งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย / นักศึกษาที่สนใจ พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนใจส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกรอกรายละเอียดโครงการอย่างย่อในแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย / นักศึกษาที่สนใจ พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนใจส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกรอกรายละเอียดโครงการอย่างย่อในแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย / นักศึกษาที่สนใจ พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนใจส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกรอกรายละเอียดโครงการอย่างย่อในแบบ คำขอรับการสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามสาขา อุตสาหกรรมที่สนใจ Bio Business / Eco Industry / Design & Solutions ช่วงที่ 1 – แนะนำกระบวนการพัฒนานวัตกรรม และการขอรับ การสนับสนุนในกลไกต่างๆ ช่วงที่ 2 - ให้คำปรึกษารายบุคคล สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับ การสนับสนุน เพื่อพิจารณา ความเป็นไปได้ของโครงการ และให้คำแนะนำในการพัฒนา พร้อมแจ้งผลอนุมัติเบื้องต้น การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม รามคำแหง – สนช. 13.00 – 15.30 น. วันที่ 27 มีนาคม 2553

2 พิจารณาข้อมูลจากข้อเสนอโครงการ ( อย่างย่อ ) และการ พูดคุยรายละเอียด อนุมัติ เบื้องต้ น โครงการมีความเป็นนวัตกรรม โครงการมีความเป็นไปได้เชิงเทคโนโลยีและการตลาด พัฒนา โครงกา ร เสนอโครงการในที่ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง ของ สนช. พัฒนา โครงก าร ฉบับ สมบูร ณ์ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติโครงการ ของ สนช อนุมัติ การ สนับส นุน ทำสัญญา โครงการ และ เริ่มดำเนินงาน ขั้นตอนการพิจารณาสนับสนุนโครงการนวัตกรรม รามคำแหง - สนช.

3 วัตถุประสงค์ - อนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมให้กับนักศึกษาในโครงการฯ - สร้างความตื่นตัวและพัฒนาแนวคิดการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้กับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ * ศึกษาวิธีการพัฒนานวัตกรรม * ศึกษาวิธีการขอรับการสนับสนุน ด้านวิชาการและเงินทุนจาก สนช. * ศึกษาวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ * ยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สนช. วัตถุประสงค์ - อนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมให้กับนักศึกษาในโครงการฯ - สร้างความตื่นตัวและพัฒนาแนวคิดการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้กับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ * ศึกษาวิธีการพัฒนานวัตกรรม * ศึกษาวิธีการขอรับการสนับสนุน ด้านวิชาการและเงินทุนจาก สนช. * ศึกษาวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ * ยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สนช. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม รามคำแหง – สนช. 13.00 – 15.30 น. วันที่ 27 มีนาคม 2553 กลุ่มเป้าหมาย - นักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารที่มีบทบาทในการทำ นวัตกรรมในองค์กร - นักศึกษาที่สนใจพัฒนานวัตกรรมและสร้างธุรกิจใหม่ - นักศึกษาที่มีโครงการนวัตกรรมต้องการนำเสนอเพื่อขอรับการ สนับสนุน กลุ่มเป้าหมาย - นักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารที่มีบทบาทในการทำ นวัตกรรมในองค์กร - นักศึกษาที่สนใจพัฒนานวัตกรรมและสร้างธุรกิจใหม่ - นักศึกษาที่มีโครงการนวัตกรรมต้องการนำเสนอเพื่อขอรับการ สนับสนุน

4 ใบตอบรับการร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม รามคำแหง – สนช.” 13.00 – 15.30 น. วันที่ 27 มีนาคม 2553 ชื่อ / นามสกุล.…………………………..………….............................. นักศึกษารุ่นที่.................. หน่วยงาน / บริษัท …………………………………….. ตำแหน่ง ………………………………… โทรศัพท์........................ โทรสาร.......................... มือถือ.........................E-mail...... ……….......................... มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม รามคำแหง – สนช.” โดยต้องการ ศึกษาวิธีการพัฒนานวัตกรรม ศึกษาวิธีการขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการและด้าน เงินทุนจาก สนช. ศึกษาวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ ยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สนช. 1. โครงการนวัตกรรมที่จะนำเสนอ หรือกำลังสนใจพัฒนาเป็นธุรกิจ........................................................................................................ 2. ประเภทของธุรกิจ................................................................................................................................................................................... 3. ประเภทของนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การ บริการ การจัดการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จาก สนช. มาเพื่อ ประกอบการพิจารณาด้วย โดย ส่งมาพร้อมใบตอบรับนี้นำส่งในวันกิจกรรม …......................................................... (........................................................) ….......... /..................... /............. กรุณาส่งใบตอบรับมาที่โทรสาร (02) 644 – 8444 หรืออีเมล์ pattamawadee@nia.or.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553


ดาวน์โหลด ppt คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย / นักศึกษาที่สนใจ พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนใจส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกรอกรายละเอียดโครงการอย่างย่อในแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google