งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.  กำหนดนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการ  กำหนดตัวชี้วัด  ประสานงานกับหน่วยงานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.  กำหนดนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการ  กำหนดตัวชี้วัด  ประสานงานกับหน่วยงานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

2  กำหนดนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการ  กำหนดตัวชี้วัด  ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ติดตามประเมินผล

3 ขอบเขตงาน 1. เฝ้าระวังสุขภาพ เชิงรุกและเชิงรับ  การสร้างเสริมสุขภาพ  การเฝ้าระวังสุขภาพ  การป้องกันและควบคุมโรค 2. เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม  ประเมินความเสี่ยงการทำงานของ บุคลากรในการทำงาน  จัดแนวทางการแก้ไขความเสี่ยง  ติดตามประเมินผล

4 ศูนย์ดูแล สุขภาพ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป แผนภูมิงานอาชี วอนามัย ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ ทีมสหวิชาชีพ ประธาน คณะกรรมการ ENV ฝ่ายสุขาภิบาลและ ป้องกันโรค

5 คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล คณะกรร มการ EN V คณะกรร มการ IC คณะกรร มการ RM คณะกรร มการ HP H คณะทำ งาน PCT หน่วยงานต่างๆ : จป ICWN คณะกรรมการประสานบริการ คณะทำงาน HWP คณะทำงาน (SHE) แผนภูมิความเชื่อมโยงการ ดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง คณะทำงาน 5 ส

6 การส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานอาชีวอนา มัยของฝ่ายบริหาร

7 การส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานอาชีวอนามัย โดยความร่วมมือ จากศูนย์วิศวกรรม การแพทย์ที่ 1 ราชบุรี

8 การส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานอาชีวอนามัย โดยความร่วมมือ จากศูนย์วิศวกรรม การแพทย์ที่ 1 ราชบุรี

9 หลังปรับปรุง ก่อนปรับปรุง

10  สนับสนุนโครงการถนนสี ขาว  สนับสนุนโครงการผัก ปลอดสารพิษ  สนับสนุนอุปกรณ์การ ออกกำลังกาย  สนับสนุนกิจกรรมด้าน โภชนาการอาหาร  สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา สิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ ป้องกัน  สนับสนุนการตรวจ สุขภาพบุคลากร  สนับสนุนโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

11 จัดอบรมโครงการ ถนนสีขาว

12 สนับสนุนโครงการผัก ปลอดสารพิษ

13

14 สนับสนุนอุปกรณ์การ ออกกำลังกาย กำลัง กาย

15 การแนะนำตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร

16 ด้านการรักษา ความสะอาด

17

18 ด้านความ ปลอดภัย

19 ด้านการปรับปรุง ภูมิทัศน์

20

21 สถานที่น่าอยู่ น่า ทำงาน

22 การส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ การสนับสนุนการใช้ อุปกรณ์ป้องกัน

23 การส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ การสนับสนุนการตรวจ สุขภาพบุคลากร

24 ตารางแสดงการตรวจสุขภาพบุคลากร ปี 2550 - 2551 ปี 2553 การตรวจ สุขภาพ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2553 จำนว น ( คน ) ร้อย ละ จำนว น ( คน ) ร้อย ละ จำนว น ( คน ) ร้อย ละ บุคลากร ทั้งหมด 374100392100439100 ได้รับการ ตรวจ สุขภาพ 31684.5033585.4539589.97 ไม่ได้รับ การตรวจ สุขภาพ 5815.505714.554410.03

25 ตารางแสดงผลสรุปภาวะสุขภาพบุคลากร ปี 2550 - 2551 ปี 2553 ผล การ ตรวจ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2553 จำนวน ( คน ) ร้อยละ จำนวน ( คน ) ร้อยละ จำนวน ( คน ) ร้อย ละ ปกติ 29693.6731794.64337 85.3 2 ผิดปก ติ 206.33185.3658 14.6 8 รวม 316100335100395100

26 ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2550-2551 ปี 2553 โรค ปี 2550 ปี 2551 ปี 2553 จำนว น ( คน ) จำนวน ที่ ผิดปก ติ ( คน ) จำน วน ( คน ) จำนวน ที่ ผิดปกติ ( คน ) จำน วน ( คน ) จำนวน ที่ ผิดปก ติ ( คน ) ไขมันใน เลือดสูง 1334214397167110 ความดัน โลหิตสูง 31653351139513 เบาหวาน แฝง 31615335518834 เบาหวาน 316833561884 วัณโรค ปอด 31613353 0

27 ประเมินความ เสี่ยงของงาน จำนว น ( คน ) พ. ศ.2550 จำนว น ( คน ) พ. ศ.2551 จำนว น ( คน ) พ. ศ.2553 ปก ติ ผิดป ก ติ ปก ติ ผิดป ก ติ ปกติผิดปก ติ 1. การตรวจ สมรรถภาพ ปอด 13 02518731 0 2. ตรวจสาร ปรอท 10 0 011 0 3. ตรวจเคมี บำบัด 770281810271710 4. ตรวจ สารเคมี ในเลือด NA 330330

28 ประเมิน ความ เสี่ยงของ งาน จำนว น ( คน ) พ. ศ.2550 จำนว น ( คน ) พ. ศ.2551 จำนว น ( คน ) พ. ศ.2553 ปกติผิดปก ติ ปก ติ ผิดปก ติ ปก ติ ผิดปกติ 5. ตรวจ Nasal Swab NA 11 0000 6. ตรวจวัด สายตา NA 1001288990 7. ตรวจ การได้ยิน NA 2922724 0

29 สนับสนุนโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปัญหาสุขภาพ กาย * BMI >25 ร้อยละ 20.75 * รอบเอวเกิน ร้อยละ 24.05 * โคเลสเตรอลสูง ร้อยละ 65.87 ปัญหาสุขภาพ กาย * BMI >25 ร้อยละ 20.75 * รอบเอวเกิน ร้อยละ 24.05 * โคเลสเตรอลสูง ร้อยละ 65.87 ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ * การออกกำลังกายน้อย ร้อยละ 25.29 * บุคลากรสูบบุหรี่ ร้อยละ 4.37 * บริโภคอาหารที่มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.82

30 การให้ภูมิคุ้มกันโรค ใน บุคลากรกลุ่มเสี่ยง วัคซีน 2551 ( ร้อย ละ ) 2552 ( ร้อย ละ ) 2553 ( ร้อยละ ) ไข้หวัดใหญ่ 85.0261.7346.45 Hepatitis ANA80.00 Hepatitis B84.90NA87.09

31 ความ ภาคภูมิใ จ งานอาชีวอนามัยผ่านการรับรองการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาล ระดับ 4

32 โอกาสพัฒนา  บูรณาการความเชื่อมโยงกับ หน่วยงานต่างๆ ให้เกิดการ ดำเนินงานอาชีวอนามัยแบบ ครบวงจร  จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วน บุคคลให้ครอบคลุมทุก หน่วยงาน  รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดการด้านความปลอดภัย ให้เอื้อต่อการให้บริการอย่าง ต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.  กำหนดนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการ  กำหนดตัวชี้วัด  ประสานงานกับหน่วยงานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google