งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 การดำเนินโครงการวิจัยการป้องกันแก้ไขดินถล่มในพื้นที่สูงชัน : กรณีศึกษาบ้านหน้าถ้ำ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 การดำเนินโครงการวิจัยการป้องกันแก้ไขดินถล่มในพื้นที่สูงชัน : กรณีศึกษาบ้านหน้าถ้ำ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 การดำเนินโครงการวิจัยการป้องกันแก้ไขดินถล่มในพื้นที่สูงชัน : กรณีศึกษาบ้านหน้าถ้ำ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1

2 2 งานวิจัย VS ชุมชน งานวิจัยชาวบ้านได้อะไร? ที่จับต้องได้ ! ชาวบ้านต้องการอะไร?สิ่งที่จำเป็นสูงสุดสำหรับชาวบ้าน (โครงการนี้) ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมได้มากที่สุดได้อย่างไร? จะใช้โครงการสร้างคุณค่ากับชาวบ้านได้อย่างไร? เป็นชุดความรู้อะไร?

3 3 แนวทางการทำงานวิจัย ปัญหาทางกายภาพ ฟื้นฟูได้ทั้งยามวิกฤตและ ป้องกันภัยพิบัติ วิศวกรรม พืช หญ้าแฝก ปัญหาทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน พืช ผัก ยามวิกฤต (ได้นิเวศด้วย) พื้นที่ผิดกฎหมาย “คนอยู่ ป่ายัง” มติคณะรัฐมนตรีขอบเขตที่ทำกินของ ชุมชน การถือครองที่ดิน การใช้พื้นที่การเกษตรอย่างเหมาะสม แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละราย

4 กิจกรรมดำเนินโครงการศึกษาวิจัย “การป้องกันแก้ไขปัญหาในที่สูงชัน: บ้านหน้าถ้ำ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1.การศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติ การสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับชาวบ้าน พร้อมทำแผนที่พื้นที่จุดเสี่ยงดินถล่ม เส้นทางน้ำ เส้นทางอพยพที่ปลอดภัย ฯลฯ จัดทำแบบสัมภาษณ์ข้อมูลของสมาชิกในชุมชนเป็นรายครัวเรือน จัดทำโฉนดชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้ชัดเจน และแก้ไข ปัญหาในพื้นที่สูงชัน 2.การทดลองและประยุกต์รูปแบบการป้องกันดินถล่มในพื้นที่ การฟื้นฟู สาธิตในพื้นที่เกิดผลกระทบจากดินโคลนถล่ม เช่น ตลิ่ง คลอง สวนยางพารา โดยการปลูกพืชผสมผสาน (หญ้าแฝกร่วมกับพันธุ์ไม้ท้องถิ่น) การฟื้นฟูพื้นที่เกิดดินถล่มโดยวิธีการทางวิศวกรรม - การใช้กล่องหิน - ระบบระบายน้ำใต้ดิน/ผิวดิน - การใช้กระสอบป่าน/กระสอบมีปีก - การใช้ผ้าห่มดิน/หมอนกันดิน - การใช้โครงสร้างท่อนไม้ - อุปกรณ์/เครื่องมือ 3.การศึกษาข้อมูลการฟื้นตัวและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศภายหลังดินถล่ม การวัดรากต้นไม้ การสำรวจการฟื้นตัวของต้นไม้หลังเกิดภัยพิบัติและการสำรวจความเปลี่ยนแปลงของระบบ นิเวศ เช่น สายน้ำ พันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์ ฯลฯ คัดเลือกพื้นที่เพื่อทดลองฟื้นฟูระบบนิเวศโดยวิธีทางธรรมชาติ 4

5 5 ตัวอย่างโฉนดชุมชน ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร แผนที่ขอบเขตการถือครองของชุมชน  มติคณะรัฐมนตรี (30 มิ.ย. 2541) เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ สูงชันและมีเงื่อนไขประกอบ เช่น ห้ามขาย หากขายยึดคืนได้ นำเสนอแนวคิด พื้นที่+สังคม : มีความรู้ ในการอนุรักษ์และป้องกันภัยพิบัติ เช่น วนเกษตร นิเวศ และโครงสร้างพื้นฐาน ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ไม่บุกรุกอีกต่อไป ทีมชุมชนนำเสนอและความต้องการ

6 6 ตัวอย่างการทดลองและประยุกต์รูปแบบการป้องกันดินถล่มในพื้นที่ ปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มีระบบรากยึดเกาะดินทั้ง แนวนอนและแนวดิ่ง รวมทั้งพืชคลุมดิน -จำปาดะ -เหรียง -ไทร -เต่ารั้ง -ไม้ปักชำ -หญ้าแฝก -หญ้าโตเร็ว และพืชตระกูลถั่ว เช่น หญ้ารูซี่ แนวทางการแก้ไขและฟื้นฟู : พื้นที่บ้านหน้าถ้ำบริเวณถนนทางเข้า  ระบบรากพืชแนวนอนและแนวดิ่ง  อุปกรณ์/เครื่องมือ  การปลูกพืชร่วมยาง  ระบบระบายน้ำใต้ดิน/ผิวดิน  การใช้ผ้าห่มดิน/หมอนกันดิน  การใช้กระสอบป่าน/กระสอบมีปีก  การใช้โครงสร้างท่อนไม้  การใช้กล่องหิน ถนน

