งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนและยุทธศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555-2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนและยุทธศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555-2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนและยุทธศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555-2559

2 6.1 เร่งพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็น สังคมที่อยู่บน พื้นฐานของ องค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ให้ประชาชนได้ใช้ ในชีวิตประจำวัน ให้ทัดเทียมกับ พัฒนาการในระดับ นานาชาติ จัดให้มี แหล่งความรู้ สาธารณะเพิ่มขึ้น ทั้งในรูปองค์กร เช่น พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ และผ่าน ทางเครือข่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ ตลอดจนยก มาตรฐาน การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทุก ระดับ 6.2 เร่งสร้าง นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครู วิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอต่อ ความต้องการของ ประเทศ เพื่อ รองรับการพัฒนา ประเทศอย่าง มั่นคง และนำพาประเทศ ไทยเข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจฐานความรู้ แบบสร้างสรรค์และ นวัตกรรมใหม่ พัฒนาสายงานการ วิจัยเพื่อให้นักวิจัยมี ระบบความก้าวหน้า ในวิชาชีพ รวมทั้ง พัฒนาแหล่ง งานด้านการวิจัยเพื่อ รองรับบุคลากรการ วิจัยทั้งในภาครัฐ และเอกชน 6.3 สนับสนุนและ ส่งเสริมให้เกิดการ ลงทุนและความ ร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง สถาบันการศึกษาขั้น สูงให้เกิดการวิจัยและ พัฒนา และการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมซึ่ง ครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาค เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคการบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ ประเทศไทยมีศักยภาพ สูงและจำเป็นต่อการ พัฒนาประเทศ เช่น สาขาความหลากหลาย ทางชีวภาพ 6.4 จัดระบบบริหาร งานวิจัยให้เกิด ประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อการ วิจัยระหว่างหน่วยงาน และสถาบันวิจัยที่สังกัด ภาคส่วนต่าง ๆ ใน ประเทศ รวมทั้ง สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ ลดความซ้ำซ้อนและ ทวีศักยภาพ จัดทำ แผนวิจัยแม่บทเพื่อมุ่ง เป้าหมายของการวิจัย ให้ชัดเจน เน้นให้เกิด การวิจัยที่ครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยพื้นฐาน ไปถึงการสร้าง ผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้ เกิดห่วงโซ่คุณค่าใน ระดับสูงสุด ส่งเสริม การลงทุนด้านการวิจัย โดยมุ่งเข้าสู่ระดับร้อย ละ ๒ ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ 6.5 ส่งเสริมการ ใช้ข้อมูล เทคโนโลยี อวกาศและภูมิ สารสนเทศ เพื่อการบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมช าติ การวางแผน การผลิตด้าน การเกษตร การ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติ ยกระดับ คุณภาพชีวิต และ เสริมสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน ของประเทศ 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม นโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 1.4 ส่งเสริมให้มีการ บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการและเร่งรัด ขยายเขตพื้นที่ ชลประทาน 1. นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก 1.13 สนับสนุนการพัฒนา งานศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการ สร้างเอกลักษณ์และการ ผลิตสินค้าในท้องถิ่น สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 2

3 6.1 เร่ง พัฒนาให้ ประเทศ ไทยเป็น สังคมที่อยู่ บนพื้นฐาน ขององค์ ความรู้ 6.2 เร่งสร้าง นักวิทยาศาสต ร์ นักวิจัย และ ครู วิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอต่อ ความต้องการ ของประเทศ เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง 6.3 สนับสนุนและ ส่งเสริมให้เกิด การลงทุนและ ความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง สถาบันการศึกษ าขั้นสูงให้เกิด การวิจัยและ พัฒนา และการ ถ่ายทอด เทคโนโลยี 6.4 จัดระบบ บริหาร งานวิจัย ให้เกิด ประสิทธิภ าพสูง 6.5 ส่งเสริม การใช้ ข้อมูล เทคโนโลยี อวกาศและ ภูมิ สารสนเทศ 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม นโยบายรัฐบาล กับยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 9 ก. ย. 2554 1. การ ส่งเสริม และเร่งรัด การพัฒนา กำลังคน ด้าน วทน. ให้เป็นพลัง ของ ประเทศ 2. การสร้าง ความ ตระหนัก และพัฒนา การเรียนรู้ ด้าน วทน.