งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดโครงการวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (Decision Support System for Rubber Plantation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดโครงการวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (Decision Support System for Rubber Plantation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดโครงการวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (Decision Support System for Rubber Plantation in the Northeast Thailand: UbonRajathani Case Study) แหล่งทุนสนับสนุน วช. ผ่านงานส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2549 ประเภทโครงการวิจัย งานวิจัยประยุกต์ สาขาวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ หน่วยงานดำเนินงาน คณะเกษตรศาสตร์ และบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษาโครงการ รศ. ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ. ดร. วรพงษ์ สุริยภัทร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายประพจน์ ราชนิยม ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ ผศ. สุรจิต ภูภักดิ์ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร่วมโครงการวิจัย รศ.ดร.สุวัฒน์ ธีรพงษ์ธนากร ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวอรุณรัตน์ เศวตธรรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุชิต สิงห์คำ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักวิจัยผู้ช่วย นางสาวพัชราภรณ์ อนุไพร นักวิชาการเกษตร นางสาวกมลพร เบ้าคำ นักวิชาการเกษตร วัตถุประสงค์ รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการตลาดยางพารา ศึกษาระบบการผลิตและผลตอบแทน จากการผลิตยางของเกษตรกรที่มีปัจจัยการผลิตและสิ่งแวดล้อมในการผลิตแตกต่างกัน พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในระดับฟาร์มและระดับวางแผน เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินในในการผลิตยางพารา วิเคราะห์เงื่อนไขการผลิตที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตยางพารา ตลอดจนเงื่อนไขด้านการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยเรื่องฝนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำยาง ตลอดจนปัจจัยในเรื่องราคาที่มีผลต่อรายได้ของเกษตรกร วิเคราะห์แนวทางการผลิตยางพาราในระบบฟาร์มผสมผสาน ตามหลักเกษตรกรรมแบบพอเพียง ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดยางพาราแก่เกษตรกรและผู้สนใจในการปลูกยางพารา โครงร่างงานวิจัย ฐานข้อมูล GIS ศึกษาระบบการผลิตและการตลาดยางพารา ข้อมูลกายภาพชีวภาพของพื้นที่ ข้อมูลทางวิชาการการปลูกยางพารา แบบจำลองวิเคราะห์การลงทุนปลูกยางพารา(Spreadsheet model) แบบจำลองวิเคราะห์การเจริญเติบโตยางพารา(Simulation model) Open sources GIS Web-based & RDBMS ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร สารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการปลูกยางพารา การวิเคราะห์ความเสี่ยง งานวิจัยและพัฒนาภายใต้ชุดโครงการ ปี 2549 การพัฒนาฐานข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการผลิตยางพาราโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การทำ Zoning เพื่อสนับสนุนการการตัดสินในการส่งเสริมการปลูกยางพาราใน จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ในการปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของยางพาราที่ปลูกในสภาพแวดล้อมต่างกันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาระบบตลาดยางพารา พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) ผ่านอินเตอร์เนท ในลักษณะ GIS web based โดยใช้โอเพนซอร์ด การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ผู้ปลูก ปัจจัยการผลิตและการตลาดยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี แผนงานปี 2550 การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี แบบจำลองเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในระดับฟาร์มเกษตรกร การศึกษาแนวทางการใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช (Crop Simulation Model) ในการวิเคราะห์ผลผลิตยางพารา การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปลูกยางพารา การวิเคราะห์ระบบฟาร์มผสมผสานทั้งระบบตามแบบเกษตรพอเพียงที่มียางพาราเป็นกิจกรรมในระบบ งบประมาณปี ,100 บาท


ดาวน์โหลด ppt ชุดโครงการวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (Decision Support System for Rubber Plantation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google