งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะฯ ครั้งที่ 9/2551 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะฯ ครั้งที่ 9/2551 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะฯ ครั้งที่ 9/2551 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ 1.1 นำเสนอรายงานสรุปการเดินทางไป ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของผู้รับทุนพัฒนา บุคลากร อาจารย์มาณู ดีอุดม ภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2550 ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา Biology ณ University of York ประเทศอังกฤษ ( ทุน สมทบ ) กลับมาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2551

3 อาจารย์ นายแพทย์ทรงศักดิ์ ขุน ศรี ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ ผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2550 ฝึกอบรมใน สาขาวิชา Spinal Deformities, Pediatric orthopaedics and Deformities of the Lower Extremities ณ University of Iowa ประเทศ สหรัฐอเมริกา กลับมาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551

4 1.2 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ สาขา บริการสาธารณะ ประจำปี พ. ศ. 2551......

5 - อาจารย์และนักศึกษาเก่าจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และ นักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ ประจำปี พ. ศ. 2551......

6 - ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น แห่งชาติของ ปอมท. ประจำปี 2550......

7 1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุม คณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2551 ( เอกสารประกอบการ ประชุมหมายเลข 2) 1.4 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย

8 1.5 มูลนิธิโรงพยาบาลสวน ดอก การดำเนินงาน เงินทุน และการได้รับบริจาครถยนต์จาก สโมสรโรตารี่ …. ….

9 1.6 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัย และสภาพนักงาน ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ กำหนดให้มีการ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ สภาพนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00–15.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน ผลปรากฏดังนี้......

10 1.7 เรื่องแจ้งจากงาน แพทยศาสตรศึกษา - ความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม ในการจัด ซ้อมสอบ OSCE ( เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3 ) - สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การสร้าง ข้อสอบแบบ MEQ ” ( เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4) - สรุปผลการตรวจประเมินระบบประกัน คุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 1.8 เรื่องแจ้งขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาล - การสั่งยาโดยแพทย์ - การลงวินิจฉัยโรคก่อนสั่งยาใน ระบบ SMI ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก - การสั่งยาในผู้ป่วยบัตรประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

12 1.9 หนี้คงค้างจากการเรียกเก็บ เงินบัตร ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ โครงการ บริหารจัดการ รายโรค 1.10 การเรียกเก็บค่าบริการ วิชาการ ที่บริการแก่ภาคเอกชน

13 1.11 ผลการสอบเพื่อประเมินและรับรอง ความรู้ ความสามารถในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 พ. ศ. 2551 ครั้งที่ 1 1.12 รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในคณะ ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2551

14 1.13 การเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

15 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551

16 3.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน กำกับของรัฐ ( การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ) 3.2 ความคืบหน้าของสาขาวิชา Emergency Medicine ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

17 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อ พิจารณา 4.1 โครงสร้างคณะ แพทยศาสตร์ …

18 4.2 หลักสูตรปริญญาตรีวิทยา ศาสตรการแพทย์ เพื่อรองรับนักศึกษาที่สอบ ศรว. ไม่ผ่าน 4.3 ตารางฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา แพทย์ชั้นปีที่ 6 ( แบบใหม่ ) ในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต พ. ศ. 2548

19 4.4 การคิดค่าบริการการตัดชิ้นเนื้อ โดยใช้ เครื่องดูดสูญญากาศ …… 4.5 แนวทางการรับอาจารย์ในสถานะ มหาวิทยาลัย ในกำกับ

20 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

21


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะฯ ครั้งที่ 9/2551 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google