งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2 1. ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ 2. ทะเบียนการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำทะเบียนรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวัคซีน

3  ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน  ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนแก่หญิงมีครรภ์  ทะเบียนการให้วัคซีนแก่เด็กนักเรียน ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ

4 ทะเบียนติดตามการรับวัคซีนในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน หมู่ที่………………ตำบล…….……………อำเภอ…………………จังหวัด……………………. แบบ 0119 รบ. 1 ก/3 หมายเหตุ เมื่อให้วัคซีนแล้วบันทึก วันเดือนปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้

5

6 ลำดับ ที่ ชื่อ-นามสกุลวันครบกำหนด คลอด อายุ (ปี) ที่อยู่ประวัติการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของ T (DTP-HB, DTP, dT,TT) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ไม่ต้องฉีดเนื่องจากอยู่ ในระยะคุ้มครอง 10 ปี 1.xxx3 เม.ย. 5225xx1 ก.พ มี.ค ก.ย xxx8 มิ.ย. 5229xx21 ก.ค ส.ค ก.พ xxx13 ส.ค. 5220xx12 ธ.ค ก.พ เม.ย ต.ค ก.ย xxx24 ส.ค. 5222xx5 ก.ย ต.ค เม.ย xxx5 ม.ค. 5320xx6 ส.ค ก.ย มี.ค xxx21 ก.พ. 5321xx3 ก.พ มี.ค ก.ย xxx31 เม.ย. 5322xx11 ม.ค ก.พ ส.ค xxx5 ก.ค. 5328xx8 ก.พ ธ.ค มิ.ย xxx7 ก.ย. 5326xx1 ก.พ มี.ค ก.ย ม.ค หมายเหตุ เมื่อให้วัคซีนแล้ว บันทึก วัน เดือน ปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้ ทะเบียนติดตามการรับวัคซีน dT/TT สำหรับหญิงมีครรภ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

7

8 1. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการรับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย 2. ใช้ในการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กชั้น ป ใช้ในการประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิด ครบชุดในกลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ของทะเบียนติดตามการรับวัคซีน

9 1.บันทึกรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเป็นรายหมู่บ้าน 2.การเรียงลำดับรายชื่อ ในเด็ก  เรียงลำดับตามเดือนเด็กเกิด ในหญิงมีครรภ์  เรียงตามวันครบกำหนดคลอด 3. บันทึก “ว/ด/ป ที่ได้รับวัคซีน” กำกับทุกครั้ง ไม่ว่าจะได้รับ วัคซีนจากสถานบริการใด การจัดทำข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ วิธีการจัดทำทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีน (1) กรณีจัดทำในสมุดหรือกระดาษ

10 บันทึก “วัน/เดือน/ ปี ที่ได้รับ วัคซีน” กำกับ ทุกครั้ง การบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่จากการได้รับวัคซีนจากที่อื่น ที่นี่ ที่อื่น ครั้ง หน้า

11 1.จัดทำฐานข้อมูลเด็กอายุ 0-6 ปี และหญิงมีครรภ์ทุกคน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในแฟ้ม person 2.บันทึกรายละเอียดข้อมูลการให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ทุกคนที่มารับบริการตามข้อกำหนดของ สนย. ** บันทึกสถานที่รับวัคซีนให้ตรงกับความจริง Key in รับบริการจาก “ที่นี่” หรือ “ที่อื่น” 3. Print out รายงานการติดตามการได้รับวัคซีนของ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบเก็บไว้ การจัดทำข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ วิธีการจัดทำทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีน (2) กรณีจัดทำในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านฐานข้อมูลตามมาตรฐานของ สนย.

