งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การขับเคลื่อน งานพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การขับเคลื่อน งานพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การขับเคลื่อน งานพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๕๖
...

2 ประสิทธิภาพ + ประสิทธิผล ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ประสิทธิภาพ + ประสิทธิผล ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ...

3 ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ๒
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ๒. ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการแบบบูรณาการ ๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับ ไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๔. ทุนชุมชนมีธรรมาภิบาลและ ความมั่นคง ...

4 ประสิทธิภาพที่ต้องการในงานพัฒนาชุมชน
๑.การใช้ข้อมูลบริหารงาน ๒. กระบวนการวางแผน PDCA ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม ๓. งานสำเร็จก่อนเวลา ในเวลา ได้ผลตามตัวชี้วัด ๔. การจัดการความรู้(KM) ๕. ประชาสัมพันธ์ผลงาน ๖. วางแผนต่อยอดงาน ๗. จัดทำ Profile ข้อมูลของงาน

5 การแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
การแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ๑. ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของในหลวง ๒. ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ ๓. ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ๔. ความต้องการของประชาชน ๑๑ ด้าน

6 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ๑๑ ด้าน
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ๑๑ ด้าน ๑. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. การรักษาความมั่นคงรัฐและการต่างประเทศ ๓. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ ๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

7 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ๑๑ ด้าน
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ๑๑ ด้าน ๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๑๑. การปรับปรุงกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม

8


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การขับเคลื่อน งานพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google