งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อยละของของเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 เดือน แรกมีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียวมากกว่า หรือเท่ากับ 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อยละของของเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 เดือน แรกมีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียวมากกว่า หรือเท่ากับ 60."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ร้อยละของของเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 เดือน แรกมีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียวมากกว่า หรือเท่ากับ 60

3 ร้อยละของเด็ก 18,30 เดือน ได้รับการ ตรวจพัฒนาการร้อยละ 100

4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ สมวัย ≥ 85

5 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กผ่านประเมิน มาตรฐานมีคุณภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ 60

6 อัตรามารดาตาย ( ไม่เกิน 15 ต่อการ เกิดมีชีพต่อแสน ) อำเภอเป้าหมายผลงาน 3 เดือนอัตรา (01) เมืองพัทลุง (02) กงหรา (03) เขาชัยสน (04) ตะโหมด (05) ควนขนุน (06) ปากพะยูน (07) ศรีบรรพต (08) ป่าบอน (09) บางแก้ว (10) ป่าพะยอม (11) ศรีนครินทร์ รวม

7 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์ มากกว่าหรือเท่ากับ 60

8 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 60

9 ร้อยละของหญิงตั้งที่มีภาวะซีดซ้ำในการ ตรวจเลือดครั้งที่ ๒ ( ไม่เกิน ร้อยละ ๕๐ )

10 การดำเนินงานแก้ปัญหากลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๘ o โครงการขับเคลื่อนตำบลนมแม่แบบองค์รวม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ ตำบลนมแม่ ๑ ตำบล / ๑ อำเภอ ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานจาก สสอ./ รพช./ รพ. สต. เป้าหมาย / อสม./ อปท อำเภอละ ๑๐ คน ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชัยคณาธานี 10

11 การดำเนินงานแก้ปัญหากลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๘ ( ต่อ ) o โครงการพัฒนาระบบบริการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการ ให้คำปรึกษาฯ ประกอบด้วยมิสนมแม่ จาก สสอ./ รพช./ รพ. สต. เป้าหมาย อำเภอละ ๕ คน ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมชัยคณาธานี 11

12 การดำเนินงานแก้ปัญหากลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๘ ( ต่อ ) o จัดประชุมการดำเนินงาน / การประเมิน ANC คุณภาพ และ WCC คุณภาพ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กลุ่มเป้าหมาย สสอ./ รพช./ รพ. สต จำนวน ๓๓ คน o จัดประชุมการดูแล / การทำคลอดภาวะติดไหล่ / คลอด ยาก และการดูแลการตกเลือดหลังคลอด วันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดย โรงพยาบาลพัทลุง กลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบงานห้องคลอด โรงพยาบาล ทุกแห่ง 12

13 การดำเนินงานแก้ปัญหากลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๘ ( ต่อ ) o การประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด ใน วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ - สรุปสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก - วิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ - กำหนดแนวทางในการดำเนินงานฯ ในปี ๒๕๕๘ o กำหนดแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มีระบบการส่งต่อ / เชื่อมโยงข้อมูล ทุกระดับตั้งแต่ รพ. สต./ รพช./ รพท. o กำหนดแนวทางการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง ( เด็กคลอดก่อน กำหนด / เด็กทารกน้ำหนักน้อย / เด็กที่มีภาวะขาด ออกซิเจน / เด็กที่มีมารดามีโรคประจำตัว ) และมีระบบ การส่งต่อ / เชื่อมโยง ทุกระดับตั้งแต่ รพ. สต./ รพช./ รพท. o ประชุม Conference Case มารดาตาย ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ รพ. พัทลุง 13

14 การดำเนินงานแก้ปัญหากลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๘ ( ต่อ ) o จัดอบรมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กโดย อนามัย ๕๕ / การใช้เครื่องมือ TDSI/ และ DSI ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย จาก รพช./ รพ. สต. ทุกแห่ง o ประชุมติดตามงาน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบงานฯ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี และจากศูนย์เด็กเล็ก / สสอ. ครั้ง ที่ ๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ o ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ มกรามคม ๒๕๕๘ o จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพนัก ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาการเด็ก ทุกโรงพยาบาลและ PCU โรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ o 14

15 การดำเนินงานแก้ปัญหากลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๘ ( ต่อ ) o กำหนดแผนการประเมิน / ติดตามหน้างานฯ ใน คลินิก ANC/ ห้องคลอด /WCC / ศูนย์เด็กเล็ก / ตำบลนมแม่ ฯ ในไตรมาสที่ ๓ ( เดือน เม. ย – มิ. ย ๒๕๕๘ ) o กำหนดการประเมินโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์งานอนามัยแม่ และเด็ก ซ้ำ ( ครบ ๓ ปี ) โรงพยาบาลป่าบอน และโรงพยาบาลป่าพะยอม เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ( โดยทีมประเมิน จากศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ) 15


ดาวน์โหลด ppt ร้อยละของของเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 เดือน แรกมีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียวมากกว่า หรือเท่ากับ 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google