12  ทะเบียนการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน  ทะเบียนการให้บริการวัคซีนแก่หญิงมีครรภ์  ทะเบียนการให้วัคซีนแก่เด็กนักเรียน ทะเบียนการให้บริการวัคซีน

13

14 โปรแกรม JHCIS

15 โปรแกรม HOSxP

16 ลำดับ วันรับ บริการชื่อ-สกุล อายุ (ปี) ที่อยู่ (บ้านเลขที่/ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด) วัคซีน บาดทะ ยัก สุขภาพปากและฟันก่อน คลอด (ครั้งที่ 1, 2,3 หรือ 4 คลอดหลัง คลอด (ครั้งที่ 1,2 หรือ3 ยา/เวช ภันฑ์- จำนวนสิทธิฯ เลข ที่ บัตร ฯ ตรวจ ฟัน ครั้ง แรก ฟันผุยัง ไม่อุด (ซี่) เหงือก อักเสบ หิน น้ำลาย ผู้ทำ คลอด ผลการ คลอด 119/8/52xxx xxxx 35 xxxxxxxxxxxdT30ไม่พบ 2xxxxxxxxx 219/8/52xxx xxxx 23 xxxxxxxxxxx dT1 0ไม่พบ 1xxxxxxxxx 319/8/52xxx xxxx 31 xxxxxxxxxxx dT4 0ไม่พบ 1xxxxxxxxx 419/8/52xxx xxxx 25 xxxxxxxxxxx dT1 0ไม่พบ 1xxxxxxxxx 519/8/52xxx xxxx 29 xxxxxxxxxxx dT3 0ไม่พบ 3xxxxxxxxx 619/8/52xxx xxxx 38 xxxxxxxxxxx dT1 0ไม่พบ 1xxxxxxxxx 719/8/52xxx xxxx 40 xxxxxxxxxxx dT4 0ไม่พบ 1xxxxxxxxx 819/8/52xxx xxxx 24 xxxxxxxxxxx dT1 0ไม่พบ 1xxxxxxxxx 919/8/52xxx xxxx 28 xxxxxxxxxxx dT2 0ไม่พบ 2xxxxxxxxx ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล XXXXX อำเภอ XXXXX จังหวัด XXXXXXX วันที่สั่งพิมพ์: 14 กันยายน 2552 วันที่ตัดยอดทะเบียน วันที่ : 31 ส.ค ทะเบียนผู้รับบริการอนามัยมารดา

17

18 ลำ ดับ ที่ ชื่อ-นามสกุลอายุจำนวนครั้งที่เคยได้รับ วัคซีน วัคซีนที่ให้ หมายเหตุ BCGDTP/OPVMMRBCGdT/OPVdT ป.1 ป.2 ป.6 ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 1.ด.ญ.ฟ้าใส ใจดี715/54 มิ.ย. 52  ด.ช.เก่ง จริงจัง815/511มิ.ย. 52  ขาดเรียน 3.ด.ญ. ขวัญ จิรัง71ไม่ทราบ4 มิ.ย. 52  มี scar4 มิ.ย. 52  /  6 ส.ค. 52  /  -10 มิ.ย.53  /  - 4.ด.ญ.ไผ่ มีสุข715/54 มิ.ย. 52  ด.ญ. พิม รักดี713/34 มิ.ย. 52  -4 มิ.ย. 52  /  ด.ช. กร ขยันจัง615/511มิ.ย ขาดเรียน 7.ด.ญ.กิ่ง เก่งนัก715/54 มิ.ย. 52  ด.ช.ก้อง จริงใจ71ไม่ทราบ4 มิ.ย. 52  มี scar4 มิ.ย. 52  /  6 ส.ค.52  /  -10 มิ.ย53  /  - 9.ด.ช.ว่าน เสียงดี814/44 มิ.ย. 52  - 4 มิ.ย. 52  /  ด.ญ. นุช เร็วรี่715/54 มิ.ย. 52  ด.ญ. ฝ้าย สู้ดี715/54 มิ.ย. 52  -4 มิ.ย. 52  /  ด.ช.จอม ดีแสน711/14 มิ.ย. 52  -4 มิ.ย. 52  /  --10 มิ.ย.53  /  - 13.ด.ญ. เพ็ญ มีบุญ714/44 มิ.ย52  -4 มิ.ย. 52  /  ---- วันที่ 4 มิ.ย. 52วันที่ 6 ส.ค. 52 วัคซีน MMRLot no 8425หมดอายุ 10 ธันวาคม 2552ขวดที่ 1-2วัคซีน dTLot no 3751หมดอายุ 12 มกราคม 2553ขวดที่ 1 วัคซีน dTLot no 3751หมดอายุ 12 มกราคม 2553ขวดที่ 1วัคซีน OPVLot no 2256หมดอายุ 9 กุมภาพันธ์ 2553ขวดที่ 1 วัคซีน OPVLot no 2256หมดอายุ 9 กุมภาพันธ์ 2553ขวดที่ 1วันที่ 10 มิ.ย. 53 วันที่ 11 มิ.ย. 52วัคซีน dTLot no 3789หมดอายุ 24 มกราคม 2554ขวดที่ 1 วัคซีน MMRLot no 8436หมดอายุ 18 มีนาคม 2553ขวดที่ 1วัคซีน OPVLot no 2365หมดอายุ 3 เมษายน 2554ขวดที่ 1 ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้รับวัคซีนในนักเรียน (BCG, MMR, dT และ OPV) ชื่อสำนักงาน สถานีอนามัย เจิดจรัส ตำบล เจิดจรัส อำเภอ เจิดจรัส จังหวัด น่าอยู่ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ โรงเรียน น่าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ วันที่ มิถุนายน

