้พา เพลิน จำกัด สมาชิก นายมานพ การซื่อ น. ส. ธัญญารัตน์ เหมืองหม้อ น. ส. มณฑาทิพย์ เขยเป็นสี น. ส. พรรษา สุปินะ น. ส. วรัญญา แก้วผา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้างหุ้นส่วน ขนมบัดดี้พา เพลิน จำกัด สมาชิก นายมานพ การซื่อ น. ส. ธัญญารัตน์ เหมืองหม้อ น. ส. มณฑาทิพย์ เขยเป็นสี น. ส. พรรษา สุปินะ น. ส. วรัญญา แก้วผา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้างหุ้นส่วน ขนมบัดดี้พา เพลิน จำกัด สมาชิก นายมานพ การซื่อ น. ส. ธัญญารัตน์ เหมืองหม้อ น. ส. มณฑาทิพย์ เขยเป็นสี น. ส. พรรษา สุปินะ น. ส. วรัญญา แก้วผา น. ส นงคราญ มุกทา น. ส. จันทร์จิรา งามสง่า

2 วัตถุประสงค์ของ โครงการ 1. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางธุรกิจ “ ขนม ” ที่กลุ่มสนใจได้ ที่กลุ่มสนใจได้ 2. วางแผนการดำเนินงานในการ จำหน่ายขนมได้อย่างเหมาะสม 3. จัดทำงบประมาณการรายได้และ งบประมาณการลงทุนได้อย่าง ถูกต้อง 4. มีรายได้จากการขายขนมที่คุ้มค่า 5. มีทักษะในการทำงานอาชีพอย่าง เป็นระบบตั้งแต่การวางแผนงาน การดำเนินการกาติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล และการ รายงาน ตรวจสอบ การประเมินผล และการ รายงาน

3 ระยะเวลาดำเนินการ และสถานที่ ระยะเวลาดำเนินการ และสถานที่ ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่าง เดือน พฤศจิกายน – เดือน ธันวาคม พ. ศ.2548 ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่าง เดือน พฤศจิกายน – เดือน ธันวาคม พ. ศ.2548 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

4 เป้าหมายของโครงการ ขนมบัดดี๊ เป้าหมายของโครงการ ขนมบัดดี๊ เป้าหมายของโครงการ ขนมบัดดี๊ สามารถจำหน่ายขนมได้ตาม ปริมาณที่เราได้กำหนดไว้ สามารถจำหน่ายขนมได้ตาม ปริมาณที่เราได้กำหนดไว้ ขนมที่นำมาจำหน่ายในแต่ ละวันไม่เสื่อมคุณภาพไป ขนมที่นำมาจำหน่ายในแต่ ละวันไม่เสื่อมคุณภาพไป เกิดกำไรจากการจำหน่าย ขนม เกิดกำไรจากการจำหน่าย ขนม สามารถจำหน่ายจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ โดยจำหน่ายได้ ตามปริมาณที่กำหนดได้ สามารถจำหน่ายจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ โดยจำหน่ายได้ ตามปริมาณที่กำหนดได้ สามารถจำหน่ายขนมได้ตาม ปริมาณที่เราได้กำหนดไว้ สามารถจำหน่ายขนมได้ตาม ปริมาณที่เราได้กำหนดไว้ ขนมที่นำมาจำหน่ายในแต่ ละวันไม่เสื่อมคุณภาพไป ขนมที่นำมาจำหน่ายในแต่ ละวันไม่เสื่อมคุณภาพไป เกิดกำไรจากการจำหน่าย ขนม เกิดกำไรจากการจำหน่าย ขนม สามารถจำหน่ายจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ โดยจำหน่ายได้ ตามปริมาณที่กำหนดได้ สามารถจำหน่ายจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ โดยจำหน่ายได้ ตามปริมาณที่กำหนดได้