7 7 กลุ่มบริหารความปลอดภัย กลุ่มอนุรักษ์ ดิน ป่า และพืช กลุ่มวิศวกรรมและธรณีวิทยา กลุ่มสารสนเทศและคำนวณวิเคราะห์ กลุ่มบริหารโครงการฯ 1 2 3 4 5 6 หน่วยงาน/ สถาบันการศึกษา การวิจัยดินถล่มของมูลนิธิชัยพัฒนา กลุ่มถ่ายทอดความรู้ พื้นที่ประสบภัยพิบัติ /อบต./ ชุมชน กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน/ วัด หน่วยงานต่างๆ ที่ขอมา องค์ความรู้ วิทยากรชุมชน / หลักสูตรท้องถิ่น งานวิจัยและจัดการองค์ความรู้ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและหน่วยงานต่าง ๆ

8 8 มูลนิธิชัยพัฒนาได้เชิญหน่วยงานที่ดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาดินถล่ม 15 หน่วยงาน ดังนี้ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมทรัพยากรธรณี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทางหลวง กรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานที่ดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาดินถล่ม

9 กลุ่มดำเนินงานวิจัย 6 กลุ่ม โดยมี รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง เป็นหัวหน้าคณะวิจัย กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริหารโครงการและประสานงาน:นายอติชาต รักษะจิตร สำนักบริหารโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการโดยรวมให้การดำเนินงานไปได้ตามกำหนดเวลาและวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้  อำนวยการและบริหารจัดการให้การศึกษาวิจัยดำเนินการตามวัตถุประสงค์  อนุมัติแผนการดำเนินการของกลุ่มย่อยและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น  ติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในภาพรวมของการดำเนินการ  ประสานงานในการประชุมและสรุปผลการดำเนินการ  จัดรวบรวมผลการศึกษาวิจัยเพื่อการจัดทำเป็นรายงานรวมขั้นสุดท้าย  ดำเนินการประสานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมิได้ร่วมอยู่ในโครงการเพื่อขอความร่วมมือ หรือดำเนินการอื่นใดให้งานสำเร็จลุล่วง กลุ่มที่ 2กลุ่มสารสนเทศและคำนวณวิเคราะห์:ดร.สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทำหน้าที่ จัดหาแผนที่ในพื้นที่เป้าหมาย สร้างฐานข้อมูลดินถล่ม สร้างฐานข้อมูลและบรรณานุกรมพืช สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เชิงพื้นที่ ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มงานโครงการศึกษาวิจัยและ พัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ

10 10 ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มงานโครงการศึกษาวิจัยและ พัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิศวกรรมและธรณีวิทยา:รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่ ศึกษาปฐพีวิศวกรรมของดินไม่อิ่มตัว อิทธิพลของฝนและน้ำในดิน วิธีวิศวกรรมชีวภาพ (Bio-engineering) และการเสริมกำลังของรากไม้ การเสริมกำลังด้วยวิธีวิศวกรรม อิทธิพลของการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ธรณีวิทยาดินถล่ม หินต้นกำเนิดและการสลายตัวตามเวลา โคลนไหล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเตือนภัย กลุ่มที่ 4กลุ่มอนุรักษ์ดิน ป่าไม้ และพืช:ดร.วีระชัย ณ นคร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทำหน้าที่ ลักษณะทางกายภาพ ทางชีววิทยาป่าไม้และพืชพรรณของลุ่มน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การพัฒนาลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง ชนิดและลักษณะของต้นไม้ที่อาจใช้ในการฟื้นฟูสภาพป่าและเสริมความแข็งแรงของลาดดิน ลำดับขั้นตอนของการดำเนินการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและพื้นที่ดินถล่ม ความหลากหลายทางชีวภาพที่ควรดำรงไว้ในพื้นที่เป้าหมาย

11 11 ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มงานโครงการศึกษาวิจัยและ พัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ กลุ่มที่ 5 กลุ่มสังคมวิทยาและถ่ายทอดความรู้:ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ทำหน้าที่ ศึกษาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน รวบรวมประสบการณ์และความรู้ท้องถิ่น สร้างเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ สร้างกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ กลุ่มที่ 6กลุ่มบริหารจัดการความปลอดภัย:นายไพฑูรย์ นาคแท้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำหน้าที่ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเตือนภัย กระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยดินถล่มจากผลการศึกษาวิจัย การจัดแบ่งเขตพื้นที่ที่เหมาะสมและไม่เสี่ยงต่อภัยดินถล่ม การจัดการภัยที่คำนึงถึงภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การประสานงานกับหน่วยงานการปกครอง แผนงานความปลอดภัยในพื้นที่ การเตือนภัยและการซักซ้อมในการหนีภัย ความยั่งยืนในการดำรงอยู่ในพื้นที่

12 12 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม กิจกรรมแผนการดำเนินงานผู้รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินงานงบประมาณ 1.การศึกษาข้อมูลบริบท ชุมชนเพื่อจัดทำ ฐานข้อมูลในการเฝ้าระวัง และป้องกันภัยพิบัติ -การสำรวจการใช้ ประโยชน์ที่ดิน - แผนที่พื้นที่จุดเสี่ยงดิน ถล่ม - เส้นทางอพยพที่ปลอดภัย - แบบสัมภาษณ์ข้อมูล สมาชิกในชุมชน 2. การทดลองและประยุกต์ รูปแบบการป้องกันดิน ถล่มในพื้นที่ 3. การศึกษาข้อมูลการฟื้น ตัวและการเปลี่ยนแปลง ของระบบนิเวศภายหลัง ดินถล่ม


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 การดำเนินโครงการวิจัยการป้องกันแก้ไขดินถล่มในพื้นที่สูงชัน : กรณีศึกษาบ้านหน้าถ้ำ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google