งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการประชาสัมพันธ์เรื่อง (Employee’s Choice) สู่ Master Fund.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการประชาสัมพันธ์เรื่อง (Employee’s Choice) สู่ Master Fund."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการประชาสัมพันธ์เรื่อง (Employee’s Choice) สู่ Master Fund

2 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 2 ประเด็นการนำเสนอ 1. Employee's Choice คืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร 2. เหตุใดต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกลงทุนเอง 3. Employee's Choice สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ 4. ความรู้เรื่องการลงทุน ในตราสารหนี้และตราสารทุน 5.แนวทางในการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน 5.1 สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนการตัดสินใจ 5.2 การวางแผนเพื่อการเกษียณ และการมีวินัยในการออม 6. สมาชิกจะต้องทำอะไรต่อจากนี้ 7. สรุปสาระสำคัญหลักเกณฑ์ในการเลือกลงทุน Employee's Choice

3 1. Employee's Choice คืออะไร

4 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 4 Employee’s choice คืออะไร ? Employee’s choice คือ การเปิดโอกาสให้ สมาชิกเลือก นโยบายลงทุน ได้ตามความเหมาะสม กับตนเอง เพื่อ ตอบสนองลักษณะและความต้องการของสมาชิกแต่ละคนซึ่ง แตกต่างกัน นโยบายลงทุน คือ การกำหนดขอบเขตในการบริหารกองทุน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนได้ตกลงไว้กับบริษัทจัดการ และ ผู้จัดการกองทุนจะบริหารหรือลงทุนเงินกองทุนในกรอบหรือ สัดส่วนที่กำหนดไว้

5 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 5 ข้อดีสำหรับการจัดตั้ง Employee’s Choice  เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสามารถเลือกประเภทการลงทุนและระดับความเสี่ยง ที่รับได้เหมาะสม และ/หรือ ตรงตามวัตถุประสงค์ของตนเอง  เพิ่มความยืดหยุ่นแก่สมาชิก โดยสามารถเปลี่ยนกองทุน/นโยบายการลงทุนได้  เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสามารถเลือกการลงทุนในลักษณะกระจายความ เสี่ยง (Diversification) ในกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่าง และ หลากหลายมากขึ้น  ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ และมีความรับผิดชอบในการลงทุนของ ตนเองมากขึ้น  ส่งเสริมให้มีการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น เพื่อเป็นการ พัฒนาตลาดทุนของประเทศ

6 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 6 ข้อเสียสำหรับการจัดตั้ง Employee’s Choice  หากสมาชิกไม่มีความรู้เพียงพอ อาจทำให้เลือกนโยบายการ ลงทุนผิดพลาด จะทำให้เกิดผลเสียหายต่อสมาชิกได้  หากเกิดภาวะเศรษฐกิจผันผวน สมาชิกที่เลือกนโยบายการลงทุน ไว้ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้น จะไม่สามารถ ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ทัน

7 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 7 เลือกนโยบายลงทุนควรให้สอดคล้องกับ...  อายุ  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ

8 2. เหตุใดต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกลงทุนเอง

9 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 9 เหตุใดต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกลงทุนเอง  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่มีคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ทำ หน้าที่กำหนดนโยบาย  คณะกรรมการกองทุนตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำเป็นหลักเพื่อให้เงินกองทุนมีความปลอดภัยมากที่สุด  ผลตอบแทนในระยะยาวอาจไม่พอใช้เมื่อถึงวัยเกษียณ  สมาชิก จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน หรือการติดตามผล การดำเนินงานของกองทุน เพื่อใช้พิจารณาในการตัดสินใจเลือกนโยบาย การลงทุนให้เหมาะสมกับลักษณะของตนเอง และมุ่งสู่เป้าหมายในการที่จะ มีเงินใช้อย่างเพียงพอในยามเกษียณ

10 3. ทางเลือกนโยบายลงทุนของสมาชิก

11 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 11 ทางเลือกนโยบายลงทุนของสมาชิกกองทุน

12 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 12 ที่ผ่านมา.. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีนโยบายลงทุนเพียงแบบเดียว ลงทุนตราสารหนี้ ไม่น้อยกว่า 80% และ ตราสารทุนไม่เกิน 20% กำหนดนโยบายโดยคณะกรรมการกองทุน (ผู้แทนจากนายจ้าง+ผู้แทนจากสมาชิก)

13 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 13 ก้าวสู่โครงการ....หลายนโยบายลงทุน คณะกรรมการกองทุนฯ จัดตั้งกองทุนหลายนโยบาย เพื่อสร้างโอกาส แก่สมาชิกให้รู้จักและสนใจเรื่อง การลงทุน การประเมินตนเอง และ พิจารณาตัดสินใจเลือกนโยบายลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง เปลี่ยนรูปแบบจากกองทุนที่มีนโยบายเดียวเป็น กองทุนที่มีหลาย นโยบาย (Master Fund)

14 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 14 กองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ กปภ. ฯ กองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ กปภ. ฯ นโยบาย ตราสาร หนี้ นโยบาย ตราสาร ทุน รูปแบบการลงทุนที่ 1 รูปแบบการลงทุนที่ 4 รูปแบบการลงทุนที่ 3 รูปแบบการลงทุนที่ 5 รูปแบบการลงทุนที่ 6 รูปแบบการลงทุนที่ 2 100% 95% 90% 85% 80% 75% 5% 10% 15% 20% 25% นโยบายของ การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อสมาชิกเลือก สมาชิกเลือกเพียง 1 แผนการลงทุน

15 4. ความรู้เรื่องการลงทุน

16 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 16 ตราสารหนี้คืออะไร ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างกัน ผู้ออกตราสาร เป็นผู้กู้ (หรือลูกหนี้) ผู้ซื้อ เป็นผู้ให้กู้ (หรือเจ้าหนี้) ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น ตามเวลาที่กำหนด โดยได้ผลประโยชน์หรืออัตราผลตอบแทนและสามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือกันได้จนกว่าจะหมดอายุของตราสาร ในประเทศไทยนิยมเรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือ องค์กรของรัฐว่า พันธบัตร (Bond) และเรียกตราสารหนี้ที่ออก โดยภาคเอกชนว่า หุ้นกู้ (Debenture) ผู้ออกตรา สาร ผู้ซื้อ

17 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 17 ประเภทของตราสารหนี้ในประเทศไทย

18 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 18 อัตราผลตอบแทนในการลงทุนใน ตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราผลตอบแทนจากที่ผู้ออกต้องจ่าย ให้แก่ผู้ถือตราสารหนี้ กำไร/ขาดทุนจากการขาย (Capital Gain/Loss) ซึ่งอาจ เป็นสาเหตุ มาจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยในตลาด  ราคาตราสารหนี้  อัตราดอกเบี้ยในตลาด  ราคาตราสารหนี้ 

19 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 19 การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 4 ปีที่ 3 อัตรา ดอกเบี้ย ตลาด 5%3%10% ราคา พันธบัตร (Mark to Market) 105100 ตัวอย่าง : พันธบัตรรัฐบาลราคา 100 บาท, อัตราดอกเบี้ย 5%, ระยะเวลา 4 ปี 100 ดอกเบี้ยรับ 5555 95

20 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 20 Base on FITCH Ratings scales ระดับที่ลงทุนได้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) สัญลักษณ์ความหมาย AAAอันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด AAมีความเสี่ยงต่ำมาก Aมีความเสี่ยงในระดับต่ำ BBBมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง BBมีความเสี่ยงในระดับสูง Bมีความเสี่ยงในระดับสูงมาก Cมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด Dเป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้

21 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 21 หมายถึง ตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการในฐานะผู้ ถือหุ้น  มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะสิทธิ เรียกร้องในทรัพย์สินของกิจการในลำดับหลังเจ้าหนี้ กรณีบริษัทต้องชำระบัญชีเลิกกิจการ  มีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการอย่างเต็มที่ ในรูปของเงิน ปันผล  ได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ที่ซื้อขายทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ด้วย  ตัวอย่างตราสารทุน : หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารทุน (Equity) 21

