งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2 1. ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ 2. ทะเบียนการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำทะเบียนรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวัคซีน

3  ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน  ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนแก่หญิงมีครรภ์  ทะเบียนการให้วัคซีนแก่เด็กนักเรียน ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ

4 ทะเบียนติดตามการรับวัคซีนในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน หมู่ที่………………ตำบล…….……………อำเภอ…………………จังหวัด……………………. แบบ 0119 รบ. 1 ก/3 หมายเหตุ เมื่อให้วัคซีนแล้วบันทึก วันเดือนปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้

5

6 ลำดับ ที่ ชื่อ-นามสกุลวันครบกำหนด คลอด อายุ (ปี) ที่อยู่ประวัติการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของ T (DTP-HB, DTP, dT,TT) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ไม่ต้องฉีดเนื่องจากอยู่ ในระยะคุ้มครอง 10 ปี 1.xxx3 เม.ย. 5225xx1 ก.พ. 51 3 มี.ค. 51 3 ก.ย. 51 -- 2.xxx8 มิ.ย. 5229xx21 ก.ค. 51 22 ส.ค. 51 25 ก.พ. 52 -- 3.xxx13 ส.ค. 5220xx12 ธ.ค. 32 12 ก.พ. 32 16 เม.ย. 33 17 ต.ค. 34 30 ก.ย. 43 4.xxx24 ส.ค. 5222xx5 ก.ย. 50 6 ต.ค. 50 9 เม.ย. 52 -- 5.xxx5 ม.ค. 5320xx6 ส.ค. 52 6 ก.ย. 52 6 มี.ค. 53 -- 6.xxx21 ก.พ. 5321xx3 ก.พ. 51 7 มี.ค. 51 7 ก.ย. 51 -- 7.xxx31 เม.ย. 5322xx11 ม.ค. 51 11 ก.พ. 51 24 ส.ค. 52 -- 8.xxx5 ก.ค. 5328xx8 ก.พ. 49 15 ธ.ค. 52 15 มิ.ย. 53 -- 9.xxx7 ก.ย. 5326xx1 ก.พ. 38 7 มี.ค. 38 7 ก.ย. 38 10 ม.ค. 53 - หมายเหตุ เมื่อให้วัคซีนแล้ว บันทึก วัน เดือน ปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้ ทะเบียนติดตามการรับวัคซีน dT/TT สำหรับหญิงมีครรภ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

7

8 1. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการรับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย 2. ใช้ในการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กชั้น ป. 1 3. ใช้ในการประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิด ครบชุดในกลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ของทะเบียนติดตามการรับวัคซีน

9 1.บันทึกรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเป็นรายหมู่บ้าน 2.การเรียงลำดับรายชื่อ ในเด็ก  เรียงลำดับตามเดือนเด็กเกิด ในหญิงมีครรภ์  เรียงตามวันครบกำหนดคลอด 3. บันทึก “ว/ด/ป ที่ได้รับวัคซีน” กำกับทุกครั้ง ไม่ว่าจะได้รับ วัคซีนจากสถานบริการใด การจัดทำข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ วิธีการจัดทำทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีน (1) กรณีจัดทำในสมุดหรือกระดาษ

10 บันทึก “วัน/เดือน/ ปี ที่ได้รับ วัคซีน” กำกับ ทุกครั้ง การบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่จากการได้รับวัคซีนจากที่อื่น ที่นี่ ที่อื่น ครั้ง หน้า

11 1.จัดทำฐานข้อมูลเด็กอายุ 0-6 ปี และหญิงมีครรภ์ทุกคน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในแฟ้ม person 2.บันทึกรายละเอียดข้อมูลการให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ทุกคนที่มารับบริการตามข้อกำหนดของ สนย. ** บันทึกสถานที่รับวัคซีนให้ตรงกับความจริง Key in รับบริการจาก “ที่นี่” หรือ “ที่อื่น” 3. Print out รายงานการติดตามการได้รับวัคซีนของ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบเก็บไว้ การจัดทำข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ วิธีการจัดทำทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีน (2) กรณีจัดทำในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านฐานข้อมูลตามมาตรฐานของ สนย.

