งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ณ บ้านไทรงาม หมู่ ๑๕ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ณ บ้านไทรงาม หมู่ ๑๕ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ณ บ้านไทรงาม หมู่ ๑๕ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ บ้านไทรงาม หมู่ ๑๕ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็น การจำลองสถานการณ์กรณีเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ ๒๖ หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๗๐๐ คน หน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมมีดังนี้ ศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัด ทหารบก กองบิน ๗ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลบ้านตาขุน โรงพยาบาลท่าโรง ช้าง สำนักงานเกษตรจังหวัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด หน่วยพิทักษ์อุทยานป่าหินลาด - คลองยัน เทศบาลตำบลท่าขนอน องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าขนอน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา องค์การ บริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม และมูลนิธิกุศล ศรัทธา นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรม ทรัพยากรธรณี นายจิรวัช สิงห์ดี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดในงานซักซ้อมแผนฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐ www.dmr.go.th ผู้เข้าร่วมทุกคนรับฟัง แนวทางปฏิบัติ ประชาชนวิ่งอพยพไปยัง พื้นที่ปลอดภัย ทีม OTOS เข้าช่วยเหลือผู้ ได้รับผู้บาดเจ็บ การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

2 การซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ณ บ้านไทรงาม หมู่ ๑๕ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ บ้านไทรงาม หมู่ ๑๕ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็น การจำลองสถานการณ์กรณีเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ ๒๖ หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๗๐๐ คน หน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมมีดังนี้ ศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จังหวัด ทหารบก กองบิน ๗ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาล คีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาล บ้านตาขุน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง สำนักงาน เกษตรจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยพิทักษ์อุทยานป่าหินลาด - คลองยัน เทศบาลตำบลท่าขนอน องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านทำเนียบ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโรงช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง องค์การ บริหารส่วนตำบลย่านยาว องค์การบริหารส่วน ตำบลกะเปา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ สิงขร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอ คีรีรัฐนิคม และมูลนิธิกุศลศรัทธา นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรม ทรัพยากรธรณี นายจิรวัช สิงห์ดี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดในงานซักซ้อมแผนฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐ www.dmr.go.th ผู้เข้าร่วมทุกคนรับฟัง แนวทางปฏิบัติ ประชาชนวิ่งอพยพไปยัง พื้นที่ปลอดภัย ทีม OTOS เข้าช่วยเหลือผู้ ได้รับผู้บาดเจ็บ การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ


ดาวน์โหลด ppt การซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ณ บ้านไทรงาม หมู่ ๑๕ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google