22 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 22 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน  ภาวะอุตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมใดอยู่ในช่วงขาขึ้น หรือขาลง ราคาหุ้นที่ อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือปรับตัวลดลง เช่นกัน  ผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลการ ดำเนินงานของบริษัทนั้นโดยตรง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ กลยุทธ์ของบริษัท และความสามารถของผู้บริหาร  ภาวะเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดี ราคาหุ้นมักจะเพิ่มขึ้น เพราะผู้ลงทุนมองว่าโอกาสที่ บริษัทจะขาดทุนในช่วงนี้มีน้อย แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี ราคาหุ้นก็มักจะปรับตัวลดลงเช่นกัน ตราสารทุน (Equity)

23 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 23 ความแตกต่างของตราสารหนี้ และตราสารทุน ตราสารหนี้ตราสารทุน ผู้ถือตราสารเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ ผลตอบแทนดอกเบี้ย, กำไรจากการขายเงินปันผล, กำไรจากการขาย ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย การผิดนัดชำระ ของผู้ออกตราสาร การขาดสภาพคล่อง ผลตอบแทนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ ภาวะ อุตสาหกรรม ภาวะเศรษกิจและผล ประกอบการของบริษัท ประเภทของตราสารเงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตั๋ว เงินคลัง ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ลดความเสี่ยงโดยคัดเลือกตราสารที่จะลงทุน และ กระจายการลงทุนในหลายบริษัท อายุของตราสารกำหนดไว้แน่นอนเป็นการล่วงหน้าไม่มีอายุแน่นอน สิทธิในการเรียกร้อง กรณีผู้ออกตราสาร ล้มละลาย มีสิทธิเหนือกว่าผู้ถือหุ้นในการเรียกร้อง ทรัพย์สิน มีสิทธิด้อยกว่าผู้ถือตราสารหนี้ในการ เรียกร้องทรัพย์สิน

24 5. แนวทางในการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน

25 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 25 คุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหน ระดับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกัน กับระดับผลตอบแทนที่ คาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด ๆ ความเสี่ยงต่ำ / โอกาสได้ผลตอบแทนสูงมีน้อย แต่โอกาสที่จะสูญเสียก็มีน้อย ความเสี่ยงสูง / โอกาสได้ผลตอบแทนสูงมี มากแต่โอกาสที่จะสูญเสียก็มีมาก ผลตอบแทน ความเสี่ยง 5.1 สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนการตัดสินใจ

26 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 26 ช่วงหารายได้และสะสมทรัพย์ ช่วงที่มีรายได้สูง รายได้ อายุ ช่วงอายุ (Life Cycle) รายจ่าย ช่วงศึกษา

27 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 27 ตัวอย่าง รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ ช่วงอายุ (ปี)รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมเหตุผล วัยหนุ่มสาว (ไม่เกิน 30 ปี) เน้นลงทุนเชิงรุกในตราสารทุน ซึ่งมี โอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนสูงแม้ จะมีความเสี่ยงสูง และแบ่งเงิน บางส่วนไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มี ความเสี่ยงน้อยกว่า มีช่วงเวลาในการออมนาน 30 - 40 ปี จึงสามารถลงทุนแบบเสี่ยงสูงเพื่อให้ ได้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น และหาก เกิดการขาดทุน ก็มีเวลาปรับเปลี่ยน รูปแบบการลงทุนได้ทัน วัยกลางคน (30 - 50 ปี) เน้นการลงทุนแบบผสมเพื่อเป็นการ กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ประเภท โดยลงทุนทั้งในตราสารทุน และตราสารหนี้ในสัดส่วนใกล้เคียง กัน มีช่วงเวลาการออมเพียง 10 - 30 ปี จึง ควรแบ่งเงินลงทุนเพื่อให้ได้ ผลตอบแทนที่แน่นอนส่วนหนึ่ง และ ลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น อีกส่วนหนึ่ง วัยสูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีความ เสี่ยงน้อย และลงทุนส่วนน้อยในตรา สารทุนเพื่อหวังผลกำไรบ้าง เป็นวัยใกล้เกษียณ เหลือเวลาในการ ออมสั้น จึงควรเน้นลงทุนเพื่อให้ได้ ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ที่มา: www.thaipvd.com

