งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

... กลยุทธ์การ ขับเคลื่อน งานพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "... กลยุทธ์การ ขับเคลื่อน งานพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ... กลยุทธ์การ ขับเคลื่อน งานพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๕๖

2 ... ประสิทธิภาพ + ประสิทธิผล ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจ ฐานรากมั่นคง

3 ... ๑. ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีมีความสุข ๒. ชุมชนมีขีด ความสามารถในการ บริหาร จัดการแบบบูรณาการ ๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับ ไปสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ๔. ทุนชุมชนมีธรรมาภิ บาลและ ความมั่นคง

4 ประสิทธิภาพที่ต้องการใน งานพัฒนาชุมชน ๑. การใช้ข้อมูลบริหารงาน ๒. กระบวนการวางแผน PDCA ภายใต้ กระบวนการมีส่วนร่วม ๓. งานสำเร็จก่อนเวลา ในเวลา ได้ผล ตามตัวชี้วัด ๔. การจัดการความรู้ (KM) ๕. ประชาสัมพันธ์ผลงาน ๖. วางแผนต่อยอดงาน ๗. จัดทำ Profile ข้อมูลของงาน

5 การแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ๑. ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ “ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ” ของในหลวง ๒. ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ ๓. ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ๔. ความต้องการของประชาชน ๑๑ ด้าน

6 คำแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรี ๑๑ ด้าน ๑. ปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒. การรักษาความมั่นคงรัฐและการ ต่างประเทศ ๓. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาส การเข้าถึง บริการของรัฐ ๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้าน สาธารณสุขและสุขภาพของ ประชาชน

7 คำแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรี ๑๑ ด้าน ๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ ประเทศ ๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในประชาคมอาเซียน ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ นวัตกรรม ๙. การรักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่าง การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน ๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน การปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ ชอบในภาครัฐ ๑๑. การปรับปรุงกฏหมายและ กระบวนการยุติธรรม

8


ดาวน์โหลด ppt ... กลยุทธ์การ ขับเคลื่อน งานพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google