ให้ เป็นสังคม ฐานความรู้ 3. การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม สร้าง ฐานความรู้ และเพิ่มผลิต ภาพของ ประเทศ 3. การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม สร้าง ฐานความรู้ และเพิ่มผลิต ภาพของ ประเทศ 5. การถ่ายทอด เทคโนโลยีและ มีการนำ ผลงานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมไปใช้ ในการเพิ่ม ผลผลิตเชิง พาณิชย์และ การบริการ สังคม 4. การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุน การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมให้ เพียงพอ รวมทั้ง พัฒนานโยบาย การ บริหารจัดการด้าน วทน. ให้มี ประสิทธิภาพและ ทันสมัย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ วท. 1.4 ส่งเสริม ให้มีการ บริหาร จัดการน้ำ อย่าง บูรณา การและ เร่งรัด ขยายเขต พื้นที่ ชลประทา น 1.4 ส่งเสริม ให้มีการ บริหาร จัดการน้ำ อย่าง บูรณา การและ เร่งรัด ขยายเขต พื้นที่ ชลประทา น 1. นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก 1.13 สนับสนุน การพัฒนา งาน ศิลปหัตถก รรมและ ผลิตภัณฑ์ ชุมชนเพื่อ การสร้าง เอกลักษณ์ และการ ผลิตสินค้า ในท้องถิ่น 1.13 สนับสนุน การพัฒนา งาน ศิลปหัตถก รรมและ ผลิตภัณฑ์ ชุมชนเพื่อ การสร้าง เอกลักษณ์ และการ ผลิตสินค้า ในท้องถิ่น 6. การพัฒนา และส่งเสริมการ ใช้เทคโนโลยี อวกาศและภูมิ สารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการ พัฒนาประเทศ 3. การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม สามารถนำไป เผยแพร่ และ ประยุกต์ใช้ได้ ในภาคการ ผลิต เกษตร บริการ และ ภาคสังคม / ชุมชน 5. ผู้ประกอบก ารและ ชุมชนได้นำ เทคโนโลยี ไปใช้ ประโยชน์ ทาง เศรษฐกิจ และสังคม 1. กำลังคน ทางด้าน วทน. ที่ ได้รับการ เสริมสร้างขีด ความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรม สามารถนำ ความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือ การ ปฏิบัติงานด้าน วทน.ได้ 2. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็ก และเยาวชน มี ความรู้ ความ เข้าใจ และ ทัศนคติที่ดีต่อ วทน. 4. ภาคการผลิตและบริการ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง พื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และการ บริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สนับสนุนและการบริหาร จัดการที่มีคุณภาพให้ เพียงพอ 6. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้ นำเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภัย พิบัติอย่างมี ประสิทธิผล เป้าประสงค์ วท. 3

4 ค่านิยม พันธกิจ กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สำหรับใช้ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป้าหมายที่ ๓ การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ได้ใน ภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน เป้าหมายที่ ๕ ผู้ประกอบการและชุมชน ได้นำเทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม เป้าหมายที่ ๑ กำลังคนทางด้าน วทน. ที่ได้รับการ เสริมสร้างขีด ความสามารถโดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือ การปฏิบัติงาน ด้าน วทน.ได้ เป้าหมายที่๒ ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง เด็กและเยาวชน มี ความรู้ ความเข้าใจ และ ทัศนคติที่ดีต่อ วทน. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ๑. การส่งเสริมและ เร่งรัดการพัฒนา กำลังคนด้าน วทน. ให้เป็นพลังของ ประเทศ ๑. การส่งเสริมและ เร่งรัดการพัฒนา กำลังคนด้าน วทน. ให้เป็นพลังของ ประเทศ ๒. การสร้างความ ตระหนัก และพัฒนา การเรียนรู้ด้าน วทน. ให้เป็นสังคมฐาน ความรู้ ๓.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สร้าง ฐานความรู้และเพิ่มผลิต ภาพของประเทศ ๓.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สร้าง ฐานความรู้และเพิ่มผลิต ภาพของประเทศ ๕.การถ่ายทอด เทคโนโลยีและมีการนำ ผลงานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมไปใช้ในการ เพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ และการบริการสังคม ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ๓. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้าง คนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมทั้ง สร้างความตระหนักด้าน วทน.ให้ แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุก ภาคส่วนของประเทศ ๒. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและ ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มี ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ๕. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ สร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่ เอื้อต่อการสร้างปัญญา และการ นำองค์ความรู้ทางด้าน วทน.ไปใช้ เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม ๑.เสนอแนะนโยบาย และ จัดทำยุทธศาสตร์/ แผน ด้าน วทน. โดยบูรณาการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๑.๑ ร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลิตและสร้าง เส้นทางอาชีพ บุคลากร วทน. ๑. ๒ เสริมความรู้และ ทักษะให้แก่ผู้ทำงาน ทางด้าน วทน. ในภาค ส่วนต่างๆ ๒.๑ สร้างการเรียนรู้และ ความคิดสร้างสรรค์ของ เยาวชน และเผยแพร่ ความรู้ด้าน วทน. สู่ ประชาชน รวมทั้งเพิ่ม โอกาสในการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร ๒.