28 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 28 A. แผนเกษียณอายุแบบวัดใจ B. แผนเกษียณอายุแบบอดตายC. แผนเกษียณอายุแบบมั่นคง คุณอยากมีเงินใช้หลังเกษียณอย่างไร รูปแบบการเกษียณอายุแบบใดที่ท่าน ต้องการ และท่านมั่นใจได้อย่างไรว่า รูปแบบการเกษียณอายุที่เลือกนั้นจะเกิดขึ้น จริง 5.2 การวางแผนเพื่อเกษียณ

29 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 29 วางแผนเพื่อการเกษียณ... เป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดชีวิต ก่อนเกษียณหลังเกษียณ คำถามที่ต้องคิดและสิ่งที่ต้องทำก่อนเกษียณ ต้องการที่จะเกษียณอายุเมื่อใด ต้องการเงินทุนเท่าใดสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ มีแหล่งเงินทุนอะไรบ้างที่สามารถนำไปใช้หลัง เกษียณ ต้องออมเงินเท่าใดจึงจะพอใช้หลังเกษียณ ต้องนำเงินออมเพื่อเกษียณไปลงทุนอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ 60 ปี จะวางแผนใช้จ่ายอย่างไร ให้มีเงินใช้ไปตลอดชีวิต จะนำเงินออมเพื่อเกษียณที่เก็บมาทั้งชีวิตไปลงทุน อย่างไร ให้ได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ แต่ความเสี่ยงต่ำ คำถามที่ต้องคิดและสิ่งที่ต้องทำหลังเกษียณ เกษียณอายุ คือ การสิ้นสุดการทำงานประจำ โดยทั่วไปมักจะเกษียณตอนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เกษียณอายุ

30 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 30 สามารถคำนวณได้โดย... วิธีคิดจำนวนเงินขั้นต่ำที่สุดที่ควรมีอย่างง่ายๆ หมายเหตุ : วิธีนี้เป็นการคำนวณจำนวนเงินที่คุณต้องการโดยประมาณ ก่อนปรับค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ จำนวนเงินที่ควรจะมี ณ วันเกษียณอายุ = ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีหลังเกษียณ (70% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณ) จำนวนปีที่คาดว่าจะใช้ชีวิตอยู่ หลังเกษียณอายุ X การคำนวณ จำนวนเงินเพื่อใช้หลังเกษียณ

31 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 31 จำนวนเงินเพื่อใช้หลังเกษียณ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลัง เกษียณ (บาท) จำนวนเงินที่ต้องการเมื่อเกษียณ (ล้านบาท) ชาย (+14 ปี)หญิง (+19 ปี) 8,0001.341.82 10,0001.682.28 15,000 20,000 2.52 3.36 3.42 4.56 สมมติฐาน : อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 4% ต่อปี (+0.52) (+0.78) (+1.04) (+0.42) (+1.02) (+1.58) (+2.04) (+0.84)

32 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 32 เมื่อกำหนดเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายทางการเงินเรียบร้อยแล้ว คุณต้องเขียนแผนการเงินให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการย้ำเตือนตนเอง ตัวอย่าง จัดทำแผนการเงินเพื่อการเกษียณ ต้องการมีเงิน 4,800,000 บาท เพื่อใช้ตอน เกษียณอายุใน อีก 20 ปี ข้างหน้า ออมเงินเดือนละ 20,000 บาท (240 เดือน ) ลดรายจ่าย ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าเสื้อผ้า ของ Brand Name บริหารภาระหนี้สิน ลดหนี้ที่มีดอกเบี้ย สูงๆ ออกไปก่อน เพิ่มรายได้ หารายได้เสริมจากช่องทางต่างๆ สร้างรายได้จากสินทรัพย์ทีมีอยู่ เช่น ให้เช่าบ้าน ฯลฯ เพิ่มผลตอบแทนจากเงินออมที่มีอยู่ เดิม -- ลงทุนเพื่อให้ได้รับ ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ เป้าหมาย