12  ทะเบียนการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน  ทะเบียนการให้บริการวัคซีนแก่หญิงมีครรภ์  ทะเบียนการให้วัคซีนแก่เด็กนักเรียน ทะเบียนการให้บริการวัคซีน

13

14 โปรแกรม JHCIS

15 โปรแกรม HOSxP

16 ลำดับ วันรับ บริการชื่อ-สกุล อายุ (ปี) ที่อยู่ (บ้านเลขที่/ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด) วัคซีน บาดทะ ยัก สุขภาพปากและฟันก่อน คลอด (ครั้งที่ 1, 2,3 หรือ 4 คลอดหลัง คลอด (ครั้งที่ 1,2 หรือ3 ยา/เวช ภันฑ์- จำนวนสิทธิฯ เลข ที่ บัตร ฯ ตรวจ ฟัน ครั้ง แรก ฟันผุยัง ไม่อุด (ซี่) เหงือก อักเสบ หิน น้ำลาย ผู้ทำ คลอด ผลการ คลอด 119/8/52xxx xxxx 35 xxxxxxxxxxxdT30ไม่พบ 2xxxxxxxxx 219/8/52xxx xxxx 23 xxxxxxxxxxx dT1 0ไม่พบ 1xxxxxxxxx 319/8/52xxx xxxx 31 xxxxxxxxxxx dT4 0ไม่พบ 1xxxxxxxxx 419/8/52xxx xxxx 25 xxxxxxxxxxx dT1 0ไม่พบ 1xxxxxxxxx 519/8/52xxx xxxx 29 xxxxxxxxxxx dT3 0ไม่พบ 3xxxxxxxxx 619/8/52xxx xxxx 38 xxxxxxxxxxx dT1 0ไม่พบ 1xxxxxxxxx 719/8/52xxx xxxx 40 xxxxxxxxxxx dT4 0ไม่พบ 1xxxxxxxxx 819/8/52xxx xxxx 24 xxxxxxxxxxx dT1 0ไม่พบ 1xxxxxxxxx 919/8/52xxx xxxx 28 xxxxxxxxxxx dT2 0ไม่พบ 2xxxxxxxxx ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล XXXXX อำเภอ XXXXX จังหวัด XXXXXXX วันที่สั่งพิมพ์: 14 กันยายน 2552 วันที่ตัดยอดทะเบียน วันที่ : 31 ส.ค. 2552 ทะเบียนผู้รับบริการอนามัยมารดา

17

18 ลำ ดับ ที่ ชื่อ-นามสกุลอายุจำนวนครั้งที่เคยได้รับ วัคซีน วัคซีนที่ให้ หมายเหตุ BCGDTP/OPVMMRBCGdT/OPVdT ป.1 ป.2 ป.6 ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 1.ด.ญ.ฟ้าใส ใจดี715/54 มิ.ย. 52  ------ 2.ด.ช.เก่ง จริงจัง815/511มิ.ย. 52  ------ขาดเรียน 3.ด.ญ. ขวัญ จิรัง71ไม่ทราบ4 มิ.ย. 52  มี scar4 มิ.ย. 52  /  6 ส.ค. 52  /  -10 มิ.ย.53  /  - 4.ด.ญ.ไผ่ มีสุข715/54 มิ.ย. 52  ------ 5.ด.ญ. พิม รักดี713/34 มิ.ย. 52  -4 มิ.ย. 52  /  ---- 6.ด.ช. กร ขยันจัง615/511มิ.ย. 52------ขาดเรียน 7.ด.ญ.กิ่ง เก่งนัก715/54 มิ.ย. 52  ------ 8.ด.ช.ก้อง จริงใจ71ไม่ทราบ4 มิ.ย. 52  มี scar4 มิ.ย. 52  /  6 ส.ค.52  /  -10 มิ.ย53  /  - 9.ด.ช.ว่าน เสียงดี814/44 มิ.ย. 52  - 4 มิ.ย. 52  /  ---- 10.ด.ญ. นุช เร็วรี่715/54 มิ.ย. 52  - ----- 11.ด.ญ. ฝ้าย สู้ดี715/54 มิ.ย. 52  -4 มิ.ย. 52  /  ---- 12.ด.ช.จอม ดีแสน711/14 มิ.ย. 52  -4 มิ.ย. 52  /  --10 มิ.ย.53  /  - 13.ด.ญ. เพ็ญ มีบุญ714/44 มิ.ย52  -4 มิ.ย. 52  /  ---- วันที่ 4 มิ.ย. 52วันที่ 6 ส.ค. 52 วัคซีน MMRLot no 8425หมดอายุ 10 ธันวาคม 2552ขวดที่ 1-2วัคซีน dTLot no 3751หมดอายุ 12 มกราคม 2553ขวดที่ 1 วัคซีน dTLot no 3751หมดอายุ 12 มกราคม 2553ขวดที่ 1วัคซีน OPVLot no 2256หมดอายุ 9 กุมภาพันธ์ 2553ขวดที่ 1 วัคซีน OPVLot no 2256หมดอายุ 9 กุมภาพันธ์ 2553ขวดที่ 1วันที่ 10 มิ.ย. 53 วันที่ 11 มิ.ย. 52วัคซีน dTLot no 3789หมดอายุ 24 มกราคม 2554ขวดที่ 1 วัคซีน MMRLot no 8436หมดอายุ 18 มีนาคม 2553ขวดที่ 1วัคซีน OPVLot no 2365หมดอายุ 3 เมษายน 2554ขวดที่ 1 ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้รับวัคซีนในนักเรียน (BCG, MMR, dT และ OPV) ชื่อสำนักงาน........สถานีอนามัย เจิดจรัส..................ตำบล........เจิดจรัส.........อำเภอ.......เจิดจรัส...............จังหวัด.......น่าอยู่................ ประจำเดือน..........มิถุนายน......................พ.ศ........2552.................................. โรงเรียน........น่าเรียน............................ชั้นประถมศึกษาปีที่.......1................วันที่.........4 มิถุนายน 2552.........................................

