งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน 1. LOGO 1. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานใน คดีแพ่ง บัญญัติไว้ใน ป. วิ. พ. มาตรา 104 วรรคสองที่เพิ่มขึ้นใหม่ในปี 2550 ดังนี้ “ ในการวินิจฉัยว่าพยานบอกเล่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน 1. LOGO 1. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานใน คดีแพ่ง บัญญัติไว้ใน ป. วิ. พ. มาตรา 104 วรรคสองที่เพิ่มขึ้นใหม่ในปี 2550 ดังนี้ “ ในการวินิจฉัยว่าพยานบอกเล่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน 1

2 LOGO 1. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานใน คดีแพ่ง บัญญัติไว้ใน ป. วิ. พ. มาตรา 104 วรรคสองที่เพิ่มขึ้นใหม่ในปี 2550 ดังนี้ “ ในการวินิจฉัยว่าพยานบอกเล่า ตามมาตรา 95/1 หรือบันทึกถ้อยคำที่ ผู้ให้ถ้อยคำ มิได้มาศาลตามมาตรา 12 0/1 วรรคสามและวรรคสี่ หรือบันทึก ถ้อยคำตามมาตรา 120/2 จะมีน้ำหนัก ให้เชื่อได้หรือไม่เพียงใดนั้น ศาล จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังโดย คำนึงถึงสภาพ ลักษณะ และแหล่งที่มา ของพยานบอกเล่าหรือบันทึกถ้อยคำ นั้นด้วย 2

3 LOGO 2. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานใน คดีอาญา “ มาตรา 227 ให้ศาลใช้ดุลพินิจ วินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้ง ปวง อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะ แน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลย เป็นผู้กระทำความผิดนั้น เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่า จำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ให้ยก ประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย ” 3

4 LOGO พยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อย ในคดีอาญา “ มาตรา 227/1 ในการวินิจฉัยชั่งน้ำหนัก พยานบอกเล่า พยานซัดทอด พยานที่จำเลยไม่ มีโอกาสถามค้าน หรือพยานหลักฐานที่มี ข้อบกพร่องประการอื่นอันอาจกระทบถึงความ น่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น ศาลจะต้อง กระทำด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อ พยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่น มีพฤติการณ์ พิเศษแห่งคดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่น มาสนับสนุน พยานหลักฐานประกอบตามวรรคหนึ่ง หมายถึง พยานหลักฐานอื่นที่รับฟังได้และมี แหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลักฐาน ที่ต้องการพยานหลักฐานประกอบนั้น ทั้งจะต้อง มีคุณค่าเชิงพิสูจน์ที่สามารถสนับสนุนให้ พยานหลักฐานอื่นที่ไปประกอบมีความ น่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย ” 4


ดาวน์โหลด ppt การชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน 1. LOGO 1. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานใน คดีแพ่ง บัญญัติไว้ใน ป. วิ. พ. มาตรา 104 วรรคสองที่เพิ่มขึ้นใหม่ในปี 2550 ดังนี้ “ ในการวินิจฉัยว่าพยานบอกเล่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google