งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 1  นางนที คงประพันธ์  ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

2 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน 2

3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 3
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 3

4  โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร  และโรงเรียนที่มีความพร้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ประกาศใช้ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใช้ครบทุกระดับชั้น 4

5  โรงเรียนทั่วไป  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประกาศใช้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ครบทุกระดับชั้น 5

6 จุดหมายของหลักสูตร ข้อ ๓ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 6

7  มาตรฐานการเรียนรู้  ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่ต้องการ ให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่สำคัญจะใช้มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 7

8  ตัวชี้วัด  สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ แต่มีความเฉพาะเจาะจง เป็นรูปธรรม  การกำหนดเนื้อหา  จัดทำหน่วยการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอน  วัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 8

9  ลักษณะตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางฯ ใช้ภาษาง่าย ๆ มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ เหมาะสมกับทุกระดับชั้น 9

10 ตัวชี้วัดของระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป. ๑ - ม
ตัวชี้วัดของระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป.๑ - ม.๓) “ตัวชี้วัดเป็นชั้นปี”  ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) “ตัวชี้วัดเป็นช่วงชั้น”  10

11 ปัญหา : ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “ตัวชี้วัดเป็นช่วงชั้น” กำหนดไว้กว้าง ๆ ขาดความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติยาก 11

12  สาระการเรียนรู้แกนกลาง มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด 12
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด 12

13 ตัวชี้วัด : เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ ๑ ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม สาระการเรียนรู้แกนกลาง : เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ที่เลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ดาบสองมือ เทนนิสตะกร้อข้ามตาข่าย ฟุตบอล 13

14 โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๘๐ ชั่วโมง/ปี (๒ นก
โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๘๐ ชั่วโมง/ปี (๒ นก.) หรือ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน (๑ นก.)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๑๒๐ ชั่วโมง/๓ปี (๓ นก.) หรือ ๔๐ ชั่วโมง/ปี หรือ ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 14

15 ปัญหา : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒๐ ชั่วโมง/๓ ปี (๓ นก
ปัญหา : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒๐ ชั่วโมง/๓ ปี (๓ นก.) หรือ ๔๐ ชั่วโมง/ปี หรือ ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน โครงสร้างเวลาเรียนไม่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 15

16  ข้อเสนอแนะ  แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนให้เป็น ๘๐ ชั่วโมง/ปี (๒ นก
 ข้อเสนอแนะ  แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนให้เป็น ๘๐ ชั่วโมง/ปี (๒ นก.) หรือ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน (๑ นก.) รายวิชาพื้นฐาน จาก ๑,๕๖๐ + ๑๒๐ = ๑,๖๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม จาก ๑,๖๘๐ - ๑๒๐ = ๑,๕๖๐ 16

17  การวัดและประเมินผล  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน สอดแทรกอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น 17

18 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา : ส่วนกลางให้แนวคิดและแนวปฏิบัติ สถานศึกษายืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ใช้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมาย ในการออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผล 18

19 ปัญหา : เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มีจำนวนจำกัด 19
ปัญหา : เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มีจำนวนจำกัด 19

20 ปัญหา : ครูผู้สอน การกำหนดเนื้อหา การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด  20

21  ข้อเสนอแนะ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้บุคลากร ในเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  21

22 สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google