งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายอาญาภาคทั่วไป ผศ. สุรวุธ กิจกุศล. หนังสืออ่านประกอบ  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ ดร. เกียรติ ขจร วัจนะสวัสดิ์  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ ศ. จิตติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายอาญาภาคทั่วไป ผศ. สุรวุธ กิจกุศล. หนังสืออ่านประกอบ  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ ดร. เกียรติ ขจร วัจนะสวัสดิ์  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ ศ. จิตติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป ผศ. สุรวุธ กิจกุศล

2 หนังสืออ่านประกอบ  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ ดร. เกียรติ ขจร วัจนะสวัสดิ์  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ ศ. จิตติ ติงศภัทิย์  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ศ. ดร. หยุด แสงอุทัย  กฎหมายอาญา : หลักและปัญหา ดร. ทวี เกียรติ มีนะกนิษฐ์  หลักกฎหมายอาญา รศ. แสวง บุญเฉลิม วิภาส

3  กฎหมายอาญา รวบรวมหมายเหตุท้ายคำ พิพากษาฎีกาของ ศ. ดร. หยุด แสงอุทัย  รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกา : กฎหมายอาญาของศาสตราจารย์ จิตติ ติงศ ภัทิย์ ( ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ และดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ผู้รวบรวม )  ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอ้างอิง ดร. ทวี เกียรติ มีนะกนิษฐ

4 หัวข้อการบรรยาย  ลักษณะของกฎหมายอาญา  เวลาที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ  สถานที่ที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ  ความรับผิดทางอาญา  องค์ประกอบภายนอก : ผู้กระทำ การกระทำ วัตถุแห่งการกระทำ  องค์ประกอบภายใน : เจตนาตามความเป็น จริง เจตนาตามกฎหมาย มูลเหตูจูงใจ ( เจตนาพิเศษ ) ประมาท

5  ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล : ทฤษฎีเงื่อนไข ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม  การพยายามกระทำความผิด  เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุ ลดโทษ  ผู้เกี่ยวข้องกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้น ไป : ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน  การกระทำความผิดหลายบท หลายกระทง

6  โทษ : ประเภทของโทษ การเพิ่มโทษและ ลดโทษ การรอการลงอาญา  วิธีการเพื่อความปลอดภัย  อายุความฟ้องคดี

7 การประเมินผล  สอบไล่ปลายภาค ๑๐๐ คะแนน  เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง  ข้อสอบอัตนัย ๔ ถึง ๕ ข้อ  ตัดเกรดตามเกณฑ์คะแนน

8

9 ความผิด (crime)  ห้ามกระทำ เช่น ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ทำ ร้ายร่างกายผู้อื่น ลักทรัพย์ ข่มขืนกระทำ ชำเรา เป็นต้น  ต้องกระทำ เช่น ม. ๓๖๗, ๓๖๘, ๓๗๔ เป็นต้น

10 โทษ (punishment)  ประหารชีวิต  จำคุก  กักขัง  ปรับ  ริบทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายอาญาภาคทั่วไป ผศ. สุรวุธ กิจกุศล. หนังสืออ่านประกอบ  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ ดร. เกียรติ ขจร วัจนะสวัสดิ์  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ ศ. จิตติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google