งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2555 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2555 - ร่วม ทำบุญเลี้ยง เจ้าที่ ต้นน้ำแม่หาด และเจ้าที่ ในโครงการ บ้านเล็กฯดอยดำ วันที่ 24 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2555 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2555 - ร่วม ทำบุญเลี้ยง เจ้าที่ ต้นน้ำแม่หาด และเจ้าที่ ในโครงการ บ้านเล็กฯดอยดำ วันที่ 24 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2555 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2555 - ร่วม ทำบุญเลี้ยง เจ้าที่ ต้นน้ำแม่หาด และเจ้าที่ ในโครงการ บ้านเล็กฯดอยดำ วันที่ 24 มิถุนายน 2555 - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาต นำราษฎร ออกนอกพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมอบรม การแปรรูป ผ้าปัก / ผ้าทอที่ ศฝช. ดอยดำ

3 ปฏิบัติงานในศูนย์ วันที่ 7-11 มิ. ย. 2555 เสียบยอดมะม่วง และ ปรับปรุงป้ายหน้า ศูนย์ฝึกฯ

4 ปฏิบัติงานในศูนย์ วันที่ 7-11 มิ. ย. 2555 ร่วม ปรับปรุง ป้ายหน้า ศฝช. เชียงราย

5 ร่วมจัดสถานที่ ปฐมนิเทศ นักศึกษา ปวช. 13 มิถุนายน 2555

6 ร่วมปฐมนิเทศ นักศึกษา ปวช. 14 มิ. ย. 2555

7 ปฏิบัติงานในพื้นที่ 15-27 มิ. ย. 2555 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆศูนย์ การเรียน

8 ซ่อมประตู บ้านพัก

9 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ปลูกแฝกในแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ หลังศูนย์การเรียน

10 ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการทำ เครื่องเงิน ( เครื่องประดับเงิน ) ติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์การทำ เครื่องเงิน

11 ปฏิบัติงานในพื้นที่ - ร่วมกับกรมการข้าวและนักเกษตรในพระองค์ - เพาะเมล็ดข้าวนาโยนเพื่อทดลองปลูกในแปลงนาสาธิตของโครงการฯ ข้างๆ พลับพลา ทรงงาน

12 ปฏิบัติงานในพื้นที่ - ร่วมกับหัวหน้าผู้ประสานงานโครงการ, กรมการข้าวและ นักเกษตรในพระองค์ สำรวจ พื้นที่ที่จะปลูกกาแฟ ผืน ใหม่ และสำรวจแปลงนาของราษฎรในโครงการฯ

13 ปฏิบัติงานในพื้นที่ - เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน เพื่อรายงาน ความคืบหน้า การดำเนินงาน ณ โครงการฯ ดอยดำ ร่วมกับ หน่วยร่วม

14 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ร่วมจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำบุญสืบชะตาโครงการฯและ ร่วมทำบุญ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555

15 เส้นทางขึ้นโครงการบ้านเล็กใน ป่าใหญ่ฯ ดอยดำ

16 แผนปฏิบัติงานเดือน กรกฏาคม 2555 วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์ 1 เดินทางออกพื้นที่ สู่ ศฝช. ชร. นำ ราษฎรเข้าร่วม อบรมการแปรรูปผ้า ปัก / ผ้าทอ 2 ร่วมอบรมการแปรรูปผ้า ปัก / ผ้าทอ 3 ร่วมอบรมการแปรรูปผ้า ปัก / ผ้าทอ 4 ร่วมอบรมการแปรรูปผ้า ปัก / ผ้าทอ 5 - ร่วมอบรมการแปรรูปผ้า ปัก / ผ้าทอ - นำราษฎรกลับพื้นที่ อ. เวียงแหง 6 - นำราษฎรกลับเข้า พื้นที่ โครงการฯบ้าน ดอยดำ 7 ปฏิบัติงานใน พื้นที่ 8 - เดินทางสู่ศฝช. เชียงราย เพื่อเข้า ร่วมประชุม ประจำเดือน 9 ประชุมประจำเดือน 10 ประชุมประจำเดือน 11 เดินทางกลับเข้าพื้นที่ 12 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน การแปรรูปผ้าปัก / ผ้าทอ 13 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน การแปรรูปผ้าปัก / ผ้าทอ 14 ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ติดตามการ ดำเนินงาน การ แปรรูปผ้าปัก / ผ้า ทอ 15 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามการ ดำเนินงาน การ แปรรูปผ้าปัก / ผ้า ทอ 16 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน การแปรรูปผ้าปัก / ผ้า ทอ 17 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน การแปรรูปผ้าปัก / ผ้าทอ 18 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการทำ เครื่องประดับเงิน 19 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการทำ เครื่องประดับเงิน 20 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการทำ เครื่องประดับเงิน 21 ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ติดตามการ ดำเนินงาน โครงการ พัฒนาการทำ เครื่องประดับ เงิน 22 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามการ ดำเนินงาน โครงการ พัฒนาการทำ เครื่องประดับเงิน 23 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 24 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 25 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 26 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 27 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 28 วันหยุด ประจำเดือน 29 วันหยุด ประจำเดือน 30 วันหยุดประจำเดือน 31 วันหยุดประจำเดือน


ดาวน์โหลด ppt - ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2555 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2555 - ร่วม ทำบุญเลี้ยง เจ้าที่ ต้นน้ำแม่หาด และเจ้าที่ ในโครงการ บ้านเล็กฯดอยดำ วันที่ 24 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google