งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูล GIS ศึกษาระบบการ ผลิตและ การตลาด ยางพารา ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพของพื้นที่ ข้อมูลทาง วิชาการการปลูก ยางพารา แบบจำลอง วิเคราะห์การ ลงทุนปลูก ยางพารา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูล GIS ศึกษาระบบการ ผลิตและ การตลาด ยางพารา ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพของพื้นที่ ข้อมูลทาง วิชาการการปลูก ยางพารา แบบจำลอง วิเคราะห์การ ลงทุนปลูก ยางพารา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูล GIS ศึกษาระบบการ ผลิตและ การตลาด ยางพารา ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพของพื้นที่ ข้อมูลทาง วิชาการการปลูก ยางพารา แบบจำลอง วิเคราะห์การ ลงทุนปลูก ยางพารา (Spreadsheet model) แบบจำลอง วิเคราะห์การ เจริญเติบโต ยางพารา (Simulation model) Open sources GIS Web- based & RDBMS ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมของ เกษตรกร สารสนเทศ ประกอบการ ตัดสินใจในการ ปลูกยางพารา การวิเคราะห์ความ เสี่ยง แหล่งทุนสนับสนุน วช. ผ่านงานส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2549 ประเภทโครงการวิจัยงานวิจัยประยุกต์ สาขาวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ หน่วยงานดำเนินงานคณะเกษตรศาสตร์ และบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษาโครงการ รศ. ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูลคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ. ดร. วรพงษ์ สุริยภัทรภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายประพจน์ ราชนิยมผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ ผศ. สุรจิต ภูภักดิ์ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร่วมโครงการวิจัย รศ. ดร. สุวัฒน์ ธีรพงษ์ธนากรภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวอรุณรัตน์ เศวตธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุชิต สิงห์คำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักวิจัยผู้ช่วย นางสาวพัชราภรณ์ อนุไพร นักวิชาการเกษตร นางสาวกมลพร เบ้าคำนักวิชาการเกษตร วัตถุประสงค์  รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการตลาดยางพารา  ศึกษาระบบการผลิตและผลตอบแทน จากการผลิตยางของเกษตรกรที่มีปัจจัยการผลิตและสิ่งแวดล้อมในการผลิตแตกต่างกัน  พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในระดับฟาร์มและระดับวางแผน เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบการตัดสินในในการผลิตยางพารา  วิเคราะห์เงื่อนไขการผลิตที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตยางพารา ตลอดจนเงื่อนไขด้านการตลาด เพื่อเป็นแนวทางใน การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร  วิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยเรื่องฝนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำยาง ตลอดจนปัจจัยในเรื่องราคาที่มีผลต่อรายได้ของ เกษตรกร  วิเคราะห์แนวทางการผลิตยางพาราในระบบฟาร์มผสมผสาน ตามหลักเกษตรกรรมแบบพอเพียง  ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดยางพาราแก่เกษตรกรและผู้สนใจในการปลูกยางพารา งานวิจัยและพัฒนาภายใต้ชุดโครงการ ปี 2549  การพัฒนาฐานข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการผลิตยางพาราโดยใช้ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  การทำ Zoning เพื่อสนับสนุนการการตัดสินในการส่งเสริมการปลูก ยางพาราใน จังหวัดอุบลราชธานี  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความการเจริญเติบโตและผลผลิตของ ยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ในการปลูกยางพาราใน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของยางพาราที่ปลูกในสภาพแวดล้อม ต่างกันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  การศึกษาระบบตลาดยางพารา  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) ผ่านอินเตอร์เนท ในลักษณะ GIS web based โดยใช้โอเพนซอร์ด  การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ผู้ปลูก ปัจจัยการผลิตและการตลาด ยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี แผนงานปี 2550  การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัด อุบลราชธานี  แบบจำลองเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูก ยางพาราในระดับฟาร์มเกษตรกร  การศึกษาแนวทางการใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช (Crop Simulation Model) ในการวิเคราะห์ผลผลิตยางพารา  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปลูกยางพารา  การวิเคราะห์ระบบฟาร์มผสมผสานทั้งระบบตามแบบเกษตรพอเพียงที่มี ยางพาราเป็นกิจกรรมในระบบ งบประมาณปี 2549538,100 บาท ชุดโครงการวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาจังหวัด อุบลราชธานี (Decision Support System for Rubber Plantation in the Northeast Thailand: UbonRajathani Case Study) โครงร่างงานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูล GIS ศึกษาระบบการ ผลิตและ การตลาด ยางพารา ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพของพื้นที่ ข้อมูลทาง วิชาการการปลูก ยางพารา แบบจำลอง วิเคราะห์การ ลงทุนปลูก ยางพารา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google