33 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 33 รายได้หลังเกษียณ เงินก้อน (Lump Sum) เงินรายได้ประจำ (Annuity) สำรวจแหล่งรายได้หลังเกษียณ กองทุนประกันสังคม (บำเหน็จชรา ภาพ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุ (RMF) ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เงินบำเหน็จ ฯลฯ กองทุนประกันสังคม (บำนาญชรา ภาพ) เงินบำนาญข้าราชการ เงินค่าเช่า เงินดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและ เงินฝาก เงินปันผลจากหุ้นปันผล ประกันชีวิตแบบรายได้ประจำ เงินเดือนจากอาชีพหลังเกษียณ ฯลฯ ลงทุน

34 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 34 ลงทุนในทางเลือกที่ก่อให้เกิดรายได้ สม่ำเสมอ ไม่เสี่ยง และมีสภาพคล่อง สอดคล้องตามช่วงเวลาของการใช้ จ่าย หลีกเลี่ยงการลงทุนแบบเก็งกำไร ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุน อย่างละเอียด อย่าโลภและอย่า หลงเชื่อใคร ลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย I N V E S T M E N T

35 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 35 วางแผนการออมและการลงทุน

36 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 36 อัตราส่วนความอยู่รอด (Survival Ratio) อัตราส่วนความมั่งคั่ง (Wealth Ratio) รายได้จากการ ทำงาน + รายได้จาก สินทรัพย์ รายจ่าย รายได้จาก สินทรัพย์ รายจ่า ย คำนวณได้จาก... ตรวจสอบ... คุณแค่อยู่รอด หรือ มั่งคั่ง แล้ว…??? ผลลัพธ์ > 1 อยู่รอดได้ด้วย ตนเอง ผลลัพธ์ > 1 มีอิสรภาพทาง การเงิน ( เป็นสิ่งที่ทุกคน ต้องการ ) ที่มา : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ( TSI )

37 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 37 ผลตอบแทนจากการออมด้วยเงินลงทุน เดือนละ 1 พันบาท เป็นเวลา 30 ปี มหัศจรรย์แห่งการสร้างวินัยในการออม/การลงทุน

38 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 38 เสี่ยงสูง เสี่ยง ต่ำ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุ้น กู้ หุ้น ทุน ทองคำ อสังหาริมทรัพ ย์ ตราสารทางการเงินกับความเสี่ยง หุ้นทุน ต่างประเทศ

39 39 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) ผลตอบแทนกับความเสี่ยง ผลตอบแทนความเสี่ยง  ดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้  เงินปันผลหุ้นสามัญ  กำไรจากการขายพันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ  ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยและ เงินต้น บริษัทไม่จ่ายดอกเบี้ยและเงิน ต้น  บริษัทขาดทุนไม่จ่ายเงินปัน ผล  ขาดทุนเมื่อขาย หรือขาดทุน ตามราคาตลาด ( เงินต้น น้อยลง ) – Mark to Market ไม่มีอะไรที่ไร้ความเสี่ยง มีแต่เสี่ยงมาก หรือ เสี่ยง น้อย

40 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 40 ผลตอบแทนการลงทุนรายปี (%) ปีSET IndexBond 3-7YFix Dep 1YGold 254412.97.83.04.4 254517.39.22.520.3 2546116.61.81.49.9 2547-13.51.41.05.1 25486.80.11.422.6 2549-4.75.94.38.0 255026.27.52.921.7 2551-47.615.32.66.1 255263.2-1.61.023.9 255340.64.40.915.6 2554-0.74.42.317.2 255535.84.22.72.6 สะสม 12Y290.551.722.4239.4 เฉลี่ยต่อปี14.64.32.013.0

