งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความผิดต่อร่างกาย : ศึกษา กรณี ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษ หนักขึ้น โดย พิทักษ์ ไทยเจริญ ๕๔ - ๐๑ - ๐๓ - ๑๘ - ๑๙ 1 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความผิดต่อร่างกาย : ศึกษา กรณี ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษ หนักขึ้น โดย พิทักษ์ ไทยเจริญ ๕๔ - ๐๑ - ๐๓ - ๑๘ - ๑๙ 1 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความผิดต่อร่างกาย : ศึกษา กรณี ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษ หนักขึ้น โดย พิทักษ์ ไทยเจริญ ๕๔ - ๐๑ - ๐๓ - ๑๘ - ๑๙ 1 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

2 เหตุผลในการเลือกหัวข้อวิจัย ๑. ความสนใจ ๒. ยังไม่มีข้อ ยุติ ๑. ความสนใจ ๒. ยังไม่มีข้อ ยุติ 2 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

3 ความสำคัญของเรื่อง ศาตราจารย์ ดร. หยุด แสง อุทัย ศาตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ต้องนำ “ หลักผล ธรรมดา ” มาใช้กับ มาตรา ๒๙๐ ต้องนำ “ หลักผล ธรรมดา ” มาใช้กับ มาตรา ๒๙๐ ไม่ต้องนำ “ หลักผล ธรรมดา ” มาใช้กับ มาตรา ๒๙๐ ไม่ต้องนำ “ หลักผล ธรรมดา ” มาใช้กับ มาตรา ๒๙๐ 3 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

4 สมมุติฐานการวิจัย 4 มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๘๘

5 เอกสารอ้างอิง เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๖ แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒. คณิต ณ นคร. กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครังที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมกรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗. จิตติ ติงศภัทิย์. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๙ แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๓๖ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. กฎหมายอาญา : หลักและปัญหา. พิมพ์ครั้งที่ ๖ แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๗. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๖ แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒. คณิต ณ นคร. กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครังที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมกรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗. จิตติ ติงศภัทิย์. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๙ แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๓๖ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. กฎหมายอาญา : หลักและปัญหา. พิมพ์ครั้งที่ ๖ แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๗. 5 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

6 เค้าโครงการวิจัย ๑. บทนำ ( Introduction ) ๒. เนื้อหา ( Content ) ๓. บทสรุป - เสนอแนะ ( Conclusion ) ๑. บทนำ ( Introduction ) ๒. เนื้อหา ( Content ) ๓. บทสรุป - เสนอแนะ ( Conclusion ) 6 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

7 บทที่ ๑ บทนำ ๑. ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ๒. วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๓. สมมุติฐานการศึกษา ๔. วิธีการศึกษา ๕. ขอบเขตของการศึกษา ๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ๒. วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๓. สมมุติฐานการศึกษา ๔. วิธีการศึกษา ๕. ขอบเขตของการศึกษา ๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

8 บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ และผล ๒. ๑ ข้อความเบื้องต้น ๒. ๒ การกระทำในทางอาญา เกริ่นนำ ๒. ๒. ๑ นิยามของการกระทำ ๒. ๒. ๒ งดเว้นกระทำและละเว้น กระทำ ๒. ๒. ๓ คดีที่ตัดสินเกี่ยวกับการ กระทำ ๒. ๑ ข้อความเบื้องต้น ๒. ๒ การกระทำในทางอาญา เกริ่นนำ ๒. ๒. ๑ นิยามของการกระทำ ๒. ๒. ๒ งดเว้นกระทำและละเว้น กระทำ ๒. ๒. ๓ คดีที่ตัดสินเกี่ยวกับการ กระทำ 8 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

9 บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ และผล ( ต่อ ) ๒. ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ และผล เกริ่นนำ ๒. ๓. ๑ ทฤษฎีเงื่อนไข ๒. ๓. ๒ ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม ๒. ๓. ๒. ๑ เหตุแทรกแซง ๒. ๓. ๒. ๒ ผลธรรมดา ๒. ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ และผล เกริ่นนำ ๒. ๓. ๑ ทฤษฎีเงื่อนไข ๒. ๓. ๒ ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม ๒. ๓. ๒. ๑ เหตุแทรกแซง ๒. ๓. ๒. ๒ ผลธรรมดา 9 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

