งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการพัฒนา หลักสูตรช่างอุตฯ 1 ดร. เมธี ธรรมวัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการพัฒนา หลักสูตรช่างอุตฯ 1 ดร. เมธี ธรรมวัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการพัฒนา หลักสูตรช่างอุตฯ 1 ดร. เมธี ธรรมวัฒนา

2 1 ไทเลอร์ (Tyler) 2 เซเลอร์ แอนด์ อเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander ) 3 ทาบา (Taba) 4 สกิลเบค (Skillbeck) 5 อาจารย์สงัด อุทรานันท์ 6 รศ. ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่ 7 ให้นิสิตสรุปหลักสูตร อศ. 2546 ระดับ ปวช. 8 ให้นิสิตสรุปหลักสูตร อศ. 2546 ระดับ ปวส.

3 Tyler 1949 มุ่งเน้นการตอบ คำถามใน 4 ข้อ คือ 1. จุดมุ่งหมายของโรงเรียนคือ อะไร 2. การจะบรรลุจุดมุ่งหมายต้อง อาศัยประสบการณ์การศึกษาอะไร 3. ประสบการณ์การศึกษานั้นจัด อย่างไร 4. จุดมุ่งหมายนั้นมีการประเมิน อย่างไร

4 Ralph W. Tyler 1949 ผู้เรียน สังคม ประสบ การณ์เรียนรู้ ประเมินผล เป้าหมายกว้าง จุดมุ่งหมาย ทฤษฎีการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ปรัชญาการศึกษา

5 Hilda Taba(1962) วิเคราะห์ความต้องการ ของผู้เรียน และสังคม การกำหนดจุดมุ่งหมาย เลือกเนื้อหาสาระ จัดและรวบรวม จัดประสบการณ์เรียนรู้ เลือกประสบการณ์ ประเมินผลเพื่อตรวจสอบ

6 1. ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ - ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน - ความต้องการสังคมแง่ผู้ใช้ผลผลิต - ความก้าวหน้าทางวิชาการ 2. การดำเนินการต้องครบ 5 ขั้นตอน - การกำหนดจุดมุ่งหมาย - การเลือกเนื้อหาวิชา และ ประสบการณ์ - การนำหลักสูตรไปใช้ - การประเมินผลหลักสูตร - การปรับปรุงหลักสูตร ข้อคิดในการพัฒนา หลักสูตร

7 3. หลักสูตรที่ดีต้อง - มีการบริหารหลักสูตร - การจัดแผนการเรียนการสอน - วิธีสอนและคุณสมบัติผู้สอน - สถานที่ สื่อ - หนังสือ ตำราเรียน 4. การประชุมสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ปรับปรุงหลักสูตร ข้อคิดในการพัฒนา หลักสูตร

8 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของอุดมศึกษา 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน / จัดประชุม สัมมนา 2 กำหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร ( โดยคณะ กก.) 3 ศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กำหนดเนื้อหาสาระ และประสบการณ์ ( ได้ร่าง ) 4 นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างหลักสูตร และปรับแก้ 5 นำเสนอ กก. ประจำคณะ และปรับแก้ไข 6 นำเสนอที่ประชุมบริหารวิชาการ ม. บูรพา 7 นำเสนอที่ประชุมสภา ม. บูรพา 8 นำส่ง สกอ. 9 นำหลักสูตรไปใช้ และปรับย่อย ( รายวิชา ) 10. ประเมินผล 1 ครั้ง ทุก 4-5 ปี


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการพัฒนา หลักสูตรช่างอุตฯ 1 ดร. เมธี ธรรมวัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google