งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความคิดเห็น เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความคิดเห็น เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความคิดเห็น เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ นางสาวจิรวัฒน์ จตานนท์ วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554

2 ขอบเขตงานวิจัย  วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความคิดเห็น เกี่ยวกับการสอนของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์  ประชากรคือนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรครุศา สตรบัณฑิตและการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ ( เอกเดี่ยว ) ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและการศึกษาบัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร์ ( เอกเดี่ยว ) ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 สถาบัน ได้แก่ จุฬาฯ มก มศว จันทรเกษม ธนบุรี บ้าน สมเด็จ พระนคร และสวนสุนันทา จำนวนทั้งสิ้น 322 คน

3  ตัวแปรที่ศึกษา  ความรู้ทางคณิตศาตร์ ความรู้เชิงมโนทัศน์ ความรู้เชิงกระบวนการ  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย ด้านการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการวัดและประเมินการเรียนรู้ ขอบเขตงานวิจัย

4  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ทั้ง 5 สาระที่เป็น องค์ความรู้คณิตศาสตร์รวมถึงสาระแคลคูลัสและวิยุต คณิต เนื่องด้วยนิสิตนักศึกษาที่เป็นประชากรและ กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นผู้เรียนที่ผ่านการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรดังกล่าว ขอบเขตงานวิจัย

5  แบบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ความรู้เชิงมโนทัศน์ ( สร้าง 24 ข้อ ใช้จริง 16 ข้อ )  ความรู้เชิงกระบวนการ ( สร้าง 24 ข้อ ใช้จริง 16 ข้อ ) ค่าความเที่ยง.78 ค่าความยากง่าย 0.20-0.68 ค่าอำนาจ จำแนก 0.21-0.56  แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย ( สร้าง 3 ข้อ ใช้จริง 2 ข้อ ) การให้เหตุผลแบบนิรนัย ( สร้าง 3 ข้อ ใช้จริง 2 ข้อ ) ค่าความเที่ยง.73 ค่าความยากง่าย 0.48-0.75 ค่าอำนาจ จำแนก 0.40-0.65 ด้านการสื่อสาร ( สร้าง 6 ข้อ ใช้จริง 4 ข้อ ) ค่าความเที่ยง.77 ค่าความยากง่าย 0.38-0.70 ค่าอำนาจ จำแนก 0.35-0.60 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ( แบบมตราส่วน ประเมินค่า 4 ระดับ สร้าง 32 ข้อ ใช้จริง 22 ข้อ ค่าความ เที่ยง 0.886) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ตัวแปรคะแนนเต็มค่าเฉลี่ย SD ความรู้ทาง คณิตศาสตร์ 3212.123.827 - ความรู้เชิงมโน ทัศน์ 165.842.20 - ความรู้เชิง กระบวนการ 166.232.41

8  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะและกระบวนการฯคะแนน เต็ม ค่าเฉลี่ย SD ทักษะการให้เหตุผล 4015.209.55 - อุปนัย 207.525.62 - นิรนัย 207.685.47 ทักษะการสื่อสาร 489.769.21

9 อภิปรายผล  หลักสูตรที่เรียน มีรายวิชาที่เน้นทักษะและ กระบวนการน้อยเกินไป  นศ. อาจขาดการคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ของข้อมูลที่กำหนดให้

10 ตัวอย่างแบบวัด  แบบวัดความรู้เชิงมโนทัศน์

11  แบบวัดความรู้เชิงกระบวนการ ตัวอย่างแบบวัด

12  แบบวัดด้านการให้เหตุผล ตัวอย่างแบบวัด

13  แบบวัดด้านการสื่อสาร ตัวอย่างแบบวัด


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความคิดเห็น เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google