งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

2 ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด งานวิเทศสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่

3 แผนการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554 โครงการ 1. โครงการประชุมคณะกรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2. โครงการประชุมเตรียมความ พร้อมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และ นักศึกษากับมหาวิทยาลัย เครือข่ายในต่างประเทศ (CTBU,STUT) 3. โครงการประชุมหาแนวทาง การศึกษาดูงานของอาจารย์และ นักศึกษา มทร. ล้านนา ภาคพายัพ ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 4. โครงการ Cultural Camp 2012 5. โครงการ IAESTE THAILAND 2554 ระยะเวลา ธันวาคม 2554 กุมภาพันธ์ 2555 มกราคม 2554 สิงหาคม 2554 ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google