งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2551 วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2551 วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมราช นครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2551 วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมราช นครินทร์

2 คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความ ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา ชลิดาพงศ์ รองศาสตราจารย์ไตร จักร ซันดู

3 ขอแสดงความยินดี นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตราจารย์ธีระ ทองสง นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์

4 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ 1.1 สรุปรายงานการอบรม ดูงาน ด้านการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ณ สถาน การแพทย์แผนไทย ประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาล

5 1.2 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ให้ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักขณา ไทย เครือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวริยา สุขุ ประการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สยาม ทอง ประเสริฐ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

6 1.3 การจัดการแข่งขันกอล์ฟการ กุศลเพื่อ หารายได้สมทบ “ กองทุนหมอเจ้า ฟ้า ” ประจำปี 2552 ได้กำหนดการจัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลเพื่อ หารายได้สมทบ “ กองทุนหมอเจ้าฟ้า ” ประจำปี 2552 ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552 ณ สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ …. ….

7 1.4 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 …… 1.5 ข้อเสนอโครงการศูนย์ปฏิบัติการ การแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก (Center of Thai Traditional and Complementary Medicine, TTCM

8 1.6 การจัด workshop เรื่อง “ Application of biostatistics to clinical research” 1.7 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 12/2551

9 1.8 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย 1.9 การลาฝึกอบรม การลาศึกษาต่อ 1.10 คู่มือแผนการดำเนินงานกรณีใช้ระบบ Manual แทนระบบ SMI

10 1.11 ตารางเวลาการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง TQA ของแต่ละคณะ แพทยศาสตร์ จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ( ฉบับแก้ไข )

11 1.12 การเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 - ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรัต ศิริสันธนะ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ - ศาสตราจารย์ ดร. นิวัตน์ มณีกาญจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ทั้งนี้ ได้ผ่านการประเมินโดยคณะอนุกรรมการ ฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551

12 1.13 รายงานการใช้ไฟฟ้าคณะ แพทยศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551…… 1.14 งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552 ระหว่างผู้บริหารคณะ แพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา แพทย์ ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุน ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

13 1.15 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ประจำปีของ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 1.16 รายการขออนุมัติเบิกจ่ายข้าม ปีงบประมาณ

14 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551

15 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 สรุปผลการซ้อมสอบ OSCE และการวาง แนวทางการปรับปรุง

16 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อ พิจารณา 4.1 Template 50 ปี คณะ แพทยศาสตร์ 4.2 การจัดประชุมวิชาการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ 4.3 การจัดบริการสุขภาพแก่ ประชาชน

17 4.4 การคิดค่าบริการนักศึกษาต่างชาติ และ นักศึกษา จากสถาบันเอกชนที่มาฝึกอบรม ดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.5 ขอแจ้งปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต ( ต่อเนื่อง 2 ปี ) 4.6 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิต วิทยาลัย

18 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 5.1 ชี้แจงหลักสูตรวุฒิบัตรและ ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูงสาขาพยาธิวิทยาคลินิก ( หลักสูตรใหม่ ) 5.2 การก่อตั้งศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะในศูนย์ ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ 5.3 การขยายหน่วย I.C.U. Surgery และ Trauma


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2551 วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google