งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 AAnalysis  D Design  DDevelopment  IImplementation  EEvaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " AAnalysis  D Design  DDevelopment  IImplementation  EEvaluation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  AAnalysis  D Design  DDevelopment  IImplementation  EEvaluation

3 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) เป็น การกำหนดองค์ประกอบต่างๆ สำหรับการ ออกแบบการเรียนการสอน ตามประเด็น ต่างๆ ดังนี้ 1.1 กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายเป็นใคร 1.2 ปัญหาที่เกิดในการกิจกรรมการเรียน การสอนมีอะไรบ้าง 1.3 จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของ บทเรียนคืออะไร 1.4 จุดมุ่งหมายของบทเรียนที่ได้ กำหนดไว้ในข้อ 1.3 มีเนื้อหา อะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง

4 หลังจากขั้นตอนการวิเคราะห์ ทำให้ ทราบว่ากลุ่มผู้เรียนเป้าหมายเป็นใคร ปัญหาที่ เกิดขึ้นในกิจกรรมการเรียนการสอนมีอะไร จุดมุ่งหมายของบทเรียน รวมทั้งเนื้อหาบทเรียน แล้ว จะนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบดังนี้ 2.1 กำหนดการออกแบบ 2.1.1 การออกแบบบทเรียน ซึ่งจะ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบก่อนบทเรียน สื่อ กิจกรรม วิธีการนำเสนอ และแบบทดสอบ หลังบทเรียน 2.1.2 การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard)

5 ตัวอย่างการเขียนผังความคิด (mind mapping)

6 เริ่มต้น ไตเติ้ล ลงทะเบียน เรียน ลงทะเบียน เรียน เมนูหลัก เข้าสู่ บทเรียน เลิก เรียน เพลง ทดสอบ หลัง เรียน นิทาน เพลง ทดสอบ ก่อน เรียน เซลล์ สัตว์ ความหม ายของ เซลล์ ขนาด เซลล์ โครงสร้าง พื้นฐานและ รูปร่างของ เซลล์ เซลล์ พืช การลำเลียง ของสารผ่าน เซลล์ สิ้นสุด ตัวอย่างการเขียนผัง งาน

7 2.1.3 การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัด พื้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ในการนำเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ สิ่งที่ต้องพิจารณามี ดังนี้ 1. การกำหนดความละเอียดภาพ (Resolution) 2. การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพในการ นำเสนอ 3. การเลือกรูปแบบ และขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 4. การกำหนดสี ได้แก่ สีของตัวอักษร (Font Color), สีของฉากหลัง (Background), สีของส่วนอื่นๆ 5. การกำหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอำนวย ความสะดวกในการใช้บทเรียน

8

9 2.2 กำหนดระเบียบ วิธี และกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ ตามวัตถุประสงค์การเรียน 2.3 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการ เรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ บทเรียน

10 ขั้นการพัฒนา (Development) เป็นการสร้างและพัฒนาสื่อ การสอนโดยนำสื่อไปหาความเที่ยงตรง ภายใน (Internal Validation) และความเที่ยงตรงภายนอก (External Validation) 1. สร้างสื่อการเรียนการสอนตาม องค์ประกอบที่กำหนดในขั้นออกแบบ 2. นำสื่อการสอนเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ แก้ไข (Internal Validation) 3. นำสื่อการสอนไปทดลองใช้ (External Validation)  - การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Testing)  - การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing)  - การทดลองแบบภาคสนาม (Field Trial)

11 ขั้นการนำสื่อการสอนไปใช้ (Implementation) เป็นการนำสื่อการ เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานจริงกับ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนหลังจากใช้สื่อการสอนที่ พัฒนาขึ้นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้หรือไม่

12 Dr. KANITKAN PANKAEW


ดาวน์โหลด ppt  AAnalysis  D Design  DDevelopment  IImplementation  EEvaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google