๒ เชิดชูเกียรติ นักวิทยาศาสตร์ นัก ประดิษฐ์ ปราชญ์ ชาวบ้าน ๓.๑ ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อ สร้างองค์ความรู้และ นำไปใช้ประโยชน์ในภาค การผลิต เกษตร และ บริการ ๓.๒ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาเพื่อสร้างความ มั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๓.๓ ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ๔. ๑ พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะห์คุณภาพและ รับรองมาตรฐานให้ทันสมัย ๔. ๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์ ๔. ๓ เร่งพัฒนาศูนย์ ว. และ ท. เฉพาะทาง เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศ ๔. ๔ พัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มีประสิทธิภาพ ๔. ๕ พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ และ ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ๖ สร้างความร่วมมือในการพัฒนานโยบาย/แผน/ แนวทาง วทน. ของประเทศ และสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่าง ประเทศ กลยุทธ์ ๗. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ(เรื่อง) ๘. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถ นำไป ยื่นขอจดสิทธิบัตร (เรื่อง) ๙. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ ชุมชน (เรื่อง) ๑๐. จำนวนผลงานวิจัยและ พัฒนาที่ได้รับการต่อยอดและ สนับสนุนจากกระทรวงวิทยา ศาตร์และเทคโนโลยี (เรื่อง) ๗. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ(เรื่อง) ๘. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถ นำไป ยื่นขอจดสิทธิบัตร (เรื่อง) ๙. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ ชุมชน (เรื่อง) ๑๐. จำนวนผลงานวิจัยและ พัฒนาที่ได้รับการต่อยอดและ สนับสนุนจากกระทรวงวิทยา ศาตร์และเทคโนโลยี (เรื่อง) ๑๑. จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน.ระหว่างประเทศที่มี กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ และมีการติดตามประเมินผล (โครงการ) ๑๒.ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่ เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) ๑๓. จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ (ราย) ๑๔. จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนของ วท.(ราย) ๑๕. จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และ บริการข้อมูลทาง ว. และ ท. (รายการ) ๑๖. จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล (รายการ) ๑๗. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ) ๑๘. จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และแนวทาง ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือได้รับการ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ (เรื่อง) ๑๑. จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน.ระหว่างประเทศที่มี กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ และมีการติดตามประเมินผล (โครงการ) ๑๒.ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่ เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) ๑๓. จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ (ราย) ๑๔. จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนของ วท.(ราย) ๑๕. จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และ บริการข้อมูลทาง ว. และ ท. (รายการ) ๑๖. จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล (รายการ) ๑๗. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ) ๑๘. จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และแนวทาง ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือได้รับการ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ (เรื่อง) ๒๐. จำนวนเรื่องที่นำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศไปใช้ ประโยชน์(เรื่อง) ๓. จำนวนผลงานที่เกิด จากความคิดสร้างสรรค์ ของเยาวชน(ผลงาน) ๔. จำนวนผู้ใช้บริการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (คน) ๕. จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้าน วทน.(คน) ๖.จำนวนผู้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติผลงาน ดีเด่นด้าน วทน. (คน) ๓. จำนวนผลงานที่เกิด จากความคิดสร้างสรรค์ ของเยาวชน(ผลงาน) ๔. จำนวนผู้ใช้บริการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (คน) ๕. จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้าน วทน.(คน) ๖.จำนวนผู้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติผลงาน ดีเด่นด้าน วทน. (คน) เป้าหมายที่ ๔ ภาคการผลิตและบริการ ใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ บริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบาย โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้ เพียงพอ Merit Modernization Outcome-Oriented Social Accountability Transparency Teamwork วิสัยทัศน์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 9 ก.