งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ)
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ) 1.1 UAA Speaker 1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 1.3 ACU

2 1.2 แจ้งผลการคัดเลือกประธานชมรมต่าง ๆ
1. ชมรมกลุ่ม Oncology เสนอ นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล เป็นประธานกลุ่ม 2. ชมรมกลุ่ม Continence เสนอ นพ.วชิร คชการ เป็นประธานกลุ่ม โดยทั้งสองชมรมได้ทำหนังสือแจ้งผ่านสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3 เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2554 ณ ประเทศสิงค์โปร์
1.3 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม Urology residents course ณ ประเทศสิงค์โปร์ 1. Dr.Ronnarith Singhpru โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2. Dr.Passakorn Amnattrakul โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ สิงหาคม 2554 ณ ประเทศสิงค์โปร์

4 1.4 แจ้งผลการสอบแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2554
สอบบอร์ดวันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. 54 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 1. นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ รพ.ราชวิถี 2. นพ.ดนัย มโนรมณ์ รพ.ราชวิถี 3. นพ.ชัชเวทย์ หลิ่วโรจน์ทรัพย์ รพ.ศิริราช นพ.บัญชา ทิพย์ถิระพงศ์ รพ.ศิริราช 5. นพ.พิสัยพันธุ์ วัตตะยัง รพ.ศิริราช 6. นพ.วิทมน ตียะไพบูลย์สิน รพ.ราชวิถี 7. นพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม รพ.รามาธิบดี นพ.กีรติพล เวียงพล รพ.รามาธิบดี 9. พญ.ปกเกศ อึ๊งภากรณ์ รพ.รามาธิบดี 10.นพ.สุรัติ กิตติศุภพร รพ.พระมงกุฎเกล้า 11.นพ.วีร์ลักษณ์ เลิศไพรวัน รพ.พระมงกุฎเกล้า 12.นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน รพ.ราชวิถี 13.นพ.อนุเทพ บูรมิ รพ.จุฬาลงกรณ์ นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ 15.นพ.ณกร ดลเสมอ รพ.จุฬาลงกรณ์ นพ.ไพวัฒน์ กิติศรีวรพันธุ์ รพ.เชียงใหม่ 17.นพ.นคร ตันติรังสี รพ.รามาธิบดี นพ.วิศัลย์ อนุตระกูลชัย รพ.เชียงใหม่ 19.นพ.ชาญณรงค์ วโรตมะวิชญ รพ.เชียงใหม่

5 1.5 แจ้งเรื่องการเข้าร่วมประชุม 34th annual scientific meeting of Indonesian

6 1.6 แจ้งการจัดประชุม Interhospital Conference ประจำปี พ.ศ. 2554
1. โรงพยาบาลศิริราช วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2554 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554  3. โรงพยาบาลรามาธิบดี อาทิตย์ที่สามของเดือนตุลาคม 2554 4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาทิตย์ที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน 2554 5. โรงพยาบาลราชวิถี วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2555  6. โรงพยาบาลเชียงใหม่ อาทิตย์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์ 2555

7 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554

8 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ความคืบหน้าการจัดประชุม Asian Congress of Urology 2012 (นำเสนอโดย นพ.สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์)

9 3.2 ความคืบหน้าการจัดสัมมนาหลักสูตรการสอนแก่นักศึกษา แพทย์สถาบันต่าง ๆ (นำเสนอโดย นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ)

10 3.3 ความคืบหน้า website สมาคมฯ (นำเสนอโดย นพ.สุพจน์ รัชชานนท์)

11 3.4 ความคืบหน้าบัญชียาหลักแห่งชาติ (นำเสนอโดย นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์)
3.4 ความคืบหน้าบัญชียาหลักแห่งชาติ (นำเสนอโดย นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์)

12 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.1 เพื่อขออนุมัติ - ไม่มี -

13 4.2 เพื่อขอความเห็น 4.2.1 พิจารณาทุนสายสัมพันธ์ยูโรไทย-ออสเตรีย ประจำปี พ.ศ. (นำเสนอโดย นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย) - ทางบริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ทำหนังสือเสนอทุนแพทย์สายสัมพันธ์ยูโรไทย-ออสเตรีย ประจำปี พ.ศ ผ่านทางสมาคมฯ และทางสมาคมฯ ได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกสมาคมฯ ทุนท่านเกี่ยวกับเรื่องทุนในครั้งนี้ โดยกำหนดส่งประวัติของแพทย์ผู้สนใจภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 และทางกลุ่ม Continence จะเป็นผู้คัดเลือกทุนแพทย์เพื่อเข้าร่วมดูงานในครั้งนี้

14 4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ 4.1 เพื่อขอความเห็นชอบ - ไม่มี -

15 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 5.1 จะมีการจัดประชุม Sri Lanka Association of Urological Surgeons and Urological Association of Asia ระหว่างวันที่ พฤศจิกายน 2554 ณ Colombo , Sri-Lanka ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จึงขอ อนุมัติค่าเดินทางในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

16 5.2 20th Malaysian Urological Conference-Asia Pacific Society of Uro-Oncology Conference 2011 ระหว่างวันที่ พฤศจิกายน 2554 Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ และ นพ.วันชัย นัยรักษ์เสรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จึงขออนุมัติค่าเดินทางในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google