19 1. ประมาณการจำนวนวัคซีนที่ต้องใช้ในการให้บริการครั้งต่อไป 2. ประเมินผลความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนแต่ละชนิด 3. คำนวณอัตราการสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด 4. ใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราการเกิดอาการภายหลังได้รับ วัคซีน ประโยชน์ของทะเบียนการให้วัคซีน

20 นับเอง

21 โปรแกรม count ให้

22 1. ประมาณการจำนวนวัคซีนที่ต้องใช้ในการให้บริการครั้งต่อไป 2. ประเมินผลความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนแต่ละชนิด 3. คำนวณอัตราการสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด 4. ใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราการเกิดอาการภายหลังได้รับ วัคซีน ประโยชน์ของทะเบียนการให้วัคซีน

23 1.สถานบริการตรวจสอบรหัสวัคซีนที่ใช้ให้ตรงกับรหัส วัคซีนมาตรฐานของ สนย. 2.Key in รายละเอียดของผู้รับบริการทุกรายทั้งในและ นอกเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย ชาวต่างชาติ - ข้อมูลที่จำเป็น : ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ ชนิดวัคซีน ครั้งที่ให้ Lot number ของวัคซีน 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ key in ผู้รับวัคซีนแต่ละ รายกับแหล่งข้อมูลที่นำมา key in 4.Print out ทะเบียนการให้วัคซีนแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน วิธีการจัดทำทะเบียนการให้วัคซีน (1) กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและกลุ่มหญิงมีครรภ์

24 การเตรียมฐานข้อมูล 1.สถานบริการประสานกับ รร. ก่อนวันให้วัคซีน เพื่อขอรายชื่อเด็ก ป. 1 และ 6 ทุกคน พร้อมเลข ID 13 หลัก 2.นำรายชื่อเด็กมาจัดทำทะเบียนการให้วัคซีน เพื่อคาดประมาณการใช้วัคซีนและเตรียมบันทึกในวันที่ให้วัคซีน 3.ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในอดีตของเด็ก ป.1 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการให้วัคซีน BCG, dT, OPV 4.จัดทำฐานข้อมูลเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 และ 6 ในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ผ่านฐานข้อมูลตามมาตรฐานของ สนย. วิธีการจัดทำทะเบียนการให้วัคซีน (2) กลุ่มเด็กวัยเรียน

25 การบันทึกการได้รับวัคซีน 1.บันทึกการให้วัคซีนเป็นรายบุคคลในบัญชีที่ได้เตรียมไว้แล้ว -ข้อมูลที่สำคัญ : ชนิดของวัคซีนที่ให้ ครั้งที่ให้ วันที่ให้ Lot no. ของวัคซีน -ในกรณีที่เด็กขาดเรียนและได้รับวัคซีนภายหลังต้องบันทึก วันให้วัคซีน Lot no. ให้ตรงกับความเป็นจริง 2.บันทึกข้อมูลตามข้อ 1 ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านฐานข้อมูล ตามมาตรฐานของ สนย. 3.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการ key in ลงในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบกับรายชื่อผู้รับวัคซีนในเด็กนักเรียน วิธีการจัดทำทะเบียนการให้วัคซีน (3) กลุ่มเด็กวัยเรียน

