งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.1 UAA Speaker 1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการ บริหารราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 1.3 ACU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.1 UAA Speaker 1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการ บริหารราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 1.3 ACU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.1 UAA Speaker 1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการ บริหารราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 1.3 ACU

2 1. ชมรมกลุ่ม Oncology เสนอ นพ. สมพล เพิ่ม พงศ์โกศล เป็นประธานกลุ่ม 2. ชมรมกลุ่ม Continence เสนอ นพ. วชิร คชการ เป็นประธานกลุ่ม โดยทั้งสองชมรมได้ทำหนังสือแจ้งผ่านสมาคม ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3 1. Dr.Ronnarith Singhpru โรงพยาบาลพระ มงกุฎเกล้า 2. Dr.Passakorn Amnattrakul โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2554 ณ ประเทศสิงค์โปร์

4 สอบบอร์ดวันจันทร์ที่ 27 มิ. ย. 54 ณ อาคารเฉลิมพระ บารมี 50 ปี 1. นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์ รพ. ราชวิถี 2. นพ. ดนัย มโนรมณ์ รพ. ราชวิถี 3. นพ. ชัชเวทย์ หลิ่วโรจน์ทรัพย์ รพ. ศิริราช 4. นพ. บัญชา ทิพย์ถิระพงศ์รพ. ศิริราช 5. นพ. พิสัยพันธุ์ วัตตะยังรพ. ศิริราช 6. นพ. วิทมน ตียะ ไพบูลย์สิน รพ. ราชวิถี 7. นพ. เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม รพ. รามาธิบดี 8. นพ. กีรติ พล เวียงพล รพ. รามาธิบดี 9. พญ. ปกเกศ อึ๊งภากรณ์ รพ. รามาธิบดี 10. นพ. สุรัติ กิตติศุภพร รพ. พระมงกุฎเกล้า 11. นพ. วีร์ลักษณ์ เลิศไพรวัน รพ. พระมงกุฎเกล้า 12. นพ. สืบ พงษ์ เอ่งฉ้วนรพ. ราชวิถี 13. นพ. อนุเทพ บูรมิ รพ. จุฬาลงกรณ์ 14. นพ. มนินธ์ อัศวจินตจิตร์รพ. จุฬาลงกรณ์ 15. นพ. ณกร ดลเสมอ รพ. จุฬาลงกรณ์ 16. นพ. ไพวัฒน์ กิ ติศรีวรพันธุ์ รพ. เชียงใหม่ 17. นพ. นคร ตันติรังสี รพ. รามาธิบดี 18. นพ. วิศัลย์ อนุ ตระกูลชัยรพ. เชียงใหม่ 19. นพ. ชาญณรงค์ วโรตมะวิชญ รพ. เชียงใหม่

5

6 1. โรงพยาบาลศิริราชวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2554 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554 3. โรงพยาบาลรามาธิบดีอาทิตย์ที่สาม ของเดือนตุลาคม 2554 4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอาทิตย์ที่สี่ ของเดือนพฤศจิกายน 2554 5. โรงพยาบาลราชวิถีวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2555 6. โรงพยาบาลเชียงใหม่อาทิตย์ที่ สามของเดือนกุมภาพันธ์ 2555

7

8 3.1 ความคืบหน้าการจัดประชุม Asian Congress of Urology 2012 Urology 2012 ( นำเสนอโดย นพ. สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ ) ( นำเสนอโดย นพ. สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ )

9

10

11

12 4.1 เพื่อขออนุมัติ - ไม่มี -

13 4.2.1 พิจารณาทุนสายสัมพันธ์ยูโรไทย - ออสเตรีย ประจำปี พ. ศ. 2554 ( นำเสนอโดย นพ. วรพจน์ ชุณหคล้าย ) 2554 ( นำเสนอโดย นพ. วรพจน์ ชุณหคล้าย ) - ทางบริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่น แนล ได้ทำหนังสือเสนอทุนแพทย์สาย สัมพันธ์ยูโรไทย - ออสเตรีย ประจำปี พ. ศ. 2554 ผ่านทางสมาคมฯ และทางสมาคมฯ ได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกสมาคมฯ ทุนท่าน เกี่ยวกับเรื่องทุนในครั้งนี้ โดยกำหนดส่ง ประวัติของแพทย์ผู้สนใจภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 และทางกลุ่ม Continence จะเป็นผู้คัดเลือกทุนแพทย์เพื่อเข้าร่วมดู งานในครั้งนี้ - ทางบริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่น แนล ได้ทำหนังสือเสนอทุนแพทย์สาย สัมพันธ์ยูโรไทย - ออสเตรีย ประจำปี พ. ศ. 2554 ผ่านทางสมาคมฯ และทางสมาคมฯ ได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกสมาคมฯ ทุนท่าน เกี่ยวกับเรื่องทุนในครั้งนี้ โดยกำหนดส่ง ประวัติของแพทย์ผู้สนใจภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 และทางกลุ่ม Continence จะเป็นผู้คัดเลือกทุนแพทย์เพื่อเข้าร่วมดู งานในครั้งนี้

14 4.1 เพื่อขอความเห็นชอบ - ไม่มี -

15 5.1 จะมีการจัดประชุม Sri Lanka Association of Urological Surgeons and Urological Association of Asia Surgeons and Urological Association of Asia ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2554 ณ Colombo, Sri-Lanka ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2554 ณ Colombo, Sri-Lanka ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นพ. บรรณกิจ โลจ นาภิวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จึงขอ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นพ. บรรณกิจ โลจ นาภิวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จึงขอ อนุมัติค่าเดินทางในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ อนุมัติค่าเดินทางในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

16 5.2 20th Malaysian Urological Conference-Asia Pacific Society of Uro-Oncology Conference Pacific Society of Uro-Oncology Conference 2011 2011 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2554 Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นพ. บรรณกิจ โลจ นาภิวัฒน์ และ นพ. วันชัย นัยรักษ์เสรี ได้รับเชิญ เป็นวิทยากร จึงขออนุมัติค่าเดินทางในการเข้าร่วม ประชุมครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นพ. บรรณกิจ โลจ นาภิวัฒน์ และ นพ. วันชัย นัยรักษ์เสรี ได้รับเชิญ เป็นวิทยากร จึงขออนุมัติค่าเดินทางในการเข้าร่วม ประชุมครั้งนี้


ดาวน์โหลด ppt 1.1 UAA Speaker 1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการ บริหารราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 1.3 ACU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google