งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักละทฤษฎีกฎหมาย อาญา เรื่อง เงื่อนไขแห่งการลงโทษทาง ภาวะวิสัย โดย รศ. อัจฉรียา ชูตินันทน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักละทฤษฎีกฎหมาย อาญา เรื่อง เงื่อนไขแห่งการลงโทษทาง ภาวะวิสัย โดย รศ. อัจฉรียา ชูตินันทน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักละทฤษฎีกฎหมาย อาญา เรื่อง เงื่อนไขแห่งการลงโทษทาง ภาวะวิสัย โดย รศ. อัจฉรียา ชูตินันทน์

2 เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัยเป็น ข้อเท็จจริงที่อยู่นอกโครงสร้างความผิดอาญา ไม่ เกี่ยวข้องกับข้อสาระสำคัญทั้ง ๓ ประการ อัน ได้แก่ การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมาย บัญญัติ ความผิดกฎหมาย และการกระทำที่มี ความชั่ว เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย เป็นคำที่ใช้ในประมวลกฎหมายเยอรมนี แต่ใน ประมวลกฎหมายอาญาของไทย เรียกว่า “ เหตุ ลักษณะคดี ”

3 ๑. ความหมายของเงื่อนไขแห่งการลงโทษ ทางภาวะวิสัย เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย คือ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ” การ กระทำ ” ของผู้กระทำที่เป็นความผิดอาญา ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่อยู่ในข้อสาระสำคัญ ทั้งสามประการของโครงสร้างความผิด อาญา ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวข้องกับ เจตนาหรือประมาท

4 ๒. ประเภทของเงื่อนไขของการลงโทษทาง ภาวะวิสัย ( ๑ ) เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัยที่ แท้ เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัยที่แท้ เป็น เงื่อนไขที่มีข้อจำกัดในการลงโทษโดยจะลงโทษ ผู้กระทำความผิดได้นั้นต้องมี “ เงื่อนไขแห่งการ ลงโทษทางภาวะวิสัย ” อาทิ ความผิดฐานทำร้าย ร่างกายผู้แทนของรัฐต่างประเทศ ความผิดฐาน ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วย เจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติตามหน้าที่

5 ๒ ) เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัยไม่แท้ เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัยไม่แท้ มี จุดมุ่งหมาย ที่จะเป็นเหตุให้ลงโทษกันอาทิ ความผิดฐานชุลมุนต่อสู้ หรือมีจุดมุ่งหมายที่เป็น เหตุเพิ่มโทษให้หนักขึ้นอีกสำหรับความผิดนั้น อาทิ ความผิดฐานลักทรัพย์โดยมีอาวุธ ความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืน

6 ๓. การบังคับใช้เงื่อนไขแห่งการลงโทษทาง ภาวะวิสัย เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย ไม่ใช่ ข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำต้องรู้ เพราะเป็นข้อเท็จจริง ที่อยู่นอกโครงสร้างความผิดอาญา จึงไม่เกี่ยวข้อง กับเรื่องเจตนาหรือประมาท ฉะนั้น เจตนาหรือ ประมาทจึงไม่มีความสำคัญต่อเรื่องการลงโทษ ดังนั้น จึงมีผลตามกฎหมายดังนี้ ( ๑ ) ความสำคัญผิดเกี่ยวกับ “ เงื่อนไขแห่ง การลงโทษทางภาวะวิสัย ” ย่อมไม่มีผลใดๆตาม กฎหมาย

7 ( ๒ ) เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัยเป็น ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระทำความผิด เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัยจึงใช้กับ ผู้กระทำความผิดทุกคน ( ๓ ) เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัยต้องอยู่ ภายใต้หลักเกณฑ์ในมาตรา ๒ และเมื่อเงื่อนไขแห่ง การลงทาทางภาวะวิสัยเป็นกฎหมายอาญาสาร บัญญัติ จึงต้องนำหลัก ” ยกประโยชน์แห่งความ สงสัย ” ( in dubio pro reo) มาใช้กับผู้กระทำ ความผิดด้วย หรือเรียกว่า “ หลักการพิสูจน์จนสิ้น สงสัย ” ดังนั้น หากสงสัยว่ากรณีใดกรณีหนึ่งมี เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัยหรือไม่ ต้อง ถือว่ากรณีนั้นมีเงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย


ดาวน์โหลด ppt หลักละทฤษฎีกฎหมาย อาญา เรื่อง เงื่อนไขแห่งการลงโทษทาง ภาวะวิสัย โดย รศ. อัจฉรียา ชูตินันทน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google