26 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (1)

27 ตัวอย่างรหัสวัคซีนใน EPI

28 รหัส วัคซีน ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีน ภาษาไทย ประเภท อายุ(เดือน) ชื่อโรคที่ป้องกัน รหัส ICD_10 _TM I11IPV1ไอพีวี1 2 เดือน โรคโปลิโอ Z24.0 I12IPV2ไอพีวี2 4 เดือนZ24.0 I13IPV3ไอพีวี3ฉีด6 เดือนZ24.0 I14IPV4ไอพีวี4 1 ปีครึ่งZ24.0 I15IPV5ไอพีวี5 4 ปีZ24.0 J11 JE1 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น 1 9 เดือนขึ้นไป โรคไข้สมองอักเสบ เจอี Z24.1 J12 JE2 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น 2 ฉีดห่างจากเข็มแรก อย่างน้อย 3 เดือน Z24.1 M11MMRV1เอ็มเอ็มอาร์ วี1 ฉีดตั้งแต่อายุ 9 เดือน – 12 ปี โรคหัด-คางทูม-หัด เยอรมัน-อีสุกอีใส Z27.4,Z25.8 M12MMRV2เอ็มเอ็มอาร์ วี2 ฉีดกระตุ้นห่างจาก โด๊สแรกอย่างน้อย 6 สัปดาห์ Z27.4,Z25.8 ตัวอย่างรหัสวัคซีนนอก EPI

29

30 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิด เป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (2) มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (2)

31 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (3) มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (3)

32  กรณี print out รายงานได้  ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลตั้งต้น เช่น จาก family folder หรือทะเบียนผู้รับบริการ (กระดาษ) กับทะเบียนผู้รับบริการที่ print out จากคอมพิวเตอร์ (ทะเบียน Y)  กรณี print out รายงานไม่ได้  ตรวจสอบเป็นรายบุคคลกับข้อมูลผู้รับบริการ หน้าจอคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของ การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

33 เปรียบเทียบความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการใช้บริการ ระหว่าง Family Folder กับ ทะเบียน print out โปรแกรม JHCIS

34 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกข้อมูล การให้บริการระหว่างทะเบียนในสมุด กับ ทะเบียน print out โปรแกรม JHCIS

35 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความครบถ้วนถูกต้องของ การบันทึกข้อมูลการให้บริการระหว่าง Family Folder กับ ทะเบียน print out โปรแกรม HOSxP

36 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (4) มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (4)

37 โปรแกรม HOSxP

38

39 การนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป

40 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5.การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (5) มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (5)

41 การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป เพื่อคาดประมาณ จำนวนวัคซีนใน การให้บริการและ ติดตามให้มารับ วัคซีนในครั้งต่อไป

42 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (6) มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (6)

43 การ Print out รายงานเก็บไว้ เพื่อสำรองข้อมูลการให้บริการที่บันทึกในคอมพิวเตอร์แล้ว เก็บไว้ตรวจสอบกรณีคอมพิวเตอร์เสียใช้การไม่ได้

44 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (7) มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (7)

45 บันทึก “วัน/เดือน/ ปี ที่ได้รับ วัคซีน” กำกับ ทุกครั้ง การบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่จากการได้รับวัคซีนจากที่อื่น ที่นี่ ที่อื่น ครั้ง หน้า

46

47

48 ที่อื่น

49 ความครอบคลุมของ การให้บริการวัคซีน ความครอบคลุม ของการได้รับวัคซีน ในพื้นที่รับผิดชอบ ยึดผู้ให้บริการเป็นหลัก ยึดเด็กในพื้นที่ รับผิดชอบได้รับวัคซีน เป็นหลัก = จำนวนเด็กผู้มารับบริการทั้งหมดทั้งในและนอกพื้นที่ จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด = จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ความครอบคลุมของงาน EPI > 100% ได้>100% ไม่ได้

50 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google