งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์ที่ 3.5.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ หน่วยงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์ที่ 3.5.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ หน่วยงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์ที่ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ หน่วยงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มอบหมาย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( นว. ) หน่วยงานร่วมใน วท. อพวช. , สป.วท. (ณ วันที่ 5 พ.ค. 48) หน่วยงานร่วมภายนอก วท. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม

2 กลยุทธ์ที่ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ มี 2 แผนงาน คือ 1. แผนส่งเสริมการพัฒนาความใฝ่รู้ - โครงการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โครงการหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม - โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความใฝ่รู้ - ฯลฯ 2. แผนส่งเสริมความสำเร็จด้านวิจัยและนวัตกรรม - โครงการรางวัลสำหรับผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม - ฯลฯ

3 กลยุทธ์ที่ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ ตัวชี้วัด 1. จำนวนคนที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา/นิทรรศการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2. จำนวนคนที่ขอรับบริการความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น

4 กลยุทธ์ที่ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 พ.ค. 48 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร สป.วท. เวลา น. ผู้ประสานงาน นางสาววศวรรณ รู้รักดี โทร ต่อ 129


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์ที่ 3.5.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ หน่วยงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google