งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. โมฆกรรมและโมฆียกรรม ( กลุ่มที่ 10). 1. สาเหตุที่ก่อให้เกิดนิติกรรมที่เป็นโมฆกรรมได้แก่ อะไรบ้าง ( 1. นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. โมฆกรรมและโมฆียกรรม ( กลุ่มที่ 10). 1. สาเหตุที่ก่อให้เกิดนิติกรรมที่เป็นโมฆกรรมได้แก่ อะไรบ้าง ( 1. นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. โมฆกรรมและโมฆียกรรม ( กลุ่มที่ 10)

2 1. สาเหตุที่ก่อให้เกิดนิติกรรมที่เป็นโมฆกรรมได้แก่ อะไรบ้าง ( 1. นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อ ศีลธรรมอันดีของประชาชน 2. นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถ กระทำตามความประสงค์ของผู้แสดงเจตนาได้ 3. นิติกรรมนั้นทำผิดแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ 4. มีกฎหมายบัญญัติว่าการนั้นๆเป็นโมฆะ ) 2. สาเหตุที่ก่อให้เกิดโมฆียกรรมมีอะไรบ้าง ( 1. ผู้ทำนิติกรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกจำกัด ความสามารถเนื่องจากเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ 2. เจตนาในการทำนิติกรรมนั้นบกพร่องเนื่องจากสำคัญ ผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน 3. มีกฎหมายบัญญัติให้การนั้นเป็นโมฆียะ )

3 3. การบอกล้างโมฆียกรรมมีวิธีอย่างไร ( กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะจึงไม่ต้องทำตามแบบ เพียงแสดงเจตนาให้ปรากฏชัดแจ้งก็เป็นการเพียงพอแล้ว ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแห่งโมฆียกรรมเป็นบุคคลมีตัวกำหนด แน่นอน ) 4. การบอกล้างโมฆียกรรมมีระยะเวลากี่ปี ( เมื่อพ้นเวลา 1 ปี หรือ 10 ปี ) 5. การให้สัตยาบันแก่โมฆียกรรมมีลักษณะอย่างไร ( ในกรณีที่ผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะจะเป็นผู้ให้สัตยาบัน ด้วยตนเองเพื่อนิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์ ผู้นั้นจะต้องกระทำ ภายหลังเวลาที่มูลเหตุให้เป็นโมฆียกรรมนั้นหมดสิ้นไปแล้ว )

4 6. โมฆกรรมและโมฆียกรรมแตกต่างกันอย่างไร (1. นิติกรรมเป็นโมฆกรรมนั้นถือว่าเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น แต่นิติกรรมที่เป็นโมฆียกรรมนั้นมีผลใช้บังคับได้ในขณะ ทำนิติกรรมจนกว่าจะบอกล้างนิติกรรม นั้นจึงตกเป็น โมฆะสิ้นผลย้องหลังไป 2. โมฆกรรมนั้นบุคคลซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียคนใดคนหนึ่ง จะยกกล่าวอ้างได้ แต่โมฆียกรรมนั้นบุคคลผู้มีสิทธิบอก ล้างจะต้องเป็นผู้ที่กฎหมายให้อำนาจเท่านั้น 3. โมฆกรรมนั้นจะยกขึ้นกล่าวอ้างเมื่อใดก็ได้ แต่ โมฆียกรรมนั้นจะต้องบอกล้างภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด )


ดาวน์โหลด ppt 4. โมฆกรรมและโมฆียกรรม ( กลุ่มที่ 10). 1. สาเหตุที่ก่อให้เกิดนิติกรรมที่เป็นโมฆกรรมได้แก่ อะไรบ้าง ( 1. นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google