19 1. ประมาณการจำนวนวัคซีนที่ต้องใช้ในการให้บริการครั้งต่อไป 2. ประเมินผลความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนแต่ละชนิด 3. คำนวณอัตราการสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด 4. ใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราการเกิดอาการภายหลังได้รับ วัคซีน ประโยชน์ของทะเบียนการให้วัคซีน

20 นับเอง

21 โปรแกรม count ให้

22 1. ประมาณการจำนวนวัคซีนที่ต้องใช้ในการให้บริการครั้งต่อไป 2. ประเมินผลความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนแต่ละชนิด 3. คำนวณอัตราการสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด 4. ใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราการเกิดอาการภายหลังได้รับ วัคซีน ประโยชน์ของทะเบียนการให้วัคซีน

23 1.สถานบริการตรวจสอบรหัสวัคซีนที่ใช้ให้ตรงกับรหัส วัคซีนมาตรฐานของ สนย. 2.Key in รายละเอียดของผู้รับบริการทุกรายทั้งในและ นอกเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย ชาวต่างชาติ - ข้อมูลที่จำเป็น : ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ ชนิดวัคซีน ครั้งที่ให้ Lot number ของวัคซีน 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ key in ผู้รับวัคซีนแต่ละ รายกับแหล่งข้อมูลที่นำมา key in 4.Print out ทะเบียนการให้วัคซีนแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน วิธีการจัดทำทะเบียนการให้วัคซีน (1) กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและกลุ่มหญิงมีครรภ์

24 การเตรียมฐานข้อมูล 1.สถานบริการประสานกับ รร. ก่อนวันให้วัคซีน เพื่อขอรายชื่อเด็ก ป. 1 และ 6 ทุกคน พร้อมเลข ID 13 หลัก 2.นำรายชื่อเด็กมาจัดทำทะเบียนการให้วัคซีน เพื่อคาดประมาณการใช้วัคซีนและเตรียมบันทึกในวันที่ให้วัคซีน 3.ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในอดีตของเด็ก ป.1 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการให้วัคซีน BCG, dT, OPV 4.จัดทำฐานข้อมูลเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 และ 6 ในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ผ่านฐานข้อมูลตามมาตรฐานของ สนย. วิธีการจัดทำทะเบียนการให้วัคซีน (2) กลุ่มเด็กวัยเรียน

25 การบันทึกการได้รับวัคซีน 1.บันทึกการให้วัคซีนเป็นรายบุคคลในบัญชีที่ได้เตรียมไว้แล้ว -ข้อมูลที่สำคัญ : ชนิดของวัคซีนที่ให้ ครั้งที่ให้ วันที่ให้ Lot no. ของวัคซีน -ในกรณีที่เด็กขาดเรียนและได้รับวัคซีนภายหลังต้องบันทึก วันให้วัคซีน Lot no. ให้ตรงกับความเป็นจริง 2.บันทึกข้อมูลตามข้อ 1 ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านฐานข้อมูล ตามมาตรฐานของ สนย. 3.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการ key in ลงในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบกับรายชื่อผู้รับวัคซีนในเด็กนักเรียน วิธีการจัดทำทะเบียนการให้วัคซีน (3) กลุ่มเด็กวัยเรียน

