งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand Fruit Paradise… THAILAND FRUIT PARADISE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand Fruit Paradise… THAILAND FRUIT PARADISE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand Fruit Paradise… THAILAND FRUIT PARADISE

2 เกษตรกรต้องรวย ?  เกษตรต้องยึดเป็นอาชีพ ได้ ?  เกษตรกรต้องไม่ใช่กลุ่ม ที่จนที่สุดในประเทศ

3 ?

4 เป็น หนี้

5 ครอบครัว คุณภาพชีวิต

6 เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพอกิน ? Fruit Paradise?

7 จนซ้ำซาก ราคาน้ำมัน ลด ปลูกปาล์ม ฟันต้นมังคุด ทิ้ง

8 เกษตรกรเป็นคนแบกความ เสี่ยงมากที่สุด ผู้บริโ ภค โครงสร้าง พื้นฐาน พันธ์พืช ตัดกิ่ง / รดน้ำ ดูแลหลังเก็บ เกี่ยว โกดัง / ห้อง เย็น เก็บ เกี่ยว ให้ปุ๋ย / ฉีดยาฆ่า แมลง ข้อมูล บรรจุ กล่อง ขนส่ง ใน ประเทศ ต่างประ เทศ เป็น Supply Push จุดพักมากเกินไป ต้นทุนสูง ของไม่สด

9 เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจเพียงพอมี เหตุผล ผลิตพอดีกับตลาด ไม่ทำลาย สิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสังคมและ วัฒนธรรม

10 FRUIT PARADISE???? หมด กำลังใจ หมดทุนทำ คุณภาพ เลิกราอาชีพ เกษตรกรรม

11 จาก ซ้ายไปขวา = Supply Push ( เกษตรกร นำ ) เป็น ขวามาซ้าย = Demand Pull ( ตลาดนำ ) คิดใหม่ทำใหม่ แบบคิดนอก กรอบ

12 ตลาดโลกต้องการอะไร Q Quality ( คุณภาพ ) Q Quantity ( ปริมาณ ) T Timeliness ( ทันเวลา )

13 JIT…From Tree to Table  ดูแลทุกขั้นตอนในสวนตาม เวลาจนได้ผลไม้ที่มี ลักษณะ QQT  ส่งทันเวลาพอดีไม่ต้องมี จุดพักหลายครั้ง (Double Handling)  ไม่ต้องมีโกดัง ไม่ต้องมี stock  หมายถึง “ สุกพอดี ”  หมายถึง “ สด / สีสวย ”  หมายถึง “ มีของขาย ”  หมายถึง “ ทันเทศกาล ”  หมายถึง “ ทันวันโป รโมท ” JIT ในสวน JIT ต่อผู้บริโภค JIT ระหว่าง ขนส่ง

14 เกษตรกรไม่มีความเสี่ยงเรื่อง ตลาด ผู้บริโ ภค โครงสร้าง พื้นฐาน พันธ์พืช ตัดกิ่ง / รดน้ำ ดูแลหลังเก็บ เกี่ยว โกดัง / ห้อง เย็น เก็บ เกี่ยว ให้ปุ๋ย / ฉีดยาฆ่า แมลง ข้อมูล บรรจุ กล่อง ขนส่ง ใน ประเทศ ต่างประ เทศ เริ่มเรื่องจากขวามาซ้าย

15 Just In Time…  คิดนอกกรอบ  กลับแกนจากขวามาซ้าย  เป็น Demand Pull  เป็น Market Driven ( ตลาดนำ )  สังคมอยู่กันเป็น Cluster ( กลุ่ม / เครือ )  Contract Farming ( เกษตรกรรมแบบตกลงล่วงหน้า )  การวางแผน / ทำตามแผน / มีวินัย ในทุกคนที่เล่น “ วิ่งผลัด ”  การนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาควบคุมการผลิต  เทคโนโลยีการขนส่ง  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลใน Clusters

16 เกษตรกรได้อะไร  ไม่มีความเสี่ยงด้านตลาด  ไม่มีความเสี่ยงด้านราคา  ราคาเพิ่มสูงขึ้น  ปลูก 100 ส่ง 100  ใช้หนี้ได้หมด มีเศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น  เป็นอาชีพที่สง่างาม  ลูกได้เรียน / สังคมวัฒนธรรมยังอยู่  คุณภาพชีวิตดี  เศรษฐกิจของประเทศอิงฐานเกษตรกรรมเติบโต อย่างยั่งยืน

17 กรมส่งเสริมการเกษตรต้องทำอะไร  เป็นหัวหน้าวง Orchestra  จาก Promoter ( ส่งเสริมการเพาะปลูกด้านเกษตร ) เป็น Facilitators ( ผู้อำนวยความสะดวก / ผู้สนับสนุน แก่ทุกหน่วยใน clusters)  นำเทคโนโลยีในกรอบ JIT มาเผยแพร่  ส่งเสริมให้ได้ QQT  ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นกระแสโลก เช่น เกษตร อินทรีย์ (Organic), การสืบย้อนกลับ (Traceability)  ช่วยประกันราคาแทนการเอาเงินไปซื้อผลไม้เพื่อไป ทิ้ง  เชื่อมโยงงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เร็วที่สุด

18 JIT หมายถึง เครื่องมือใน การ นวัตกรรมวิถี เกษตรกรรมไทย


ดาวน์โหลด ppt Thailand Fruit Paradise… THAILAND FRUIT PARADISE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google