งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 2557 และ ยุทธศาสตร์ วท. เป้าหมายการให้บริการ วท. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบ 2557 ที่เกี่ยวข้องกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 2557 และ ยุทธศาสตร์ วท. เป้าหมายการให้บริการ วท. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบ 2557 ที่เกี่ยวข้องกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 2557 และ ยุทธศาสตร์ วท. เป้าหมายการให้บริการ วท. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบ 2557 ที่เกี่ยวข้องกับ วท. 6.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 6.1.1 สนับสนุน การวิจัยและ พัฒนาเพื่อสร้าง ทุนปัญญาของ ชาติ สร้างความ ร่วมมือระหว่าง นักวิจัยสถาบัน การศึกษา สถาบันวิจัยทั้ง ในระดับประเทศ และในระดับ ภูมิภาคและภาค การผลิตและ ชุมชนในการ ลงทุนวิจัยและ พัฒนา และ ถ่ายทอด เทคโนโลยี เพื่อ มุ่งสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม รวมทั้ง พัฒนากลไกและ สิ่งอำนวยความ สะดวกเพื่อ สนับสนุนการ ลงทุนวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ ความรู้ 1.1 การรองรับการ เข้าสู่ประชาคม อาเซียน 1. ยุทธศาสตร์เพื่อ เร่งรัดการพัฒนา ประเทศและเตรียม ความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน 6.1.2 สนับสนุนการ วิจัยและ พัฒนา และ นวัตกรรมที่ สามารถ นำไปใช้ ประโยชน์เชิง พาณิชย์และ ชุมชน โดย ให้ความ สำคัญกับ การพัฒนา กลไกการ ถ่ายทอด งานวิจัยสู่เชิง พาณิชย์ (Transla tional Research) กระบวนการ จดสิทธิบัตร และการ จัดสรรสิทธิ ประโยชน์ใน ทรัพย์สินทาง ปัญญา 6.1.2 สนับสนุนการ วิจัยและ พัฒนา และ นวัตกรรมที่ สามารถ นำไปใช้ ประโยชน์เชิง พาณิชย์และ ชุมชน โดย ให้ความ สำคัญกับ การพัฒนา กลไกการ ถ่ายทอด งานวิจัยสู่เชิง พาณิชย์ (Transla tional Research) กระบวนการ จดสิทธิบัตร และการ จัดสรรสิทธิ ประโยชน์ใน ทรัพย์สินทาง ปัญญา 6.1.3 สนับสนุนการ ใช้ประโยชน์ จากกำลังคน ด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่ม ประสิทธิภาพ ของระบบ การจัดการ ความรู้ ทั้งภูมิ ปัญญาไทย และความรู้ ปัจจุบันที่มี อยู่ในตัวคน ความรู้ทาง เทคโนโลยี และความรู้ใน วิทยาการ ด้านต่างๆ ให้ เป็นปัจจัย หลักในการ พัฒนา เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศ 6.1.4 สนับสนุน การใช้ ประโยชน์ จาก เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ให้เกิดการ นำไปใช้ใน การพัฒนา ตลอดห่วง โซ่อุปทาน และรวมถึง การจัดตั้ง อุทยาน วิทยา ศาสตร์ ระดับ ภูมิภาค (Regional Science Parks) เพื่อ ถ่ายทอด เทคโนโลยี 6.1.4 สนับสนุน การใช้ ประโยชน์ จาก เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ให้เกิดการ นำไปใช้ใน การพัฒนา ตลอดห่วง โซ่อุปทาน และรวมถึง การจัดตั้ง อุทยาน วิทยา ศาสตร์ ระดับ ภูมิภาค (Regional Science Parks) เพื่อ ถ่ายทอด เทคโนโลยี 6.1.5 สนับสนุน การผลิตบุคลากร วิจัยและพัฒนาที่ สอดคล้องกับ ความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มสัดส่วน บุคลากรวิจัยและ พัฒนาที่มี คุณภาพให้ สอดคล้องกับ ความต้องการของ ประเทศ และเป็น กลไกสำคัญใน การสร้างองค์ ความรู้และพัฒนา เทคโนโลยี เพื่อ ช่วยขับเคลื่อน การพัฒนา ประเทศให้มี ศักยภาพการ แข่งขันที่สูงขึ้น และแก้ไขปัญหา การพัฒนาของ ประเทศในด้าน ต่างๆ 6.2.1 ส่งเสริม การเรียนรู้และ ความคิด สร้างสรรค์ของ เยาวชน สร้าง ความตระหนัก ให้ประชาชน เรียนรู้ คิด และ ทำอย่างเป็น วิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้มี แหล่งความรู้ สาธารณะทาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพิ่มโอกาส ในการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านเครือข่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ อย่างทั่วถึง 6.2.2 ส่งเสริม การผลิต บุคลากร ด้านวิทยา ศาสตร์ และ เทคโน- โลยี อย่าง ต่อเนื่อง 6.2.2 ส่งเสริม การผลิต บุคลากร ด้านวิทยา ศาสตร์ และ เทคโน- โลยี อย่าง ต่อเนื่อง 6.2.3 สนับสนุน ภาค เอกชน และ ชุมชนใน การ พัฒนาขีด ความ สามารถ ด้าน เทคโน- โลยี วิจัย และ นวัตกรรม ร่วมกับ ภาครัฐ 6.2.3 สนับสนุน ภาค เอกชน และ ชุมชนใน การ พัฒนาขีด ความ สามารถ ด้าน เทคโน- โลยี วิจัย และ นวัตกรรม ร่วมกับ ภาครัฐ 6.2.4 พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน ทางวิทยา ศาสตร์ เทคโน- โลยี และ นวัตกรรม ให้ สอดคล้อง กับความ ต้องการ ของภาค การผลิต และการ บริการ ทั้งการ ลงทุนเอง หรือ สนับสนุน ให้เอกชน ลงทุน 6.2.4 พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน ทางวิทยา ศาสตร์ เทคโน- โลยี และ นวัตกรรม ให้ สอดคล้อง กับความ ต้องการ ของภาค การผลิต และการ บริการ ทั้งการ ลงทุนเอง หรือ สนับสนุน ให้เอกชน ลงทุน 6.2.5 ส่งเสริมการ ใช้ข้อมูล เทคโนโลยี อวกาศและ ภูมิ สารสนเทศ ในการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ที่ดิน การ วางแผน ด้าน การเกษตร การป้องกัน สาธารณ ภัยและการ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาภัย พิบัติ 6.2.5 ส่งเสริมการ ใช้ข้อมูล เทคโนโลยี อวกาศและ ภูมิ สารสนเทศ ในการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ที่ดิน การ วางแผน ด้าน การเกษตร การป้องกัน สาธารณ ภัยและการ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาภัย พิบัติ ยุทธศาสต ร์ชาติ นโยบายรัฐบาล (16+9) และยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 1.1.1 เสริมสร้าง ศักยภาพของ ผู้ประกอบการไทยใน การค้าและการลงทุน ไทยในกลุ่มประเทศ อาเซียน สนับสนุน การให้คำปรึกษาแก่ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในการ เข้าถึงแหล่งทุน การ ใช้ประโยชน์จาก ฐานข้อมูลธุรกิจและ งานวิจัย การทำ ตลาดเชิงรุก การ ประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของไทย เพื่อขยายธุรกิจไปสู่ ในภูมิภาค ควบคู่กับ การบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ แข่งขันที่เป็นธรรม นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เป้าหมายที่ 4 การ วิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมสามารถ นำไปเผยแพร่ และ ประยุกต์ใช้ได้ใน ภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาค สังคม/ชุมชน เป้าหมายที่ 1 กำลังคนทางด้าน วทน. ที่ได้รับการ เสริมสร้างขีด ความสามารถโดย การศึกษาสามารถ นำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการ วิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม หรือ การปฏิบัติงานด้าน วทน. ได้ เป้าหมายที่ 6 ภาค การผลิตและบริการ ใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานใน การยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้ง การพัฒนานโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและ การบริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอ และมีธรรมาภิบาล เป้าหมายที่ 8 ภาค การผลิต บริการ และ ชุมชนได้นำ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ บริหารจัดการภัย ธรรมชาติอย่างมี ประสิทธิผล เป้าหมายที่ 9 ภาค เศรษฐกิจและสังคมใช้ ประโยชน์จาก วทน. เพื่อ รองรับการเข้าร่วม ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน เป้าหมายที่ 2 ภาคการ ผลิตและบริการมีบุคลากร วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ รองรับการลงทุนวิจัยและ พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และ มีความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาค เอกชน ใน การบ่มเพาะและพัฒนา กำลังคนทั้งวัยก่อนทำงาน และวัยทำงาน เป้าหมายที่ 7 ภาค การผลิตและการ บริการ ใช้ประโยชน์ จากอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในการยกระดับ ความสามารถทาง เทคโนโลยีและวิจัย เพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์และการ บริการให้ได้ มาตรฐานและมี ศักยภาพในการ แข่งขัน เป้าหมายที่ 3 ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง เด็กเยาวชน ผู้ ปฏิบัติการทางด้าน ว. และ ท. มีความรู้ ความ เข้าใจ และ ทัศนคติที่ดี ต่อ วทน. และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ใน การปฏ้บัติงานได้ เป้าหมายที่ 5 ผู้ประกอบการ และชุมชนได้ นำเทคโนโลยี ผลงานวิจัยไป เพิ่มผลิตภาพ การผลิตและ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งไปใช้ ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและ สังคม ณ 15 มี. ค. 2556

2 ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับคำของบประมาณปี 2557 เป้าหมายที่ 4 การ วิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมสามารถ นำไปเผยแพร่ และ ประยุกต์ใช้ได้ใน ภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาค สังคม/ชุมชน เป้าหมายที่ 5 ผู้ประกอบการและ ชุมชนได้นำ เทคโนโลยี ผลงานวิจัยไปเพิ่ม ผลิตภาพการผลิต และคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายที่ 1 กำลังคน ทางด้าน วทน. ที่ได้รับการ เสริมสร้างขีด ความสามารถ โดยการศึกษา สามารถนำ ความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม หรือ การ ปฏิบัติงาน ด้าน วทน. ได้ เป้าหมายที่ 3 ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ปฏิบัติการ ทางด้าน ว. และ ท. มีความรู้ ความเข้าใจ และ ทัศนคติที่ดี ต่อ วทน. และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวันและการ ปฏิบัติงานได้ ยุทธศาสตร์ 1. การส่งเสริมและเร่งรัดการ พัฒนากำลังคนด้าน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน 2.การสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก หลักสูตร การเรียนการสอน และการ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ ทางด้าน ว. และ ท. เพื่อให้ เป็นสังคมฐานความรู้ด้าน ว. และ ท. 3. การเร่งรัดการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาชีวิต และ สร้างฐาน ความรู้ในภาค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ บริการ 1.1 ร่วมมือกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ ผลิตและสร้าง เส้นทางอาชีพ บุคลากร วทน. 3.1 สร้างการเรียนรู้และ ความคิดสร้างสรรค์ของ เยาวชน และเผยแพร่ความรู้ ด้าน วทน. สู่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 3.2 เชิดชูเกียรติ นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ปราชญ์ชาวบ้าน 3.3 เสริมความรู้และทักษะ ให้แก่ผู้ทำงานทางด้าน วทน. ในภาคส่วนต่างๆ 3.1 สร้างการเรียนรู้และ ความคิดสร้างสรรค์ของ เยาวชน และเผยแพร่ความรู้ ด้าน วทน. สู่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 3.2 เชิดชูเกียรติ นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ปราชญ์ชาวบ้าน 3.3 เสริมความรู้และทักษะ ให้แก่ผู้ทำงานทางด้าน วทน. ในภาคส่วนต่างๆ 4.1 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อ สร้างองค์ความรู้และ นำไปใช้ประโยชน์ในภาค การผลิต เกษตร และ บริการ 4.2 ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาเพื่อสร้างความ มั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4.3 ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 4.1 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อ สร้างองค์ความรู้และ นำไปใช้ประโยชน์ในภาค การผลิต เกษตร และ บริการ 4.2 ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาเพื่อสร้างความ มั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4.3 ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 11. จำนวนบทความที่ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติต่อบุคลากร วิจัย (บทความ/คน) 12. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถ นำไปยื่นขอ จดสิทธิบัตรต่อ บุคลากรวิจัย (เรื่อง/ คน) 13. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในภาคการ ผลิต เกษตร บริการ และ ภาคสังคม/ชุมชน (เรื่อง) 11. จำนวนบทความที่ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติต่อบุคลากร วิจัย (บทความ/คน) 12. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถ นำไปยื่นขอ จดสิทธิบัตรต่อ บุคลากรวิจัย (เรื่อง/ คน) 13. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในภาคการ ผลิต เกษตร บริการ และ ภาคสังคม/ชุมชน (เรื่อง) 15. จำนวนโครงการความร่วมมือ ด้าน วทน.ระหว่างประเทศที่มี กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น รูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ รองรับและมีการติดตาม ประเมินผล (โครงการ) 16. ร้อยละของความสำเร็จของ การตรวจสอบสถานประกอบการ ตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตาม แผนที่กำหนด (ร้อยละ) 17. จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการ ข้อมูลทาง ว. และ ท. (รายการ) 18. จำนวนรายการวัดของ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา และรับรองระบบงานตาม มาตรฐานสากล (รายการ) 19. จำนวนข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย แผน และแนวทาง ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการระดับชาติ หรือ คณะรัฐมนตรี หรือได้รับการ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ (เรื่อง) 20. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถ ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตาม แผนด้านการส่งเสริมให้มีความ โปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริต และส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรม (ร้อยละ) 15. จำนวนโครงการความร่วมมือ ด้าน วทน.ระหว่างประเทศที่มี กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น รูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ รองรับและมีการติดตาม ประเมินผล (โครงการ) 16. ร้อยละของความสำเร็จของ การตรวจสอบสถานประกอบการ ตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตาม แผนที่กำหนด (ร้อยละ) 17. จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการ ข้อมูลทาง ว. และ ท. (รายการ) 18. จำนวนรายการวัดของ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา และรับรองระบบงานตาม มาตรฐานสากล (รายการ) 19. จำนวนข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย แผน และแนวทาง ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการระดับชาติ หรือ คณะรัฐมนตรี หรือได้รับการ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ (เรื่อง) 20. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถ ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตาม แผนด้านการส่งเสริมให้มีความ โปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริต และส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรม (ร้อยละ) 22. จำนวนเรื่องที่ นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิ สารสนเทศไปใช้ ประโยชน์(เรื่อง) 6. จำนวนผลงานที่เกิด จากความคิดสร้างสรรค์ ของเยาวชน (ผลงาน) 7. จำนวนผู้ใช้บริการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (คน) 8. จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้าน วทน. (คน) 9. จำนวนผู้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติผลงานดีเด่น ด้าน วทน. (คน) 10. จำนวนหลักสูตรเพื่อ การฝึกอบรมและพัฒนา ที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง (หลักสูตร) 6. จำนวนผลงานที่เกิด จากความคิดสร้างสรรค์ ของเยาวชน (ผลงาน) 7. จำนวนผู้ใช้บริการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (คน) 8. จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้าน วทน. (คน) 9. จำนวนผู้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติผลงานดีเด่น ด้าน วทน. (คน) 10. จำนวนหลักสูตรเพื่อ การฝึกอบรมและพัฒนา ที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง (หลักสูตร) เป้าหมายที่ 6 ภาคการผลิตและ บริการ ใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และ การบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สนับสนุนและการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพให้เพียงพอ และมี ธรรมาภิบาล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 5.1 ผลักดันการ นำเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีด ความสามารถ ของภาคการ ผลิต เกษตร และบริการ 5.2 ส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยี เพื่อสร้างความ มั่นคงด้าน พลังงาน ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม 5.3ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อ การพัฒนาที่ ยั่งยืน 5.1 ผลักดันการ นำเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีด ความสามารถ ของภาคการ ผลิต เกษตร และบริการ 5.2 ส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยี เพื่อสร้างความ มั่นคงด้าน พลังงาน ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม 5.3ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อ การพัฒนาที่ ยั่งยืน 1. จำนวน กำลังคน วทน. ที่ได้รับการ ส่งเสริมให้ทำ วิจัยและ พัฒนา (คน) เป้าหมายที่ 8 ภาค การผลิต บริการ และ ชุมชนได้นำ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ บริหารจัดการภัย ธรรมชาติอย่างมี ประสิทธิผล 14. จำนวนสถาน ประกอบการ/ ชุมชนที่นำ ผลงานวิจัยและ พัฒนาไปใช้ ประโยชน์ (ราย) 8.1 พัฒนางานวิจัยและ คุณภาพการให้บริการ ทางด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิ สารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ ณ 15 มี.ค. 2556 23. จำนวน ข้อเสนอแนะ นโยบาย/ แผนงานความ ร่วมมือด้าน วทน. ของไทย กับประเทศ อาเซียนและภาคี (เรื่อง) 6.การพัฒนา ความร่วมมือ กับประเทศ ในประชาคม อาเซียนด้าน วทน. เป้าหมายที่ 9 ภาค เศรษฐกิจและ สังคมใช้ประโยชน์ จาก วทน. เพื่อ รองรับการเข้าร่วม ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 9.1 สร้างและ ผลักดันความ ร่วมมือด้าน วทน. กับประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน และประเทศภาคี 6.1 พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะห์ คุณภาพและรับรองมาตรฐานให้ทันสมัย 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 6.3 เร่งพัฒนาศูนย์ ว. และ ท. เฉพาะทาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 6.4 พัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มี ประสิทธิภาพ 6.5 สร้างความร่วมมือในการพัฒนา นโยบาย/แผน/ แนวทาง วทน. ของประเทศ และสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่าง ประเทศ 6.6 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้ดำเนินการ ตามแนวทางธรรมาภิบาล 6.1 พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะห์ คุณภาพและรับรองมาตรฐานให้ทันสมัย 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 6.3 เร่งพัฒนาศูนย์ ว. และ ท. เฉพาะทาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 6.4 พัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มี ประสิทธิภาพ 6.5 สร้างความร่วมมือในการพัฒนา นโยบาย/แผน/ แนวทาง วทน. ของประเทศ และสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่าง ประเทศ 6.6 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้ดำเนินการ ตามแนวทางธรรมาภิบาล เป้าหมายที่ 2 ภาคการผลิตและบริการมี บุคลากรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ รองรับการลงทุนวิจัยและ พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และ มีความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน ใน การบ่มเพาะและพัฒนา กำลังคนทั้งวัยก่อนทำงาน และวัยทำงาน เป้าหมายที่ 2 ภาคการผลิตและบริการมี บุคลากรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ รองรับการลงทุนวิจัยและ พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และ มีความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน ใน การบ่มเพาะและพัฒนา กำลังคนทั้งวัยก่อนทำงาน และวัยทำงาน เป้าหมายที่ 7 ภาคการผลิตและการ บริการ ใช้ประโยชน์จาก อุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคในการยกระดับ ความสามารถทาง เทคโนโลยีและวิจัย เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์และ การบริการให้ได้ มาตรฐานและมีศักยภาพ ในการแข่งขัน เป้าหมายที่ 7 ภาคการผลิตและการ บริการ ใช้ประโยชน์จาก อุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคในการยกระดับ ความสามารถทาง เทคโนโลยีและวิจัย เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์และ การบริการให้ได้ มาตรฐานและมีศักยภาพ ในการแข่งขัน 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง กลไกให้เกิดการหมุนเวียน แลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีศักยภาพ จากต่างประเทศ และหน่วยงาน วิจัย/เทคโนโลยี/ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐไป ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 2.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชนในการบ่ม เพาะและพัฒนาเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวัยทำงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพตรงความต้องการ ของภาคการผลิตและบริการทั้งรัฐ และเอกชน 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง กลไกให้เกิดการหมุนเวียน แลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีศักยภาพ จากต่างประเทศ และหน่วยงาน วิจัย/เทคโนโลยี/ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐไป ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 2.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชนในการบ่ม เพาะและพัฒนาเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวัยทำงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพตรงความต้องการ ของภาคการผลิตและบริการทั้งรัฐ และเอกชน 7.1 เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งในการ ดำเนินกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์ มีนโยบาย สนับสนุนที่ชัดเจนและ ต่อเนื่อง ตลอดจนจัดให้มี สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจ ให้กับผู้ประกอบการ 21. จำนวน ผู้ประกอบการที่ใช้ บริการอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค และ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่สามารถ ยกระดับทางเทคโนโลยี และนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ (ราย) 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนา นโยบาย การบริหารจัดการด้าน วทน. เพื่อเพิ่มผลผลิตและ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และรักษาสิ่งแวดล้อม 5. การพัฒนาและส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศและการ บริหารจัดการการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ หน่วยงาน รับผิดชอบ สป./พว./ สทอภ./ สทน. 2. จำนวนกิจกรรม/ หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/ หรือ พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ด้าน ว. และ ท. เพื่อตอบสนองภาคการผลิต และบริการ (กิจกรรม/ หลักสูตร) 3. จำนวนกำลังคนด้าน ว. และ ท.ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้าน วทน. (คน) 4. จำนวนกลไก/เครือข่าย ความร่วมมือ/กฎระเบียบ/ มาตรการที่สนับสนุนให้มี การใช้ประโยชน์กำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในการพัฒนา ขีดความสามารถภาคการ ผลิตและบริการ (กลไก/ เครือข่าย/ฉบับ/มาตรการ) 5. จำนวนกำลังคนด้าน ว. และ ท. ที่ได้รับการ สนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนา ขีดความสามารถในภาค การผลิตและบริการ (คน) 2. จำนวนกิจกรรม/ หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/ หรือ พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ด้าน ว. และ ท. เพื่อตอบสนองภาคการผลิต และบริการ (กิจกรรม/ หลักสูตร) 3. จำนวนกำลังคนด้าน ว. และ ท.ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้าน วทน. (คน) 4. จำนวนกลไก/เครือข่าย ความร่วมมือ/กฎระเบียบ/ มาตรการที่สนับสนุนให้มี การใช้ประโยชน์กำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในการพัฒนา ขีดความสามารถภาคการ ผลิตและบริการ (กลไก/ เครือข่าย/ฉบับ/มาตรการ) 5. จำนวนกำลังคนด้าน ว. และ ท. ที่ได้รับการ สนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนา ขีดความสามารถในภาค การผลิตและบริการ (คน) สวทน. สป./วศ./อพ. พว./สทน./สสนก./ สนช./ศลช./วว. *หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงานที่มีโครงการ/ผลผลิต รองรับเป้าหมาย สป./วศ./พว./ สทน./วว. สป./วศ./ปส./พว./มว./สวทน./สทอภ./ สทน./สซ./สดร./วว. สป. สทอภ. สวทน.

3 3 เป้าหมายที่ 4 การ วิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมสามารถ นำไปเผยแพร่ และ ประยุกต์ใช้ได้ใน ภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาค สังคม/ชุมชน เป้าหมายที่ 5 ผู้ประกอบการและ ชุมชนได้นำ เทคโนโลยี ผลงานวิจัยไปเพิ่ม ผลิตภาพการผลิต และคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายที่ 1 กำลังคน ทางด้าน วทน. ที่ได้รับการ เสริมสร้างขีด ความสามารถ โดยการศึกษา สามารถนำ ความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม หรือ การ ปฏิบัติงาน ด้าน วทน. ได้ เป้าหมายที่ 3 ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ปฏิบัติการ ทางด้าน ว. และ ท. มีความรู้ ความเข้าใจ และ ทัศนคติที่ดี ต่อ วทน. และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวันวันและการ ปฏิบัติงานได้ เป้าหมายที่ 6 ภาคการผลิตและ บริการ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง พื้นฐานในการยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและ การบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้ เพียงพอ และมีธรรมาภิบาล เป้าหมายที่ 8 ภาค การผลิต บริการ และ ชุมชนได้นำ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ บริหารจัดการภัย ธรรมชาติอย่างมี ประสิทธิผล เป้าหมายที่ 9 ภาค เศรษฐกิจ และสังคม ใช้ ประโยชน์ จาก วทน. เพื่อรองรับ การเข้าร่วม ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน เป้าหมายที่ 2 ภาคการผลิตและบริการมี บุคลากรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ รองรับการลงทุนวิจัยและ พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และ มีความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน ใน การบ่มเพาะและพัฒนา กำลังคนทั้งวัยก่อนทำงาน และวัยทำงาน เป้าหมายที่ 2 ภาคการผลิตและบริการมี บุคลากรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ รองรับการลงทุนวิจัยและ พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และ มีความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน ใน การบ่มเพาะและพัฒนา กำลังคนทั้งวัยก่อนทำงาน และวัยทำงาน เป้าหมายที่ 7 ภาคการผลิตและการ บริการ ใช้ประโยชน์จาก อุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคในการยกระดับ ความสามารถทาง เทคโนโลยีและวิจัย เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์และ การบริการให้ได้ มาตรฐานและมีศักยภาพ ในการแข่งขัน เป้าหมายที่ 7 ภาคการผลิตและการ บริการ ใช้ประโยชน์จาก อุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคในการยกระดับ ความสามารถทาง เทคโนโลยีและวิจัย เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์และ การบริการให้ได้ มาตรฐานและมีศักยภาพ ในการแข่งขัน 1.โครงการสนับสนุน นักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 (สป.) 2.โครงการสนับสนุน นักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รยะที่ 3+ (สป.) 3.โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ใน โรงเรียนโดยการ กำกับดูแลของ มหาวิทยาลัย (สป.) 4.โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ใน โรงเรียนโดยการ กำกับดูแลของ มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) (สป.) 5.โครงการความร่วมมือ ในการผลิตนักวิจัย และพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ระยะที่ 2) (สป.) 6.การพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (พว.) 7.การพัฒนากำลังคน ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 8.การพัฒนากำลังคน ด้านเทคโนโลยี นิวเคลียร์ (สทน.) 1.โครงการสนับสนุน นักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 (สป.) 2.