ย.2554 ๕.๑ ผลักดันการนำ เทคโนโลยีเพื่อสร้างขีด ความสามารถของภาคการ ผลิต เกษตร และบริการ ๕.๒ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน พลังงาน ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม ๕.๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ สังคม ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑. จำนวนกำลังคน วทน. ที่ได้รับการ ส่งเสริมให้ทำวิจัยและ พัฒนา (คน) ๒. ร้อยละของผู้รับการ ฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) ๑. จำนวนกำลังคน วทน. ที่ได้รับการ ส่งเสริมให้ทำวิจัยและ พัฒนา (คน) ๒. ร้อยละของผู้รับการ ฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับความสามารถในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับความสามารถในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ๖. การพัฒนาและส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศ เป้าหมายที่ ๖. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิผล ๑๙. จำนวนสถาน ประกอบการ/ชุมชนที่นำ ผลงานวิจัยและพัฒนาไป ใช้ประโยชน์ (ราย) ๖.๑ พัฒนาคุณภาพ การให้บริการทางด้าน เทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ 4

5 นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนและยุทธศาสตร์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) นโยบายรัฐบาล/ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน • นโยบายเร่งด่วน ข้อ 1.4 • นโยบาย วทน. ข้อ 6.3 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 86, 85 (4) ยุทธศาสตร์การจัดสรงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ วิจัย และนวัตกรรม 1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (ร่าง) นโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของ สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ - การจัดการทรัพยากรน้ำ นโยบายกระทรวง/ นโยบายรัฐมนตรี แผนการบริหารจัดการน้ำ 3. การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่ และประยุกต์ ใช้ได้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาค สังคม/ชุมชน 5. ผู้ประกอบการและชุมชน ได้นำเทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ สังคม 1. กำลังคนทางด้าน วทน. ที่ได้รับการ เสริมสร้างขีด ความสามารถโดย การศึกษา/อบรม สามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม หรือ การ ปฏิบัติงานด้าน วทน.ได้ 2. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง เด็กและเยาวชน มี ความรู้ ความเข้าใจ และ ทัศนคติที่ดีต่อ วทน. 1. การส่งเสริมและเร่งรัด การพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ให้เป็นพลังของ ประเทศ 2. การสร้างความ ตระหนัก และพัฒนา การเรียนรู้ด้าน วทน.ให้ เป็นสังคมฐาน ความรู้ 3.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สร้าง ฐานความรู้และเพิ่มผลิต ภาพของประเทศ 5.การถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีการนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ ในการเพิ่มผลผลิตเชิง พาณิชย์และการบริการสังคม 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนา นโยบาย การบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 4. ภาคการผลิตและบริการ ใช้ ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานใน การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และ การบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการ พัฒนานโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพให้เพียงพอ เป้าประสงค์ วท. ยุทธศาสตร์ วท. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ ไปใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ ภัยพิบัติอย่างมี ประสิทธิผล 6. การพัฒนาและส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการพัฒนา ประเทศ 5

6 ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมายที่ 2 ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่ พัฒนาขึ้น สามารถนำไปเผยแพร่ และประยุกต์ใช้ได้ผลจริง เป้าหมายที่ 1 ผลงานวิจัยและฐานความรู้ ที่เป็นคำตอบใหม่ในการ แก้ปัญหา ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 2. การให้บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่ พัฒนาขึ้น 1. การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และฐานความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และการเกษตร 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ นำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ ประชาชนและชุมชน 5. การสร้างแม่ข่ายการจัดการ ทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วย ว และ ท เป้าหมายที่ 4 ประชาชนและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายที่ 3 เกิดความร่วมมือ ด้านการศึกษา วิจัย เผยแพร่และแลกเปลี่ยน ผลงานวิจัยและข้อมูล 3. การสร้างเครือข่าย งานวิจัย และพัฒนา ด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป้าหมายที่ 5 แม่ข่ายมีศักยภาพในการ ดำเนินงานและขยายผล ด้าน การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 3. การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ได้ใน ภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน 5. ผู้ประกอบการและชุมชนได้ นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคม 1. กำลังคนทางด้าน วทน. ที่ ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถโดยการศึกษา/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือ การ ปฏิบัติงานด้าน วทน.