งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี (1 พ.ค. ถึง 30 ก.ย.58)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี (1 พ.ค. ถึง 30 ก.ย.58)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ในเด็กอายุ ปี (1 พ.ค. ถึง 30 ก.ย.58)

2 การให้บริการวัคซีน ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี (1 พ.ค. ถึง 30 ก.ย.58)
ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน MMR ในอดีต แล้วให้วัคซีน MR ครั้งนี้ ดังตาราง ประวัติการได้รับวัคซีนในอดีต การให้วัคซีนครั้งนี้ ไม่เคยได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ 1 เข็ม แล้วให้อีก 1 ครั้งเมื่อเข้าเรียนชั้น ป.1 เคยได้ 1 เข็ม 1 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน เคยได้ 2 เข็ม (เข็มสุดท้ายอายุตั้งแต่ 18 เดือน) ไม่ต้องให้ ในเด็กอายุ ปี (1 พ.ค. ถึง 30 ก.ย.58)

3 แผนการรณรงค์ให้วัคซีนในงาน EPI
รายละเอียด ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค รับฟังแนวทาง สำรวจกลุ่มเป้าหมาย MR 1 ส่งรายงานเป้าหมาย (แบบฟอร์ม MR 2 ) ให้สสอ. 25 จัดทำแผนปฏิบัติงานรณรงค์วัคซีน ส่งแผนให้สสอ. 31 รณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย การติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มารับวัคซีน MR รายงานความก้าวหน้าการให้วัควีน MR 2 ให้ สสอ 10 รายงานความครอบคลุม MR 2 ให้สสอ (≥ 95 % ) ส่งรายงานทุกอย่างทาง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี (1 พ.ค. ถึง 30 ก.ย.58)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google