งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อยละของของเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 เดือน แรกมีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียวมากกว่า หรือเท่ากับ 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อยละของของเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 เดือน แรกมีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียวมากกว่า หรือเท่ากับ 60."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ร้อยละของของเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 เดือน แรกมีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียวมากกว่า หรือเท่ากับ 60

3 ร้อยละของเด็ก 18,30 เดือน ได้รับการ ตรวจพัฒนาการร้อยละ 100

4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ สมวัย ≥ 85

5 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กผ่านประเมิน มาตรฐานมีคุณภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ 60

6 อัตรามารดาตาย ( ไม่เกิน 15 ต่อการ เกิดมีชีพต่อแสน ) อำเภอเป้าหมายผลงาน 3 เดือนอัตรา (01) เมืองพัทลุง 88100.00 (02) กงหรา 8300.00 (03) เขาชัยสน 3600.00 (04) ตะโหมด 6700.00 (05) ควนขนุน 23600.00 (06) ปากพะยูน 7600.00 (07) ศรีบรรพต 3000.00 (08) ป่าบอน 6800.00 (09) บางแก้ว 4612173.91 (10) ป่าพะยอม 6400.00 (11) ศรีนครินทร์ 3900.00 รวม 1626161.50

7 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์ มากกว่าหรือเท่ากับ 60

8 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 60

9 ร้อยละของหญิงตั้งที่มีภาวะซีดซ้ำในการ ตรวจเลือดครั้งที่ ๒ ( ไม่เกิน ร้อยละ ๕๐ )

10 การดำเนินงานแก้ปัญหากลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๘ o โครงการขับเคลื่อนตำบลนมแม่แบบองค์รวม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ ตำบลนมแม่ ๑ ตำบล / ๑ อำเภอ ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานจาก สสอ./ รพช./ รพ. สต. เป้าหมาย / อสม./ อปท อำเภอละ ๑๐ คน ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชัยคณาธานี 10

11 การดำเนินงานแก้ปัญหากลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๘ ( ต่อ ) o โครงการพัฒนาระบบบริการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการ ให้คำปรึกษาฯ ประกอบด้วยมิสนมแม่ จาก สสอ./ รพช./ รพ. สต. เป้าหมาย อำเภอละ ๕ คน ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมชัยคณาธานี 11

12 การดำเนินงานแก้ปัญหากลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๘ ( ต่อ ) o จัดประชุมการดำเนินงาน / การประเมิน ANC คุณภาพ และ WCC คุณภาพ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กลุ่มเป้าหมาย สสอ./ รพช./ รพ. สต จำนวน ๓๓ คน o จัดประชุมการดูแล / การทำคลอดภาวะติดไหล่ / คลอด ยาก และการดูแลการตกเลือดหลังคลอด วันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดย โรงพยาบาลพัทลุง กลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบงานห้องคลอด โรงพยาบาล ทุกแห่ง 12

13 การดำเนินงานแก้ปัญหากลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๘ ( ต่อ ) o การประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด ใน วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ - สรุปสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก - วิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ - กำหนดแนวทางในการดำเนินงานฯ ในปี ๒๕๕๘ o กำหนดแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มีระบบการส่งต่อ / เชื่อมโยงข้อมูล ทุกระดับตั้งแต่ รพ. สต./ รพช./ รพท. o กำหนดแนวทางการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง ( เด็กคลอดก่อน กำหนด / เด็กทารกน้ำหนักน้อย / เด็กที่มีภาวะขาด ออกซิเจน / เด็กที่มีมารดามีโรคประจำตัว ) และมีระบบ การส่งต่อ / เชื่อมโยง ทุกระดับตั้งแต่ รพ. สต./ รพช./ รพท. o ประชุม Conference Case มารดาตาย ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ รพ. พัทลุง 13

14 การดำเนินงานแก้ปัญหากลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๘ ( ต่อ ) o จัดอบรมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กโดย อนามัย ๕๕ / การใช้เครื่องมือ TDSI/ และ DSI ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย จาก รพช./ รพ. สต. ทุกแห่ง o ประชุมติดตามงาน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบงานฯ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี และจากศูนย์เด็กเล็ก / สสอ. ครั้ง ที่ ๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ o ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ มกรามคม ๒๕๕๘ o จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพนัก ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาการเด็ก ทุกโรงพยาบาลและ PCU โรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ o 14

15 การดำเนินงานแก้ปัญหากลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๘ ( ต่อ ) o กำหนดแผนการประเมิน / ติดตามหน้างานฯ ใน คลินิก ANC/ ห้องคลอด /WCC / ศูนย์เด็กเล็ก / ตำบลนมแม่ ฯ ในไตรมาสที่ ๓ ( เดือน เม. ย – มิ. ย ๒๕๕๘ ) o กำหนดการประเมินโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์งานอนามัยแม่ และเด็ก ซ้ำ ( ครบ ๓ ปี ) โรงพยาบาลป่าบอน และโรงพยาบาลป่าพะยอม เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ( โดยทีมประเมิน จากศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ) 15


ดาวน์โหลด ppt ร้อยละของของเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 เดือน แรกมีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียวมากกว่า หรือเท่ากับ 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google