งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการสอน รูปแบบ ADDIE Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการสอน รูปแบบ ADDIE Model"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการสอน รูปแบบ ADDIE Model
มะยุรีย์ พิทยเสนีย์

2 ADDIE Model A Analysis D Design D Development I Implementation
E Evaluation

3 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
1.1 กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายเป็นใคร 1.2 ปัญหาที่เกิดในการกิจกรรมการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง 1.3 จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของบทเรียนคืออะไร 1.4 จุดมุ่งหมายของบทเรียนที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1.3 มีเนื้อหา อะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง

4 ขั้นการออกแบบ (Design)
หลังจากขั้นตอนการวิเคราะห์ ทำให้ทราบว่ากลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย เป็นใคร ปัญหาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการเรียนการสอนมีอะไร จุดมุ่งหมายของบทเรียน รวมทั้งเนื้อหาบทเรียนแล้ว จะนำข้อมูลมาใช้ ในการออกแบบดังนี้ 2.1 กำหนดการออกแบบ การออกแบบบทเรียน ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบก่อนบทเรียน สื่อ กิจกรรม วิธีการนำเสนอ และแบบทดสอบหลังบทเรียน การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการออกแบบบทดำเนิน เรื่อง (Storyboard)

5 ตัวอย่างการเขียนผังความคิด (mind mapping)

6 ขั้นตอนการเขียนผังงาน
เริ่มต้น ไตเติ้ล ลงทะเบียนเรียน เมนูหลัก ทดสอบก่อนเรียน นิทานเพลง เข้าสู่บทเรียน เพลง ทดสอบหลังเรียน เลิกเรียน โครงสร้างพื้นฐานและรูปร่างของเซลล์ ความหมายของเซลล์ ขนาดเซลล์ เซลล์พืช เซลล์สัตว์ การลำเลียงของสารผ่านเซลล์ สิ้นสุด ตัวอย่างการเขียนผังงาน

7 ขั้นการออกแบบ (Design) ต่อ
2.1.3 การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัดพื้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ ในการนำเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ สิ่งที่ต้องพิจารณามี ดังนี้ 1.  การกำหนดความละเอียดภาพ (Resolution)  2.  การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพในการนำเสนอ    การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 4.  การกำหนดสี ได้แก่  สีของตัวอักษร (Font Color) ,สีของฉาก หลัง (Background) ,สีของส่วนอื่นๆ 5.  การกำหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ บทเรียน

8 ตัวอย่าง Story Board

9 ขั้นการออกแบบ (Design) ต่อ
2.2 กำหนดระเบียบ วิธี และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียน 2.3 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายของบทเรียน

10 ขั้นการพัฒนา (Development)
การสอนโดยนำสื่อไปหาความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validation) และความเที่ยงตรงภายนอก (External Validation) 1. สร้างสื่อการเรียนการสอนตามองค์ประกอบที่กำหนดในขั้นออกแบบ 2. นำสื่อการสอนเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไข (Internal Validation) 3. นำสื่อการสอนไปทดลองใช้ (External Validation) - การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Testing) - การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) - การทดลองแบบภาคสนาม (Field Trial)

11 ขั้นการนำสื่อการสอนไปใช้ (Implementation)
ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนหลังจากใช้สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้หรือไม่

12 ขอขอบพระคุณ Dr. KANITKAN PANKAEW


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการสอน รูปแบบ ADDIE Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google