งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 1 1 1 1  นางนที คงประพันธ์  ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 1 1 1 1  นางนที คงประพันธ์  ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  1 1 1 1  นางนที คงประพันธ์  ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี

2  ขอขอบพระคุณ รศ. ดร. วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน   ขอขอบพระคุณ รศ. ดร. วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน  2

3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  3

4  โรงเรียนต้นแบบการใช้ หลักสูตร  และโรงเรียนที่มีความพร้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ประกาศใช้ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใช้ครบทุก ระดับชั้น  4  โรงเรียนต้นแบบการใช้ หลักสูตร  และโรงเรียนที่มีความพร้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ประกาศใช้ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใช้ครบทุก ระดับชั้น  4

5  โรงเรียนทั่วไป  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประกาศใช้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ครบทุก ระดับชั้น 5

6 จุดหมายของหลักสูตร ข้อ ๓ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลัง กาย  6

7  มาตรฐานการเรียนรู้  ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่ต้องการ ให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และที่สำคัญจะใช้มาตรฐานการ เรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา  7  มาตรฐานการเรียนรู้  ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่ต้องการ ให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และที่สำคัญจะใช้มาตรฐานการ เรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา  7

8  ตัวชี้วัด  สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ แต่มีความเฉพาะเจาะจง เป็น รูปธรรม  การกำหนดเนื้อหา  จัดทำหน่วยการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอน  วัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  8

9  ลักษณะตัวชี้วัดในหลักสูตร แกนกลางฯ ใช้ภาษาง่าย ๆ มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำไปสู่การ ปฏิบัติ เหมาะสมกับทุกระดับชั้น 9

10  ตัวชี้วัดของระดับการศึกษาภาค บังคับ ( ป. ๑ - ม. ๓ ) “ ตัวชี้วัดเป็นชั้นปี ”  ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย ( ม. ๔ - ม. ๖ ) “ ตัวชี้วัดเป็นช่วงชั้น ”  10

11 ปัญหา : ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย “ ตัวชี้วัดเป็นช่วงชั้น ” กำหนดไว้กว้าง ๆ ขาดความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติยาก  11

12  สาระการเรียนรู้แกนกลาง มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด  12  สาระการเรียนรู้แกนกลาง มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด  12

13 ตัวชี้วัด : เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่าง ละ ๑ ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับ ตนเองและทีม สาระการเรียนรู้แกนกลาง : เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากล ที่เลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่และ ลาน วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ดาบสองมือ เทนนิสตะกร้อข้ามตา ข่าย ฟุตบอล  13

14 โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๘๐ ชั่วโมง / ปี ( ๒ นก.) หรือ ๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน ( ๑ นก.)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๑๒๐ ชั่วโมง / ๓ปี ( ๓ นก.) หรือ ๔๐ ชั่วโมง / ปี หรือ ๒๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน  14

15 ปัญหา : ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย ๑๒๐ ชั่วโมง / ๓ ปี ( ๓ นก.) หรือ ๔๐ ชั่วโมง / ปี หรือ ๒๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน โครงสร้างเวลาเรียนไม่สอดคล้อง กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง  15

16  ข้อเสนอแนะ  แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนให้เป็น ๘๐ ชั่วโมง / ปี ( ๒ นก.) หรือ ๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน ( ๑ นก.) รายวิชาพื้นฐาน จาก ๑, ๕๖๐ + ๑๒๐ = ๑, ๖๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม จาก ๑, ๖๘๐ - ๑๒๐ = ๑, ๕๖๐  16  ข้อเสนอแนะ  แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนให้เป็น ๘๐ ชั่วโมง / ปี ( ๒ นก.) หรือ ๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน ( ๑ นก.) รายวิชาพื้นฐาน จาก ๑, ๕๖๐ + ๑๒๐ = ๑, ๖๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม จาก ๑, ๖๘๐ - ๑๒๐ = ๑, ๕๖๐  16

17  การวัดและประเมินผล  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และ เขียน สอดแทรกอยู่ในมาตรฐานการ เรียนรู้ / ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น  17

18 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา : ส่วนกลางให้แนวคิดและแนว ปฏิบัติ สถานศึกษายืดหยุ่นได้ตามความ เหมาะสม ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด เป็นเป้าหมาย ในการออกแบบหลักสูตร การ เรียนการสอนและการประเมินผล  18

19 ปัญหา : เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มีจำนวนจำกัด  19 ปัญหา : เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มีจำนวนจำกัด  19

20 ปัญหา : ครูผู้สอน การกำหนดเนื้อหา การจัดทำ หน่วยการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด  20

21  ข้อเสนอแนะ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้บุคลากร ในเรื่องหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน / มาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  21  ข้อเสนอแนะ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้บุคลากร ในเรื่องหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน / มาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  21

22


ดาวน์โหลด ppt  1 1 1 1  นางนที คงประพันธ์  ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google