งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 เขตแดน และ เขต อำนาจรัฐ. เขตแดนของรัฐ แนวคิด – เครื่องกำหนดเขตและการใช้อำนาจ ความสำคัญ – กำหนดขอบเขตแห่งสิทธิ หน้าที่ อำนาจอธิปไตย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 เขตแดน และ เขต อำนาจรัฐ. เขตแดนของรัฐ แนวคิด – เครื่องกำหนดเขตและการใช้อำนาจ ความสำคัญ – กำหนดขอบเขตแห่งสิทธิ หน้าที่ อำนาจอธิปไตย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 เขตแดน และ เขต อำนาจรัฐ

2 เขตแดนของรัฐ แนวคิด – เครื่องกำหนดเขตและการใช้อำนาจ ความสำคัญ – กำหนดขอบเขตแห่งสิทธิ หน้าที่ อำนาจอธิปไตย

3 การแบ่งเขต – หลัก : รัฐมีอำนาจอธิปไตยเด็ดขาดเพียงหนึ่งเดียว ในดินแดนตน – ข้อยกเว้น : 1. ทฤษฎีคอนโดมิเนียม 2. ความยินยอม 3. ให้เช่า 4. การให้สิทธิแก่รัฐอื่น 5. สหพันธรัฐ หรือ สหรัฐ 6. ดินแดนทีอยู่ในภาวะปกครองของรัฐอื่นที่มีอำนาจ ปกครอง ( แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของดินแดนนั้น )

4 องค์ประกอบของดินแดนรัฐ ส่วนพื้นดิน พื้นน้ำ และทะเลอาณาเขต 1. น่านน้ำภายใน 2. ทะเลอาณาเขต 3. น่านน้ำในหมู่เกาะ 4. แม่น้ำ 5. ทะเลสาบหรือ ทะเลปิด 6. คลอง 7. อ่าว และ อ่าวประวัติศาสตร์ 8. ช่องแคบ

5 องค์ประกอบของดินแดนรัฐ ( ต่อ ) ส่วนเขตแดนทางอากาศ – บริเวณอากาศที่อยู่เหนือพื้นดิน น่านน้ำภายใน และ ทะเลอาณาเขต

6 การกำหนดเส้นเขตแดน ลักษณะการกำหนด 1. กำหนดในแผนที่ ( พิกัดภูมิศาสตร์ ) 2. กำหนดเขต แดนธรรมชาติ ทางบก = อุปสรรคทางภูมิศาสตร์ ทางน้ำ 1. ตลิ่งของรัฐหนึ่ง หรือ ของแต่ละรัฐ 2. เส้นมัธยะฐาน ( กึ่งกลาง ) 3. ร่องน้ำลึก ทางอากาศ = เท่ากับพื้นดินพื้นน้ำ

7 การได้มาของดินแดนรัฐ 1. รับโอนจากรัฐอื่น 2. การครอบครอง 3. การงอกของแผ่นดินเดิม หรือ ส่วนต่อเนื่อง 4. การเข้ายึดหรือผนวกดินแดน 5. การครอบครองปรปักษ์ หรือ ได้มาโดยอายุ ความ

8 การสูญเสียดินแดนรัฐ 1. โอนดินแดนให้รัฐอื่น 2. ละทิ้งดินแดนโดยสิ้นเชิง 3. ถูกผนวกดินแดน 4. ถูกครอบครองปรปักษ์ 5. ถูกปฏิวัติเปลี่ยนแปลงดินแดนเป็นรัฐใหม่

9 เขตอำนาจรัฐ ความหมาย : อำนาจตามกฎหมายของรัฐเหนือ บุคคล ทรัพย์สิน และ เหตุการณ์ต่างๆ สร้างกฎหมาย พิพากษาคดี บังคับใช้กฎหมาย มูลฐานการใช้อำนาจ (1) หลักดินแดน (2) หลักสัญชาติ (3) หลัก สากล (4) หลักป้องกัน (5) หลักผู้ถูกกระทำ

10 เขตอำนาจตามหลักดินแดน รัฐมีอำนาจสมบูรณ์เหนือ บุคคล ทรัพย์สิน หรือ เหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฎหรือเกิดขึ้นภายใน ดินแดนของรัฐ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสัญชาติ บุคคล ข้อยกเว้น 1. ความคุ้มกันต่อผู้แทนทางการทูต 2. ความคุ้มกันต่อเจ้าหน้าที่กงศุล 3. ความคุ้มกันต่อเจ้าพนักงานองค์การะหว่างประเทศ 4. ความคุ้มกันของรัฐต่างประเทศ

11 เขตอำนาจรัฐตามหลักสัญชาติ คำนึงถึงความเชื่อมโยงที่แท้จริงโดยอาศัยหลัก ดินแดน และ การสืบสายโลหิต ในการให้ สัญชาติ กรณีนิติบุคล จะพิจารณา สถานที่จดทะเบียน ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ สัญชาติของผู้ถือ หุ้นส่วนใหญ่ สาระสำคัญ : สัญชาติเป็นสิ่งเชื่อมโยงที่ทำให้รัฐ สามารถใช้เขตอำนาจเหนือบุคคลซึ่งถือสัญชาติ ของรัฐ ตลอดจนทรัพย์สินที่มีสัญชาติของรัฐ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงที่อยู่ของบุคคลหรือ ที่ตั้งของทรัพย์สิน

12 เขตอำนาจรัฐตามหลักผู้ถูกกระทำ สาระสำคัญ : รัฐมีเขตอำนาจเหนือคนต่างด้าว ซึ่งกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บุคคลสัญชาติของรัฐนั้น แม้ว่าการกระทำนั้นจะ เกิดขึ้นภายนอกดินแดนก็ตาม ข้อโต้แย้ง 1. มีโอกาสใช้หลักเรื่องนี้อย่างจำกัด 2. คนที่มีสัญชาติใดก็จะมีความคุ้มครองของรัฐนั้นติดตัวไป ด้วย 3. เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

13 เขตอำนาจรัฐตามหลักป้องกัน สาระสำคัญ : รัฐสามารถใช้เขตอำนาจของตน เหนือบุคคลผู้กระทำการอันเป็นภัย หรือ กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ แม้ ผู้กระทำจะไม่ได้มีสัญชาติของรัฐนั้น หรือ การ กระทำจะเกิดนอกเขตรัฐ

14 เขตอำนาจรัฐตามหลักสากล ในกรณีที่เป็นอาชญากรรมที่มีส่วนได้เสียใน ระดับสากล  กฎหมายระหว่างประเทศจะให้ สิทธิแก่รัฐในการใช้เขตอำนาจของตนเหนือการ กระทำผิดดังกล่าวได้ แม้ว่าการกระทำความผิด นั้นได้เกิดขึ้นนอกดินแดนของรัฐ ผู้กระทำ ความผิดหรือผู้เสียหายนั้นมิใช่คนสัญชาติของ รัฐนั้นก็ตาม ตัวอย่าง (1) โจรสลัด (2) อาชญากรรมสงคราม


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 เขตแดน และ เขต อำนาจรัฐ. เขตแดนของรัฐ แนวคิด – เครื่องกำหนดเขตและการใช้อำนาจ ความสำคัญ – กำหนดขอบเขตแห่งสิทธิ หน้าที่ อำนาจอธิปไตย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google