โครงการสนับสนุน นักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รยะที่ 3+ (สป.) 3.โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ใน โรงเรียนโดยการ กำกับดูแลของ มหาวิทยาลัย (สป.) 4.โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ใน โรงเรียนโดยการ กำกับดูแลของ มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) (สป.) 5.โครงการความร่วมมือ ในการผลิตนักวิจัย และพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ระยะที่ 2) (สป.) 6.การพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (พว.) 7.การพัฒนากำลังคน ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 8.การพัฒนากำลังคน ด้านเทคโนโลยี นิวเคลียร์ (สทน.) เป้าประสงค์ 1.พัฒนา ผลิต กำลังคน ยกระดับ สมรรถภาพและ เพิ่มขีด ความสามารถ ทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ ความรู้กำลังคน และสร้าง แรงจูงใจ ขยาย ฐานบุคลากร ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม (สวทน.) 1.การให้บริการเผยแพร่ ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (สป.) 2.กำลังคนทาง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่ได้รับการ พัฒนา (วศ.) 3.ประชาชนได้รับความรู้ ด้านพลังงานปรมาณู (ปส.) 4.การให้บริการ นิทรรศการ วิทยาศาสตร์ (อพ.) 5.การให้บริการกิจกรรม การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (อพ.) 6.โครงการพิพิธภัณฑ์ พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9) (อพ.) 7.โครงการศูนย์รวบรวม และถ่ายทอด เทคโนโลยี นวัตกรรม ชั้นสูงเพื่อการ ท่องเที่ยว (พิงคนคร) (อพ.) 8. โครงการศูนย์รวบรวม และถ่ายทอด เทคโนโลยี นวัตกรรม ชั้นสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2) (อพ.) 9. โครงการศูนย์รวบรวม องค์ความรู้และจัด แสดงการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทาง ชีวภาพ (อพ.) 1.การให้บริการเผยแพร่ ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (สป.) 2.กำลังคนทาง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่ได้รับการ พัฒนา (วศ.) 3.ประชาชนได้รับความรู้ ด้านพลังงานปรมาณู (ปส.) 4.การให้บริการ นิทรรศการ วิทยาศาสตร์ (อพ.) 5.การให้บริการกิจกรรม การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (อพ.) 6.โครงการพิพิธภัณฑ์ พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9) (อพ.) 7.โครงการศูนย์รวบรวม และถ่ายทอด เทคโนโลยี นวัตกรรม ชั้นสูงเพื่อการ ท่องเที่ยว (พิงคนคร) (อพ.) 8. โครงการศูนย์รวบรวม และถ่ายทอด เทคโนโลยี นวัตกรรม ชั้นสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2) (อพ.) 9. โครงการศูนย์รวบรวม องค์ความรู้และจัด แสดงการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทาง ชีวภาพ (อพ.) 1. วิจัยและพัฒนา (พว.) 2.การวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยี นิวเคลียร์ (สทน.) 3.ฐานความรู้และ เทคโนโลยีด้าน การจัดการ ทรัพยากรน้ำและ การเกษตร (สสนก.) 4.นวัตกรรมที่ พัฒนาและ สนับสนุนไปสู่เชิง พาณิชย์ (สนช.) 5.องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และ บริการด้าน ชีววิทยาศาสตร์ที่ มีศักยภาพเชิง พาณิชย์ และ อุตสาหกรรม (ศลช.) 6.การวิจัยและ พัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วว.) 1. วิจัยและพัฒนา (พว.) 2.การวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยี นิวเคลียร์ (สทน.) 3.ฐานความรู้และ เทคโนโลยีด้าน การจัดการ ทรัพยากรน้ำและ การเกษตร (สสนก.) 4.นวัตกรรมที่ พัฒนาและ สนับสนุนไปสู่เชิง พาณิชย์ (สนช.) 5.องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และ บริการด้าน ชีววิทยาศาสตร์ที่ มีศักยภาพเชิง พาณิชย์ และ อุตสาหกรรม (ศลช.) 6.การวิจัยและ พัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วว.) 1.การถ่ายทอด เทคโนโลยี (สป.) 2.การวิจัยพัฒนา และถ่ายทอด เทคโนโลยี (วศ.) 3.การถ่ายทอด เทคโนโลยี (พว.) 4.การถ่ายทอดองค์ ความรู้และ เทคโนโลยี นิวเคลียร์ (สทน.) 5.การถ่ายทอด เทคโนโลยีด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วว.) 1.การถ่ายทอด เทคโนโลยี (สป.) 2.การวิจัยพัฒนา และถ่ายทอด เทคโนโลยี (วศ.) 3.การถ่ายทอด เทคโนโลยี (พว.) 4.การถ่ายทอดองค์ ความรู้และ เทคโนโลยี นิวเคลียร์ (สทน.) 5.การถ่ายทอด เทคโนโลยีด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วว.) 1.ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน (สป.) 2.โครงการศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (สป.) 3.โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุ อ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี (สป.) 4.ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและ รับรองความสามารถ (วศ.) 5.สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบ คุณภาพ (วศ.) 6.การบริการสารสนเทศหอสมุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วศ.) 7.การกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้ เกิดความปลอดภัย (ปส.) 8.ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้าน พลังงานปรมาณู (ปส.) 9.การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พว.) 10.กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา (มว.) 11.การจัดทำ และผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) 12.การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิ สารสนเทศ (สทอภ.) 13.โครงการระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียม ของประเทศ ระยะที่ 2 (สทอภ.) 14.การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 15.โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสี ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนบีม (สทน.) 16.โครงการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย ของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี นิวเคลียร์ (สทน.) 17.โครงการจัดตั้งศูนย์ฉายรังสีผลิตผลลำไย สดเพื่อการส่งออกจังหวัดเชียงใหม่ (สทน.) 18.การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน (สซ.) 19.การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ (สดร.) 20.การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดารา ศาสตร์ (สดร.) 21.การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ (สดร.) 22.การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วว.) 1.ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน (สป.) 2.โครงการศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (สป.) 3.โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุ อ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี (สป.) 4.ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและ รับรองความสามารถ (วศ.) 5.สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบ คุณภาพ (วศ.) 6.การบริการสารสนเทศหอสมุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วศ.) 7.การกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้ เกิดความปลอดภัย (ปส.) 8.ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้าน พลังงานปรมาณู (ปส.) 9.การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พว.) 10.กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา (มว.) 11.การจัดทำ และผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) 12.การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิ สารสนเทศ (สทอภ.) 13.โครงการระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียม ของประเทศ ระยะที่ 2 (สทอภ.) 14.การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 15.โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสี ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนบีม (สทน.) 16.โครงการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย ของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี นิวเคลียร์ (สทน.) 17.โครงการจัดตั้งศูนย์ฉายรังสีผลิตผลลำไย สดเพื่อการส่งออกจังหวัดเชียงใหม่ (สทน.) 18.การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน (สซ.) 19.การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ (สดร.) 20.การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดารา ศาสตร์ (สดร.) 21.การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ (สดร.) 22.การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วว.) 1.โครงการ ส่งเสริม กิจการ อุทยาน วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ วิทยาศาสตร์ ภูมิภาค) (สป.) 1.การจัดทำและ พัฒนาภูมิ สารสนเทศ (สทอภ.) 2.โครงการ จัดทำข้อมูล ภูมิ สารสนเทศ พื้นฐานมาตร ส่วนใหญ่ของ ประเทศ (สทอภ.) 1.การจัดทำและ พัฒนาภูมิ สารสนเทศ (สทอภ.) 2.โครงการ จัดทำข้อมูล ภูมิ สารสนเทศ พื้นฐานมาตร ส่วนใหญ่ของ ประเทศ (สทอภ.) 1.โครงการ พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเข้าสู่ ประชาคม อาเซียน (สวทน.) ผลผลิต/โครงการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ 15 มี.ค. 2556


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 2557 และ ยุทธศาสตร์ วท. เป้าหมายการให้บริการ วท. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบ 2557 ที่เกี่ยวข้องกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google