41 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 41 ศัตรูที่จะทำให้แผนการลงทุนไม่บรรลุเป้าหมาย  เงินเฟ้อ  การขาดวินัยในการลงทุน  เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ประเมิน ไม่ได้  การลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือความเหมาะสม - ลงทุนโดยขาดความเข้าใจในสิ่งที่ลงทุน - ลงทุนแบบโลภเพื่อหวังผลระยะสั้น - ไม่กล้าลงทุน

42 6. สมาชิกจะต้องทำอะไรต่อจากนี้

43 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 43 แบบประเมินตนเอง (บุคลิกภาพในการลงทุน)

44 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 44 แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน 1.คุณวางแผนที่จะเกษียณอายุเมื่อไร ก) ไม่เกิน 5 ปี (1) ข) ภายใน 6 - 9 ปี (2) ค) ภายใน 10 – 15 ปี (3) ง) มากกว่ากว่า 15 ปี(4) 2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดือน ก) มากกว่า 80% (1) ข) มากกว่า 50% ถึง 80% (2) ค) มากกว่า 20% ถึง 50% (3) ง) ไม่เกิน 20% (4)

45 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 45 3. หากท่านออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้จ่าย ได้นานแค่ไหน ก) น้อยกว่า 3 เดือน (1) ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี (2) ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี (3) ง) มากกว่า 3 ปี (4) 4.เมื่อท่านเกษียณอายุ จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านที่ได้รับคิดเป็นสัดส่วนเท่าใด ของทรัพย์สินทั้งสิ้นที่ท่านตั้งใจจะมีไว้ใช้จ่าย ก) มากกว่า 75%(1) ข) มากกว่า 50% ถึง 75% (2) ค) มากกว่า 25% ถึง 50% (3) ง) ไม่เกิน 25% (4) แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน

46 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 46 5. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้ว ท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน ก) เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(1) ข) ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ(2) ค)สวัสดิการรัฐ(3) ง)ประกันสุขภาพ หรือเงินออมของตนเอง(4) 6.ท่านรู้จักตราสารเกี่ยวกับการลงทุนอะไรบ้าง ก) เงินฝาก (1) ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม(2) ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ(3) ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ ทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ (4) แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน

47 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 47 7.ท่านเคยลงทุน หรือกำลังลงทุนในแบบใดบ้าง ก) เงินฝากธนาคาร(1) ข) เงินฝากธนาคาร พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวมตราสารหนี้(2) ค) เงินฝากธนาคาร พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวมตราสารหนี้ หุ้นสามัญ กองทุนรวมตราสารทุน(3) ง) เงินฝากธนาคาร พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวมตราสารหนี้ หุ้นสามัญ กองทุนรวมตราสารทุน สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ(4) 8. ทัศนคติในการลงทุนของท่าน ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย (1) ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้บ้าง เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (2) ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้มาก เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง (3) ง) อยากได้ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4) แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน

48 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 48 9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร ก) เงินต้นต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ(1) ข) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับความผันผวน ของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง(2) ค) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถรับความผันผวน ของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก(3) ง) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุดโดยสามารถรับความผันผวน ของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่ (4) 10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระดับใดต่อปี ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่ำเสมอ (1) ข) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5% แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย (2) ค) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 8% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 3% (3) ง) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 15% (4) แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน

49 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 49 แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้าน อัตราแลกเปลี่ยนได้ หรือไม่  ได้  ไม่ได้

50 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 50 แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน  หมายเหตุ การประเมินผลจากผลการอ่านค่าของคะแนนรวมที่ออกมา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาว่านโยบายการลงทุนประเภทใด เหมาะสมกับท่าน แต่มิได้หมายความว่าจะเหมาะสมกับท่านทุกประการ ทั้งนี้ท่านต้องศึกษาข้อมูลจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติม

51 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 51 แผนการลงทุนที่ Sub Fund 1Sub Fund 2 ระดับความเสี่ยงของ แผน คะแนน ความเสี่ยงด้านอัตรา แลกเปลี่ยน นโยบาย ตราสารหนี้ นโยบาย ตราสารทุน แผนที่1100 ค่อนข้างต่ำ17-22ไม่มี แผนที่2955ค่อนข้างต่ำ17-22ไม่มี แผนที่39010ค่อนข้างต่ำ17-22ไม่มี แผนที่48515ปานกลาง23-29ไม่มี แผนที่58020ปานกลาง23-29ไม่มี แผนที่67525ปานกลาง23-29ไม่มี ความเสี่ยงของแผนการลงทุน

52 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 52 หลักเกณฑ์การเลือกรูปแบบการลงทุน 1.สมาชิกที่เข้าทำงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 จะต้องแสดงเจตนาเลือกลงทุนในรูปแบบการลงทุน ใดรูปแบบการลงทุนหนึ่ง หากสมาชิกไม่แสดงเจตนาเลือกรูปแบบการลงทุน พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดให้อยู่ใน นโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ในที่นี้ คือ รูปแบบการลงทุนที่ 1 2. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง ตามช่วงเวลาดังนี้ ช่วงที่ 1 แจ้งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีผลในวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี ช่วงที่ 2 แจ้งภายในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี จะมีผลในวันที่ 1 กันยายนของทุกปี 3. การปรับยอดเงินกองทุน (Re-Balance) คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบให้มีการ Re-Balance ให้ สมาชิกกองทุนอัตโนมัติตามช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนในข้อ 2 โดยเงินลงทุนของ สมาชิกกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนให้เป็นไปตามรูปแบบการลงทุนที่แสดงเจตนาไว้ครั้งล่าสุด 4. การขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป สมาชิกสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ปีละ 2 ครั้งตามระยะเวลาในข้อ 2

53 7. สรุปสาระสำคัญหลักเกณฑ์ในการเลือกลงทุน Employee's Choice

54 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 54 แผนการลงทุน รูปแบบการ ลงทุนที่ 1 รูปแบบการ ลงทุนที่ 2 รูปแบบการ ลงทุนที่ 3 รูปแบบการ ลงทุนที่ 4 รูปแบบการ ลงทุนที่ 5 รูปแบบการ ลงทุนที่ 6 1. การลงทุนของแต่ละ รูปแบบการลงทุน มุ่งเน้นรักษา เงินต้น ลงทุน ในเงินฝาก ธนาคาร พันธบัตร รัฐบาล หุ้นกู้ ภาคเอกชน เป็นต้น มุ่งเน้นรักษาเงิน ต้นแต่วาง เป้าหมายที่จะเพิ่ม ผลตอบแทน เล็กน้อย โดย ลงทุนในหุ้น เพียง 5% มุ่งเน้นรักษาเงิน ต้นแต่วาง เป้าหมายที่จะเพิ่ม ผลตอบแทน ให้ สูงขึ้น โดย เพิ่ม สัดส่วนการลงทุน ในหุ้น เป็น 10% มุ่งเน้นเพิ่ม ผลตอบแทน ให้กับ เงินกองทุน โดย ลงทุนในหุ้น 15% มุ่งเน้นเพิ่ม ผลตอบแทน ให้กับเงินกองทุน ให้สูงขึ้น โดย เพิ่มสัดส่วนการ ลงทุนในหุ้นเป็น 20% มุ่งเน้นเพิ่ม ผลตอบแทน ให้กับ เงินกองทุน สูงสุด โดย ลงทุนในหุ้น 25% 2. ความเหมาะสมของแต่ ละรูปแบบการลงทุน เหมาะสมกับ สมาชิกกองทุน อายุ 50 ปีขึ้น ไป หรือรับ ความเสี่ยง ไม่ได้เลย เหมาะสมกับ สมาชิกกองทุน อายุ 40 ปีขึ้นไป หรือรับความเสี่ยง จากการลงทุนได้ น้อย เหมาะสมกับ สมาชิกกองทุน อายุ 40 ปีขึ้นไป หรือรับความเสี่ยง จากการลงทุนได้ เล็กน้อย เหมาะสมกับ สมาชิกกองทุน อายุ 30 ปีขึ้นไป หรือรับความเสี่ยง จากการลงทุนได้ บ้าง เหมาะสมกับ สมาชิกกองทุน อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือรับความเสี่ยง จากการลงทุนได้ เหมาะสมกับ สมาชิกกองทุน อายุ 20 ปีขึ้น ไป หรือรับ ความเสี่ยงจาก การลงทุนได้สูง 3. สัดส่วนการลงทุนแต่ ละนโยบาย ต. หนี้ 100% ต.หนี้ 95% : ต. ทุน 5% ต.หนี้ 90%: ต. ทุน 10% ต.หนี้ 85%: ต. ทุน 15% ต.หนี้ 80%: ต. ทุน 20% ต.หนี้ 75% : ต.ทุน 25% 4. ระดับของความเสี่ยง แต่ละรูปแบบการลงทุน เสี่ยงน้อยที่สุดเสี่ยงค่อนข้างน้อยเสี่ยงน้อยเสี่ยงปานกลางเสี่ยง ค่อนข้างมาก เสี่ยงมาก

