งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. โมฆกรรมและโมฆียกรรม (กลุ่มที่ 10).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. โมฆกรรมและโมฆียกรรม (กลุ่มที่ 10)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. โมฆกรรมและโมฆียกรรม (กลุ่มที่ 10)

2 สาเหตุที่ก่อให้เกิดนิติกรรมที่เป็นโมฆกรรมได้แก่อะไรบ้าง
( 1. นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 2. นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถกระทำตามความประสงค์ของผู้แสดงเจตนาได้ 3. นิติกรรมนั้นทำผิดแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ 4. มีกฎหมายบัญญัติว่าการนั้นๆเป็นโมฆะ ) สาเหตุที่ก่อให้เกิดโมฆียกรรมมีอะไรบ้าง ( 1. ผู้ทำนิติกรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกจำกัดความสามารถเนื่องจากเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 2. เจตนาในการทำนิติกรรมนั้นบกพร่องเนื่องจากสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน 3. มีกฎหมายบัญญัติให้การนั้นเป็นโมฆียะ )

3 การบอกล้างโมฆียกรรมมีวิธีอย่างไร
( กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะจึงไม่ต้องทำตามแบบเพียงแสดงเจตนาให้ปรากฏชัดแจ้งก็เป็นการเพียงพอแล้วถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแห่งโมฆียกรรมเป็นบุคคลมีตัวกำหนดแน่นอน ) 4. การบอกล้างโมฆียกรรมมีระยะเวลากี่ปี (เมื่อพ้นเวลา 1 ปี หรือ 10ปี) 5. การให้สัตยาบันแก่โมฆียกรรมมีลักษณะอย่างไร (ในกรณีที่ผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะจะเป็นผู้ให้สัตยาบันด้วยตนเองเพื่อนิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์ ผู้นั้นจะต้องกระทำภายหลังเวลาที่มูลเหตุให้เป็นโมฆียกรรมนั้นหมดสิ้นไปแล้ว)

4 โมฆกรรมและโมฆียกรรมแตกต่างกันอย่างไร
(1.นิติกรรมเป็นโมฆกรรมนั้นถือว่าเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น แต่นิติกรรมที่เป็นโมฆียกรรมนั้นมีผลใช้บังคับได้ในขณะทำนิติกรรมจนกว่าจะบอกล้างนิติกรรม นั้นจึงตกเป็นโมฆะสิ้นผลย้องหลังไป 2.โมฆกรรมนั้นบุคคลซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียคนใดคนหนึ่งจะยกกล่าวอ้างได้ แต่โมฆียกรรมนั้นบุคคลผู้มีสิทธิบอกล้างจะต้องเป็นผู้ที่กฎหมายให้อำนาจเท่านั้น 3.โมฆกรรมนั้นจะยกขึ้นกล่าวอ้างเมื่อใดก็ได้ แต่โมฆียกรรมนั้นจะต้องบอกล้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด)


ดาวน์โหลด ppt 4. โมฆกรรมและโมฆียกรรม (กลุ่มที่ 10).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google