ได้ 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและเยาวชน มี ความรู้ ความเข้าใจ และ ทัศนคติที่ดีต่อ วทน. 1. การส่งเสริมและเร่งรัดการ พัฒนากำลังคนด้าน วทน. ให้เป็นพลังของประเทศ 2. การสร้างความตระหนัก และพัฒนา การเรียนรู้ด้าน วทน.ให้เป็นสังคมฐาน ความรู้ 3.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สร้างฐานความรู้ และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ 5.การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ มีการนำผลงานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่ม ผลผลิตเชิงพาณิชย์และการ บริการสังคม 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้ เพียงพอ รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร จัดการด้าน วทน. ให้มีประสิทธิภาพและ ทันสมัย 4. ภาคการผลิตและบริการ ใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ยุทธศาสตร์ วท. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล (นรม.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อ ให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ผลผลิต : ฐานความรู้ และเทคโนโลยีด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 6.1 เร่งพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็น สังคมที่อยู่บน พื้นฐานของ องค์ความรู้ 6.2 เร่งสร้าง นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครู วิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอต่อความ ต้องการของประเทศ เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง 6.3 สนับสนุนและ ส่งเสริมให้เกิดการ ลงทุนและความ ร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง สถาบันการศึกษาขั้น สูงให้เกิดการวิจัยและ พัฒนา และการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 6.4 จัดระบบ บริหารงานวิจัย ให้เกิด ประสิทธิภาพสูง 6.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูล เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ 1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหาร จัดการน้ำอย่างบูรณาการ และเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ ชลประทาน 1.13 สนับสนุนการพัฒนางาน ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ ชุมชนเพื่อการสร้าง เอกลักษณ์และการผลิตสินค้า ในท้องถิ่น 6. ภาคการผลิต บริการ และ ชุมชนได้นำเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ไปใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติอย่าง มีประสิทธิผล 6. การพัฒนาและส่งเสริมการ ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาประเทศ 6

7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ สสนก. พ.ศ. 2555-2559 เป้าประสงค์ 1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร 2. บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา และสารสนเทศ เพื่อให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร 4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ สนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและ พัฒนาของสถาบัน ให้กับประชาชนและ ชุมชน กลยุทธ์ 3. สร้างเครือข่ายงานวิจัย และพัฒนา และความร่วมมือ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ การให้บริการ (Services) ฐานความรู้ (Knowledge) การสร้างศักยภาพ (Capability) ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย (5 ปี) 1. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน (94 เรื่อง) 2. จำนวนผลงานวิจัย และพัฒนา ที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร (1 เรื่อง) 3. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ (19 เรื่อง) 1. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน (94 เรื่อง) 2. จำนวนผลงานวิจัย และพัฒนา ที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร (1 เรื่อง) 3. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ (19 เรื่อง) 8. จำนวนโครงการความร่วมมือ ทั้งในและต่างประเทศที่มี กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น รูปธรรม (25 โครงการ) 4. จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสา ธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่นำ ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (144 ราย) 5. จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (620 รายการ) 6. อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และ พายุ (ร้อยละ 80) 7. จำนวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำ สนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ได้ (2,800 ราย) 4. จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสา ธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่นำ ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (144 ราย) 5. จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (620 รายการ) 6. อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และ พายุ (ร้อยละ 80) 7. จำนวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำ สนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ได้ (2,800 ราย) 13. จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำชุมชนที่มีศักยภาพ และสามารถขยายผล (25 ราย) ค่านิยม InnovativeTrustTeam & Networking 5. พัฒนาต้นแบบความสำเร็จ ของการจัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชน ให้มีศักยภาพและ พร้อมที่จะขยายผล เป้าหมายที่ 2 ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่ พัฒนาขึ้น สามารถนำไปเผยแพร่ และประยุกต์ใช้ ได้ผลจริง เป้าหมายที่ 1 ผลงานวิจัย และ ฐานความรู้ ที่เป็นคำตอบใหม่ใน การแก้ปัญหา เป้าหมายที่ 4 ประชาชนและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ สังคม เป้าหมายที่ 3 เกิดความร่วมมือ ด้านการศึกษา วิจัย เผยแพร่และ แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและข้อมูล เป้าหมายที่ 5 แม่ข่ายมีศักยภาพ ในการดำเนินงานและขยายผล ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 5.1 เร่งสร้างแม่ข่ายด้านการ จัดการทรัพยากรชุมชน ให้มี ศักยภาพและความพร้อมในการ ขยายผล 1.1 ผลักดันการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ในการแก้ปัญหา และใช้ สนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร อย่าง มีประสิทธิภาพ 2.1 ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ และขยายผล งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 2.2 สร้างคลังข้อมูลและความรู้ด้านทรัพยากรน้ำ และพัฒนาคุณภาพข้อมูลและการให้บริการ 2.1 ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ และขยายผล งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 2.2 สร้างคลังข้อมูลและความรู้ด้านทรัพยากรน้ำ และพัฒนาคุณภาพข้อมูลและการให้บริการ 4.1 สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการนำ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ 3.1 สร้างเครือข่ายและความ ร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยและ บุคลากร 3.2 เผยแพร่ผลงานและตัวอย่าง ความสำเร็จ ให้เกิดความร่วมมือ ในระดับประเทศและระดับสากล 3.1 สร้างเครือข่ายและความ ร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยและ บุคลากร 3.2 เผยแพร่ผลงานและตัวอย่าง ความสำเร็จ ให้เกิดความร่วมมือ ในระดับประเทศและระดับสากล เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการ เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 9. จำนวนกิจกรรมที่นำผลงานไปถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน (270 กิจกรรม) 10. ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80) 11. ร้อยละของชุมชนในโครงการจัดการน้ำ ชุมชนฯ 84 แห่ง ที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ ด้วยตนเอง (ร้อยละ 80) 12. ร้อยละของชุมชนในเครือข่าย 40 ชุมชนที่ เพิ่มขึ้นของโครงการจัดการน้ำชุมชนฯ 84 แห่ง ที่สามารถทำโครงสร้างน้ำได้สำเร็จ(ร้อยละ 80) 9. จำนวนกิจกรรมที่นำผลงานไปถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน (270 กิจกรรม) 10. ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80) 11. ร้อยละของชุมชนในโครงการจัดการน้ำ ชุมชนฯ 84 แห่ง ที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ ด้วยตนเอง (ร้อยละ 80) 12. ร้อยละของชุมชนในเครือข่าย 40 ชุมชนที่ เพิ่มขึ้นของโครงการจัดการน้ำชุมชนฯ 84 แห่ง ที่สามารถทำโครงสร้างน้ำได้สำเร็จ(ร้อยละ 80) 2. การให้บริการและเผยแพร่ผลงานวิจัย และ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 1. การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และฐานความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และการเกษตร 1. การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และฐานความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และการเกษตร 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำ ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับประชาชนและ ชุมชน 5. การสร้างแม่ข่ายการจัดการ ทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วย ว และ ท 3. การสร้างเครือข่าย งานวิจัยและพัฒนาด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำและ การเกษตร กิจกรรม ผลผลิต ผลผลิต : ฐานความรู้ และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 7

