งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางศรีสุฎา ชิณโน สาขาวิชาการ สอนคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏอุดรธานี เสนอ ผศ. ดร. จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางศรีสุฎา ชิณโน สาขาวิชาการ สอนคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏอุดรธานี เสนอ ผศ. ดร. จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางศรีสุฎา ชิณโน สาขาวิชาการ สอนคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏอุดรธานี เสนอ ผศ. ดร. จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต

2 ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ. (2550). การพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพจักสานเชิงธุรกิจ โดยยึดชุมชนเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( อาชีวศึกษา ) สาขาวิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภานุวัฒน์ บุตรเรียง. (2555). การ พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา สมรรถนะไอซีทีสาหรับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครนายก. วิจัย. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ. 75 หน้า. สุธี วรประดิษฐ. (2556). รูปแบบและ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556, จาก http://trat.nfe.go.th/trat/topic5_old.php? page=4 http://trat.nfe.go.th/trat/topic5_old.php? page=4

3

4  1 กำหนดจุดมุ่งหมาย และขอบเขต ของหลักสูตร › เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขต จะถูก คัดเลือกจากการพิจารณา ตัวแปร ภายนอก ได้แก่ ทัศนะและความต้องการของ สังคม ข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐ ผลการวิจัย ปรัชญาทางการศึกษา

5  2 ออกแบบหลักสูตร › เลือกและจัดเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร › เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ที่ได้เลือกมาแล้ว

6  3 การนำหลักสูตรไปใช้ / การใช้ หลักสูตร › โดยครูเลือกวิธีการสอน และสื่อการเรียนรู้ เพื่อจัดทำแผนการสอน ให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ ตามเป้าหมาย

7  4 ประเมินผลหลักสูตร › เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรบรรลุเป้าหมายหรือ จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ › การประเมินควรเน้นที่  ตัวหลักสูตร  คุณภาพของการสอน  พฤติกรรมทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

8


ดาวน์โหลด ppt โดย นางศรีสุฎา ชิณโน สาขาวิชาการ สอนคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏอุดรธานี เสนอ ผศ. ดร. จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google