งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2551
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

2 คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา ชลิดาพงศ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา ชลิดาพงศ์ รองศาสตราจารย์ไตรจักร ซันดู

3 ขอแสดงความยินดี นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ธีระ ทองสง นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์

4 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สรุปรายงานการอบรม ดูงาน ด้านการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ณ สถานการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

5 1.2 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
1.2 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวริยา สุขุประการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สยาม ทองประเสริฐ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

6 1.3 การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อ หารายได้สมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”
1.3 การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อ หารายได้สมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ประจำปี 2552 ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อ หารายได้สมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ประจำปี 2552 ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม ณ สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่….

7 1.4 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 …
1.4 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี … ข้อเสนอโครงการศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก (Center of Thai Traditional and Complementary Medicine, TTCM

8 เรื่อง “ Application of biostatistics to
1.6 การจัด workshop เรื่อง “ Application of biostatistics to clinical research” 1.7 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 12/2551

9 1.8 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
1.9 การลาฝึกอบรม การลาศึกษาต่อ 1.10 คู่มือแผนการดำเนินงานกรณีใช้ระบบ Manual แทนระบบ SMI

10 1.11 ตารางเวลาการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามแนวทาง TQA ของแต่ละคณะแพทยศาสตร์ จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข)

11 1.12 การเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11
การเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 - ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรัต ศิริสันธนะ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ - ศาสตราจารย์ ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ทั้งนี้ ได้ผ่านการประเมินโดยคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551

12 1.13 รายงานการใช้ไฟฟ้าคณะแพทยศาสตร์
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551… งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ระหว่างผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุน ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551 เวลา น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

13 1.15 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 1.16 รายการขออนุมัติเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ

14 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551

15 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 สรุปผลการซ้อมสอบ OSCE และการวาง แนวทางการปรับปรุง

16 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 Template 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ การจัดประชุมวิชาการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ 4.3 การจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน

17 4.4 การคิดค่าบริการนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษา
จากสถาบันเอกชนที่มาฝึกอบรม ดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.5 ขอแจ้งปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) 4.6 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิต วิทยาลัย

18 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ เรื่องอื่น ๆ 5.1 ชี้แจงหลักสูตรวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูงสาขาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรใหม่) 5.2 การก่อตั้งศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะในศูนย์ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ 5.3 การขยายหน่วย I.C.U. Surgery และ Trauma


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google