5 ขั้นตอนการ ดำเนินการ ขั้นตอนการ ดำเนินการ 1. พิจารณาทางเลือกในการระดม เงินทุนจากสมาชิก 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการขาย ขนมเพื่อหารายได้ 3. ออกแบบและจัดทำแฟ้มงาน โครงการวิชาชีพธุรกิจ สำหรับบันทึก ผลการปฏิบัติตนในโครงการขายขนม เพื่อหารายได้ 4. ติดต่อสั่งซื้อขนมต่างๆจากผู้แทน จำหน่าย 5. ปฏิบัติการขาย ตามตารางการปฏิบัติ ตนที่กำหนดไว้ 6. บันทึกผลการปฏิบัติงานในแฟ้มงาน โครงการวิชาชีพ ตามภาระหน้าที่ รับผิดชอบ

6 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 1. ทำให้ผู้เรียนมี ทักษะในการ ทำงานอาชีพ อย่างเป็นระบบ 2. ทำให้ผู้เรียน วิชาชีพได้เห็น คุณค่าของการ ประกอบอาชีพ อิสระ 3. ได้แนวทางการ พัฒนางาน อาชีพสำหรับ ผู้เรียนในสาขา วิชาชีพอื่น หรือ ผู้ที่สนใจได้ ศึกษารูปแบบ และขั้นตอนการ ดำเนินงาน โครงการวิชาชีพ ที่เกิด ประสิทธิภาพและ คุ้มค่าต่อการ ลงทุน ปัญหาและ อุปสรรค 1. ผลตอบแทนการ ดำเนินงาน โครงงานขาย ขนมเพื่อหา รายได้ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ เนื่องจากไม่ สามารถควบคุม ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานได้ 2. การคาดคะเน ยอดขายอาจ ผิดพลาด เนื่อง จาดมีคู่แข่งขัน รายใหม่ 3. หน้าที่ความ รับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายทำได้ ไม่เต็มที่

7 นางสาว นงคราญ มุกทา นางสาว นงคราญ มุกทา ฝ่าย การเงิน ฝ่าย การเงิน หน้าที่ บริหารจัดการรายได้และ ค่าใช้จ่ายในห้างหุ้นส่วน

8 นางสาว วรัญญา แก้วผา นางสาว วรัญญา แก้วผาฝ่ายการตลาด หน้าที่ สำรวจตลาด หาข้อมูลการ จำหน่ายสินค้า ติดตามยอดขายของห้าง หุ้นส่วน

9 นางสาว พรรษา สุปินะ นางสาว พรรษา สุปินะฝ่ายจัดซื้อ หน้าที่ จัดหาสินค้าตัวใหม่มา จำหน่ายเพิ่ม ตรวจสอบสินค้าและการ จัดซื้อในแต่ละครั้งของห้างหุ้นส่วน

10 นาย มานพ การซื่อ นาย มานพ การซื่อผู้จัดการทั่วไป หน้าที่ วางแผนนโยบาย ติดตาม งานแต่ละฝ่าย สรุปโครงงานและรวบรวมเอกสาร สรุปโครงงานและรวบรวมเอกสาร

11 นางสาว ธัญญารัตน์ เหมืองหม้อ นางสาว ธัญญารัตน์ เหมืองหม้อฝ่ายบุคลากร หน้าที่ จดบันทึก และให้คำปรึกษาใน การจัดการบริหารของห้างหุ้นส่วนและ ดำเนินงานตามกำหนด

12 นางสาว มณฑาทิพย์ เขยเป็นสี นางสาว มณฑาทิพย์ เขยเป็นสีฝ่ายบัญชี หน้าที่ จัดทำงบการเงินของห้าง หุ้นส่วน และสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานของห้าง

13 นางสาว จันทร์จิรา งามสง่า ฝ่ายการตลาด หน้าที่ สำรวจตลาด ช่องทางการจัด จำหน่าย ติดตามการบริโภคของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุง

14 รูปภาพประกอบของกิจการ ของ โครงการขนมพาเพลิน


ดาวน์โหลด ppt ห้างหุ้นส่วน ขนมบัดดี้พา เพลิน จำกัด สมาชิก นายมานพ การซื่อ น. ส. ธัญญารัตน์ เหมืองหม้อ น. ส. มณฑาทิพย์ เขยเป็นสี น. ส. พรรษา สุปินะ น. ส. วรัญญา แก้วผา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google