งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัด ลำปาง ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือ นาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัด ลำปาง ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือ นาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก จังหวัดลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จังหวัด ลำปาง

3 ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือ นาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก จังหวัดลำปาง

4 การแก้ไขปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2552 ภายใต้แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า พ. ศ. 2551 - 2554 โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

5 วัตถุประสงค์ - เพื่อลดการเกิดหมอกควันในห้วงเวลาตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2551 ถึง พฤษภาคม 2552 - เพื่อประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ ป่าจังหวัดลำปาง - เพื่ออำนวยการและประสานงานการแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า ตลอดจนการเผาในพื้นที่ โล่งอื่น ๆ

6 ตารางรายละเอียดของแผนแก้ปัญหา หมอกควันและไฟป่า พ. ศ. 2552 แผนงานที่ 1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กิจกรรมดำเนินงาน - แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับ อำเภอ - ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด - เปิดตัวโครงการฯ

7 - จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ - รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2552 - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ก่อให้เกิด มลภาวะ - สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

8 ตารางรายละเอียดของแผนแก้ปัญหา หมอกควันและไฟป่า พ. ศ. 2552 แผนงานที่ 2 จัดตั้งศูนย์ประสานการจัดการ หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ กิจกรรมดำเนินงาน - ออกคำสั่งจังหวัดลำปาง จัดตั้งศูนย์ อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอก ควันและไฟ ป่าระดับจังหวัด ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง - ออกคำสั่งจังหวัดลำปาง จัดตั้งศูนย์ อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอก ควันและไฟ ป่าระดับอำเภอ โดยให้ที่ว่าการอำเภอทุก อำเภอ เป็นศูนย์อำนวยการฯ ระดับอำเภอ

9 - ให้ทุกอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประสานการทำงาน ร่วมกันระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังและ แจ้งเตือนภัย


ดาวน์โหลด ppt จังหวัด ลำปาง ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือ นาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google