26 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (1)

27 ตัวอย่างรหัสวัคซีนใน EPI

28 รหัส วัคซีน ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีน ภาษาไทย ประเภท อายุ(เดือน) ชื่อโรคที่ป้องกัน รหัส ICD_10 _TM I11IPV1ไอพีวี1 2 เดือน โรคโปลิโอ Z24.0 I12IPV2ไอพีวี2 4 เดือนZ24.0 I13IPV3ไอพีวี3ฉีด6 เดือนZ24.0 I14IPV4ไอพีวี4 1 ปีครึ่งZ24.0 I15IPV5ไอพีวี5 4 ปีZ24.0 J11 JE1 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น 1 9 เดือนขึ้นไป โรคไข้สมองอักเสบ เจอี Z24.1 J12 JE2 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น 2 ฉีดห่างจากเข็มแรก อย่างน้อย 3 เดือน Z24.1 M11MMRV1เอ็มเอ็มอาร์ วี1 ฉีดตั้งแต่อายุ 9 เดือน – 12 ปี โรคหัด-คางทูม-หัด เยอรมัน-อีสุกอีใส Z27.4,Z25.8 M12MMRV2เอ็มเอ็มอาร์ วี2 ฉีดกระตุ้นห่างจาก โด๊สแรกอย่างน้อย 6 สัปดาห์ Z27.4,Z25.8 ตัวอย่างรหัสวัคซีนนอก EPI

29

30 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิด เป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (2) มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (2)

31 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (3) มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (3)

32  กรณี print out รายงานได้  ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลตั้งต้น เช่น จาก family folder หรือทะเบียนผู้รับบริการ (กระดาษ) กับทะเบียนผู้รับบริการที่ print out จากคอมพิวเตอร์ (ทะเบียน Y)  กรณี print out รายงานไม่ได้  ตรวจสอบเป็นรายบุคคลกับข้อมูลผู้รับบริการ หน้าจอคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของ การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

33 เปรียบเทียบความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการใช้บริการ ระหว่าง Family Folder กับ ทะเบียน print out โปรแกรม JHCIS

34 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกข้อมูล การให้บริการระหว่างทะเบียนในสมุด กับ ทะเบียน print out โปรแกรม JHCIS

35 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความครบถ้วนถูกต้องของ การบันทึกข้อมูลการให้บริการระหว่าง Family Folder กับ ทะเบียน print out โปรแกรม HOSxP

36 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (4) มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (4)

37 โปรแกรม HOSxP

38

39 การนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป

40 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5.การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (5) มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (5)

41 การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป เพื่อคาดประมาณ จำนวนวัคซีนใน การให้บริการและ ติดตามให้มารับ วัคซีนในครั้งต่อไป

42 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (6) มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (6)

43 การ Print out รายงานเก็บไว้ เพื่อสำรองข้อมูลการให้บริการที่บันทึกในคอมพิวเตอร์แล้ว เก็บไว้ตรวจสอบกรณีคอมพิวเตอร์เสียใช้การไม่ได้

44 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น มาตรฐานการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (7) มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (7)

45 บันทึก “วัน/เดือน/ ปี ที่ได้รับ วัคซีน” กำกับ ทุกครั้ง การบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่จากการได้รับวัคซีนจากที่อื่น ที่นี่ ที่อื่น ครั้ง หน้า

46

47

48 ที่อื่น

49 ความครอบคลุมของ การให้บริการวัคซีน ความครอบคลุม ของการได้รับวัคซีน ในพื้นที่รับผิดชอบ ยึดผู้ให้บริการเป็นหลัก ยึดเด็กในพื้นที่ รับผิดชอบได้รับวัคซีน เป็นหลัก = จำนวนเด็กผู้มารับบริการทั้งหมดทั้งในและนอกพื้นที่ จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด = จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ความครอบคลุมของงาน EPI > 100% ได้>100% ไม่ได้

50 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google