งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jan 30, 2005 P 1 หน่วยงานหลักกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ( วท.) มอบหมายสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ ( นว. ) หน่วยงานร่วมใน วท. อพวช., สป. วท. ( ณ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jan 30, 2005 P 1 หน่วยงานหลักกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ( วท.) มอบหมายสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ ( นว. ) หน่วยงานร่วมใน วท. อพวช., สป. วท. ( ณ วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jan 30, 2005 P 1 หน่วยงานหลักกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ( วท.) มอบหมายสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ ( นว. ) หน่วยงานร่วมใน วท. อพวช., สป. วท. ( ณ วันที่ 5 พ. ค. 48) หน่วยงานร่วมภายนอก วท. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 3.5.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์

2 Jan 30, 2005 P 2 มี 2 แผนงาน คือ 1. แผนส่งเสริมการพัฒนาความใฝ่รู้ - โครงการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม - โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความใฝ่รู้ - ฯลฯ 2. แผนส่งเสริมความสำเร็จด้านวิจัยและนวัตกรรม - โครงการรางวัลสำหรับผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม - ฯลฯ กลยุทธ์ที่ 3.5.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็น ประโยชน์

3 Jan 30, 2005 P 3 ตัวชี้วัด 1. จำนวนคนที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา / นิทรรศการ / กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2. จำนวนคนที่ขอรับบริการความรู้ทาง วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ที่ 3.5.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็น ประโยชน์

4 Jan 30, 2005 P 4 ผู้ประสานงาน นางสาววศวรรณ รู้รักดี โทร. 02 644 6000 ต่อ 129 wasawan@nia.or.th กลยุทธ์ที่ 3.5.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็น ประโยชน์ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 พ. ค. 48 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร สป. วท. เวลา 14.00 น.


ดาวน์โหลด ppt Jan 30, 2005 P 1 หน่วยงานหลักกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ( วท.) มอบหมายสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ ( นว. ) หน่วยงานร่วมใน วท. อพวช., สป. วท. ( ณ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google