งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2552 พันธบัตรรัฐบาล 151 ล้านบาท = 27.15% เงินฝากธนาคาร 208 ล้านบาท = 37.34% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 28 ล้านบาท = 5.08% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2552 พันธบัตรรัฐบาล 151 ล้านบาท = 27.15% เงินฝากธนาคาร 208 ล้านบาท = 37.34% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 28 ล้านบาท = 5.08% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2552 พันธบัตรรัฐบาล 151 ล้านบาท = 27.15% เงินฝากธนาคาร 208 ล้านบาท = 37.34% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 28 ล้านบาท = 5.08% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 144 ล้านบาท = 25.92% หุ้นสามัญ 25 ล้านบาท = 4.51% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน 557,915,980.65 บาท

2 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2552 (Fixed Income) พันธบัตรรัฐบาล 86 ล้านบาท = 19.04% เงินฝากธนาคาร 204 ล้านบาท = 45.30% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 27 ล้านบาท = 6.05% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 133 ล้านบาท = 29.61% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน 452,350,671.40 บาท

3 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2552 (Equity) พันธบัตรรัฐบาล 65 ล้านบาท = 61.92% เงินฝากธนาคาร 3 ล้านบาท = 3.201% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 1 ล้านบาท = 0.89% ตราสารหนี้ บริษัทเอกชน 10 ล้านบาท = 10.13% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน 105,565,309.25 บาท หุ้นสามัญ 25 ล้านบาท = 23.86%

4 อัตราผลตอบแทนกองทุนรายเดือน เดือน NAV Per Unit รายเดือนสะสม ธ. ค.-51 13.8821 ม. ค.-52 13.8389-0.31% ก. พ.-52 13.8026-0.26%-0.57% มี. ค.-52 13.93630.97%0.39% เม. ย.-52 13.99060.39%0.78% พ. ค.-52 13.9699-0.15%0.63% เดือน NAV Per Unit รายเดือนสะสม ธ. ค.-51 13.8821 ม. ค.-52 13.8389-0.31% ก. พ.-52 13.8026-0.26%-0.57% มี. ค.-52 13.93630.97%0.39% เม. ย.-52 14.64185.06%5.47% พ. ค.-52 14.79731.06%6.59% นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน

5 อัตราผลตอบแทนกองทุนตามแผนการลงทุน สัดส่วนการลงทุนตรา สารหนี้ สัดส่วนการลงทุนตรา สารทุน อัตรา ผลตอบแทน แผนการลงทุนที่ 1100%0%0.63% แผนการลงทุนที่ 290%10%1.23% แผนการลงทุนที่ 380%20%1.82% แผนการลงทุนที่ 470%30%2.42% แผนการลงทุนที่ 560%40%3.02% แผนการลงทุนที่ 650% 3.61%


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2552 พันธบัตรรัฐบาล 151 ล้านบาท = 27.15% เงินฝากธนาคาร 208 ล้านบาท = 37.34% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 28 ล้านบาท = 5.08% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google