งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมอาสาสมัครดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ เวลา 08.00 -08.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30- 09.00 น. พิธีเปิด ( ใช้บุคลากรในพื้นที่ ) ปุย ฝ้าย พิธีกร เวลา 09.00 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมอาสาสมัครดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ เวลา 08.00 -08.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30- 09.00 น. พิธีเปิด ( ใช้บุคลากรในพื้นที่ ) ปุย ฝ้าย พิธีกร เวลา 09.00 -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมอาสาสมัครดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ เวลา 08.00 -08.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30- 09.00 น. พิธีเปิด ( ใช้บุคลากรในพื้นที่ ) ปุย ฝ้าย พิธีกร เวลา 09.00 - 09.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วิทยากร ( ปุยฝ้าย, สรพงษ์ ) เวลา 09.30 – 10.00 น. ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ( ภรรษนันท์, น้ำค้าง ) เวลา 10.00 -12.00 น. กิจกรรมฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ฐาน 1 โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ( นุสรา, อ้อยทิพย์ ) ฐาน 2 ออกกำลังกาย ( กันณิกา ) ฐาน 3 อารมณ์ ( กัญญานัฐ, สรพงษ์ ) ฐาน 4 สิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ ( ธัญญา, นฤมล ) เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

2 การอบรมอาสาสมัครดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ เวลา 13.00- 15.30 น. – การใช้เครื่องมือตรวจคัดกรอง สุขภาพ – การใช้แบบติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ( ภรรษนันท์, น้ำค้าง ) – แบบคัดกรอง ตามคู่มือที่แจกให้ เวลา 15.30-16.30 ประชุมกลุ่มย่อย ( ตำบล ) ในพื้นที่ นำเสนอ – ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนของอำเภอนครไทย ในปีงบประมาณต่อไป – พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการเพื่อเสนอต่อกองทุน สุขภาพแต่ละตำบล

3 กำหนดการ อบรม โซน 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ รพ. สต. ห้วยเฮี้ย โซน 2 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ วัดหนองกะ ท้าว หรือ วัดหนองสองเฒ่า โซน 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ วัดหัวนา โซน 4 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ รพ. สต. นา บัว โซน รพร. นครไทย กระจายไปตามโซนต่างๆ

4 รายละเอียดเนื้อหา การอบรม  ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ( ภรรษนันท์, ป๊อก ) - เบาหวาน ความดัน - ข้อเข่าเสื่อม - โรคหลอดเลือดสมอง - ภาวะสมองเสื่อม - การดูแลสุขภาพช่องปาก  โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ( นุสรา, อ้อย ทิพย์ ) - ธงโภชนาการ - อาหารที่เหมาะสมตามวัย อาหารที่ควร หลีกเลี่ยง

5  ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ( กันณิกา ) - ออกกำลังกายตามสภาพร่างกาย ตามโรค ประจำตัว - การนวดด้วยตัวเอง เพื่อบำบัด  สิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ ( นฤมล, ธัญญา ) - การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ - การป้องกันอุบัติเหตุ  อารมณ์ ( กัญญานัฐ, สรพงษ์ ) - การประเมินความเครียดของตนเอง - การประเมิน 2 Q และ 9 Q - การจัดการอารมณ์ ให้เหมาะสมตาม สถานการณ์ - ธรรมมะกับอารมณ์

6  การใช้เครื่องมือตรวจคัดกรองสุขภาพ ( ภรรษนันท์, น้ำค้าง )  การใช้แบบติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ – แบบคัดกรอง ตามคู่มือที่แจกให้ งบประมาณ โซนละ 6,000 บาท ( เป้าหมาย ผู้อบรม วิทยากร ผู้ อบรมจากรพร. นครไทย 5 คน รวมประมาณ 80 คน ) ให้แต่ละโซน บริหารจัดการ ค่าอาหาร น้ำ สถานที่ คู่มือ ป้ายอบรม วัสดุจัดอบรม ใบประกาศ ( เป็น หน้าที่ของศิริโชค, น้ำค้าง )

7 บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร ( นุสรา ) สรุปประเด็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มแต่ละตำบล มารวมกันเป็นภาพรวมของอำเภอ กำหนดทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุอำเภอนครไทย (ROAD MAP)


ดาวน์โหลด ppt การอบรมอาสาสมัครดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ เวลา 08.00 -08.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30- 09.00 น. พิธีเปิด ( ใช้บุคลากรในพื้นที่ ) ปุย ฝ้าย พิธีกร เวลา 09.00 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google