10 บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ และผล ( ต่อ ) ๒. ๔ ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับ โทษหนักขึ้น เกริ่นนำ ๒. ๔. ๑ ผลธรรมดาตาม มาตรา ๖๓ ๒. ๔. ๒ คดีที่ตัดสินเกี่ยวกับ ผลธรรมดา ๒. ๔ ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับ โทษหนักขึ้น เกริ่นนำ ๒. ๔. ๑ ผลธรรมดาตาม มาตรา ๖๓ ๒. ๔. ๒ คดีที่ตัดสินเกี่ยวกับ ผลธรรมดา 10 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

11 บทที่ ๓ การทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายคอมมอนลอว์ ๓. ๑ Introduction to Criminal homicide ๓. ๒ Homicide ๓. ๒. ๑ Murder ๓. ๒. ๑. ๑ First degree ๓. ๒. ๑. ๒ Second degree ๓. ๑ Introduction to Criminal homicide ๓. ๒ Homicide ๓. ๒. ๑ Murder ๓. ๒. ๑. ๑ First degree ๓. ๒. ๑. ๒ Second degree 11 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

12 บทที่ ๓ การทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายคอมมอนลอว์ ( ต่อ ) ๓. ๒. ๒ Manslaughter ๓. ๒. ๒. ๑ Voluntary ๓. ๒. ๒. ๒ Involuntary ๓. ๒. ๓ Suicide ๓. ๒. ๔ Infanticide ๓. ๓ Case Law / Decision ๓. ๒. ๒ Manslaughter ๓. ๒. ๒. ๑ Voluntary ๓. ๒. ๒. ๒ Involuntary ๓. ๒. ๓ Suicide ๓. ๒. ๔ Infanticide ๓. ๓ Case Law / Decision 12 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

13 บทที่ ๔ ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษ หนัก ในความผิดต่อร่างกาย ๔. ๑ ข้อความเบื้องต้น - ความผิดอาญาที่ไม่ ต้องการผล - ความผิดอาญาที่ต้องการ ผล ๔. ๑ ข้อความเบื้องต้น - ความผิดอาญาที่ไม่ ต้องการผล - ความผิดอาญาที่ต้องการ ผล 13 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

14 บทที่ ๔ ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษ หนัก ในความผิดต่อร่างกาย ( ต่อ ) ๔. ๒ การกระทำและผลใน ความผิดต่อร่างกาย เกริ่นนำ ๔. ๒. ๑ การกระทำใน ความผิดต่อร่างกาย ๔. ๒. ๒ ผลของการทำร้าย ร่างกาย ๔. ๒ การกระทำและผลใน ความผิดต่อร่างกาย เกริ่นนำ ๔. ๒. ๑ การกระทำใน ความผิดต่อร่างกาย ๔. ๒. ๒ ผลของการทำร้าย ร่างกาย 14 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

15 บทที่ ๔ ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษ หนัก ในความผิดต่อร่างกาย ( ต่อ ) ๔. ๓ บทบัญญัติที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับ โทษหนักขึ้น เกริ่นนำ ๔. ๓. ๑ มาตรา ๓๙๑ กับมาตรา ๒๙๕, ๒๙๗, ๒๙๐ ๔. ๓. ๒ มาตรา ๒๙๕ กับมาตรา ๒๙๗, ๒๙๐ ๔. ๓. ๓ มาตรา ๒๙๐ กับมาตรา ๒๘๘ ๔. ๓ บทบัญญัติที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับ โทษหนักขึ้น เกริ่นนำ ๔. ๓. ๑ มาตรา ๓๙๑ กับมาตรา ๒๙๕, ๒๙๗, ๒๙๐ ๔. ๓. ๒ มาตรา ๒๙๕ กับมาตรา ๒๙๗, ๒๙๐ ๔. ๓. ๓ มาตรา ๒๙๐ กับมาตรา ๒๘๘ 15 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

16 บทที่ ๕ บทสรุปและเสนอแนะ ๕. ๑ บทสรุป ๕. ๒ ข้อเสนอแนะ ๕. ๑ บทสรุป ๕. ๒ ข้อเสนอแนะ 16 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

17 17 การนำเสนอ จบแล้วครับ


ดาวน์โหลด ppt ความผิดต่อร่างกาย : ศึกษา กรณี ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษ หนักขึ้น โดย พิทักษ์ ไทยเจริญ ๕๔ - ๐๑ - ๐๓ - ๑๘ - ๑๙ 1 การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google