งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนดำเนินงานโครงการวิจัย โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผน จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคง ระดับจังหวัด ระยะที่ 2 ( ก. ค.54- ก. ย.54) โดย หน่วยวิจัยระบบปฏิบัติการวิจัยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนดำเนินงานโครงการวิจัย โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผน จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคง ระดับจังหวัด ระยะที่ 2 ( ก. ค.54- ก. ย.54) โดย หน่วยวิจัยระบบปฏิบัติการวิจัยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนดำเนินงานโครงการวิจัย โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผน จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคง ระดับจังหวัด ระยะที่ 2 ( ก. ค.54- ก. ย.54) โดย หน่วยวิจัยระบบปฏิบัติการวิจัยการ จัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2 การดำเนินการช่วงที่ผ่านมา ( ม. ค.54- พ. ค.54) วิเคราะห์สถานการณ์น้ำของพื้นที่ในระดับตำบล และจัด อบรมเพื่อการจัดทำแผนทรัพยากรน้ำด้วยกระบวนการ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ( ระดับองค์การบริหารส่วน ตำบล ) ( ม. ค.54) รวบรวมและทบทวนแผนงานด้านทรัพยากรน้ำของ หน่วยงานและแผนพัฒนาชุมชน 3 ปี ทุกตำบล แต่เน้น ในตำบลที่เป็น HOTSPOT และมีความพร้อมของ บุคลากรและทรัพยากร ( ม. ค.54) จัดทำร่างชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำและความ เป็นไปได้ของน้ำต้นทุนระดับหน่วยงานด้านการจัดหา น้ำ ( โครงการชลประทานระยอง ) และหาร่วมหารือ โครงการชลประทานระยอง ( ก. พ.54)

3 การหารือความเป็นไปได้ของ ชุดโครงการระดับหน่วยงาน ด้านการจัดหาน้ำ ( โครงการชลประทานระยอง ) จัดอบรมเพื่อการจัดทำแผน ทรัพยากรน้ำด้วยกระบวนการ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ( ระดับองค์การบริหารส่วน ตำบล ) จัดอบรมเพื่อการจัดทำแผน ทรัพยากรน้ำด้วยกระบวนการ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ( ระดับองค์การบริหารส่วน ตำบล )

4 การดำเนินการช่วงที่ผ่านมา ( ม. ค.54- พ. ค.54) ( ต่อ ) ร่วมหารือร่วมกันเรื่องการจัดทำร่างชุดโครงการ พัฒนาทรัพยากรน้ำและศึกษาความเป็นไปได้ของ การดำเนินการชุดโครงการในพื้นที่ในระดับชุมชน ( ส่วนโยธาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตา ขวัญ บ้านแลง และตะพงและ ส. อบจ. เขตที่ รับผิดชอบเป็นตัวประสานระดับจังหวัด ) ( ก. พ.- มี. ค.54) ร่วมหารือร่วมกันกับทางกองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องการจัดทำร่างชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ และศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินการชุด โครงการในพื้นที่ในระดับชุมชนในการบรรจุชุด โครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำเข้าสู่แผนงบประมาณ ปี 2555 ( มี. ค.54)

5 ร่วมหารือกับกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( อบจ. ระยอง ) และนายก ( อบจ. ระยอง ) ร่วมหารือการจัดทำร่างชุดโครงการฯกับส่วนโยธาและนายก องค์การบริหารส่วนตำบล

6 การดำเนินการช่วงที่ผ่านมา ( ม. ค.54- พ. ค.54) ( ต่อ ) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำชุด โครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำร่วมกันระหว่างกุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วน จังหวัด และกรมชลประทาน ( เม. ย.54) หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กอง ช่าง สำรวจและออกแบบรายละเอียดฝายพร้อม ประตูระบายน้ำ 2 แห่ง และแนวขุดลอกคลองนา ตาขวัญ ( พ. ค.54- มิ. ย.54) สำรวจแนวท่อส่งน้ำในพื้นพื้นที่ตำบลและศึกษา รูปแบบการจัดการน้ำในระบบท่อ รวมถึง ข้อตกลงด้านค่าใช้จ่ายกันในกลุ่มผู้ใช้น้ำและ ระหว่างตำบล ( มิ. ย.54)

7 จัดพิธีลงนามบันทึกความ เข้าใจในการจัดทำชุดโครงการ พัฒนาทรัพยากรน้ำร่วมกัน ศึกษารูปแบบการจัดการน้ำใน ระบบท่อ รวมถึงข้อตกลงด้าน ค่าใช้จ่ายกันในกลุ่มผู้ใช้น้ำ และระหว่างตำบล

8 แผนดำเนินงานช่วง ก. ค.54- ก. ย.54

9 ขอขอบพระคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt แผนดำเนินงานโครงการวิจัย โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผน จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคง ระดับจังหวัด ระยะที่ 2 ( ก. ค.54- ก. ย.54) โดย หน่วยวิจัยระบบปฏิบัติการวิจัยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google