55 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 55 5. ตัวอย่างการลงทุนตาม รูปแบบการลงทุน สมมติให้เงินกองทุนจำนวน 100,000.-บาท นโยบายต.หนี้ต.ทุนต.หนี้ต.ทุนต.หนี้ต.ทุนต.หนี้ต.ทุนต.หนี้ต.ทุนต.หนี้ต.ทุน 5.1 สัดส่วนการลงทุนแต่ละ รูปแบบ 100%-95%5%5%90%10%85%15%80%20%75%25% 5.2 เฉลี่ยเงินกองทุนตาม รูปแบบการลงทุน 100,00 0 -95,0005,00090,00010,00085,00015,00080,00020,00075,00025,000 ตัวอย่างผลตอบแทนกรณีที่ 1 สมมติให้นโยบายตราสารหนี้ได้รับผลตอบแทน 3.50% ของเงินลงทุน และนโยบายตราสารทุนได้รับ ผลตอบแทน 35%ของเงินลงทุน  ผลประโยชน์ที่ได้3,500-3,3251,7503,1503,5002,9755,2502,8007,0002,6258,750  รวมเงินกองทุนตาม นโยบาย 103,500-98,3256,75093,15013,50087,97520,25082,80027,00077,62533,750  รวมเงินกองทุนตาม รูปแบบการลงทุน 103,500105,075106,650108,225109,800111,375  อัตราผลตอบแทนตาม รูปแบบการลงทุน 3.50%5.06%6.65%8.23%9.80%11.38% ตัวอย่างผลตอบแทนกรณีที่ 2 สมมติให้นโยบายตราสารหนี้ได้รับผลตอบแทน 3.50%ของเงินลงทุน และนโยบายตราสารทุนได้รับ ผลตอบแทน -35%ของเงินลงทุน o ผลประโยชน์ที่ได้3,500-3,325-1,7503,150-3,5002,975-5,2502,800-7,0002,625-8,750 o รวมเงินกองทุนตาม นโยบาย 103,500-98,3253,25093,1506,50087,9759,75082,80013,00077,62516,250 o รวมเงินกองทุนตาม รูปแบบการลงทุน 103,500101,57599,65097,72595,80093,875 o อัตราผลตอบแทนตาม รูปแบบการลงทุน 3.50%1.58%-0.35%-2.28%-4.20%-6.13%

56 นำเสนอ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มิถุนายน 2557) 56 6. การเปลี่ยน รูปแบบการ ลงทุน สามารถเปลี่ยนได้ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ช่วงที่ 1 แจ้งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีผลในวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี ช่วงที่ 2 แจ้งภายในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี จะมีผลในวันที่ 1 กันยายนของทุกปี 7. หากไม่เลือก รูปแบบการ ลงทุน สมาชิกกองทุนฯ ที่ไม่เลือกรูปแบบการลงทุน พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดให้อยู่ในนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ รูปแบบการ ลงทุนที่ 1

57


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการประชาสัมพันธ์เรื่อง (Employee’s Choice) สู่ Master Fund.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google