8 แผนงบประมาณของ สสนก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 40.1612 ล้านบาท 1. กิจกรรมพัฒนาฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20.0000 ล้านบาท 3. กิจกรรมการสร้างศักยภาพบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำ 3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ อากาศอัตโนมัติ 4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำแล้ง 25 ลุ่มน้ำ 6. โครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5. โครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทุกจังหวัด (ยกเว้น กทม.) โครงการ/กิจกรรมของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 22.3301 ล้านบาท 1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 1. โครงการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (รวมปี 55-58 = 99.29 ลบ.) 2. โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล (รวมปี 55-58 = 399.617 ลบ.) โครงการ/กิจกรรมของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 38.5400 49.6170 142.1570 ล้านบาท (ปี 55) 82.4913 ล้านบาท (ปี 55) 224.6483 ล้านบาท 4.โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง งบประมาณต่อเนื่อง จากปี 54 งบประมาณ (ล้านบาท) ปี 2555 16.5900 100.2000 ปี 2556 27.4000 199.8000 ปี 2557 16.7600 50.0000 ปี 2558 งบประมาณปี 2555 10.00008.0000 10.0000 15.000010.0000- 30.0000 15.0000 4.00005.0000 Flagship วท. 8

9 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ การให้บริการการสร้างศักยภาพฐานความรู้ กิจกรรม 162.1570 ล้านบาท22.3301 ล้านบาท 40.1612 ล้านบาท กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมายการให้บริการกระทรวง (เป้าหมายที่ 3) : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่ และประยุกต์ใช้ได้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อ ให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ผลผลิต : ฐานความรู้ และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร งบประมาณ 224.6483 ล้านบาท + + = 3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรฯ [10.0000 ล้านบาท] 6. โครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [4.0000 ล้านบาท] 4. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย ว และ ท [20.0000 ล้านบาท] 5. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำแล้ง 25 ลุ่มน้ำ [10.0000 ล้านบาท] 7. โครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกจังหวัด [30.0000 ล้านบาท] ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 6.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 6.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และความคิด สร้างสรรค์ของเยาวชนสนับสนุนให้มีแหล่ง ความรู้สาธารณะทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1.2 ส่งเสริมการ ผลิตบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 6.1.3 สนับสนุนภาคเอกชน และชุมชนในการพัฒนาขีด ความสามารถด้าน เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม ร่วมกับภาครัฐ 6.2.1 สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และสถาบันวิจัย ทั้งในระดับประเทศและ ในระดับภูมิภาค พัฒนากลไก สิ่งอำนวย ความสะดวก บุคลากร เพื่อสนับสนุนการ ลงทุนด้านวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสร้าง องค์ความรู้ 6.1.4 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม ให้สอดคล้อง กับความต้องการของภาค การผลิตและบริการ ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัดผลผลิต เชิงคุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ฐานความรู้และเทคโนโลยีด้าน การจัดการทรัพยากรน้ำและ การเกษตร (ร้อยละ) เชิงเวลา - ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ) เชิงปริมาณ - จำนวนฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและ การเกษตร (รายการ) เชิงต้นทุน - ร้อยละของการเบิกจ่าย งบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล 4. จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้าน สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (120 รายการ) 5. อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำใน เขื่อน และพายุ (ร้อยละ 80) 6.จำนวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำ สนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ได้ (200 ราย) 1. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน (18 เรื่อง) 2. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (3 เรื่อง) 3. จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่นำ ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (60 ราย) 7. จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่ มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม (5 โครงการ) 8. จำนวนกิจกรรมที่นำผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชน (50 กิจกรรม) 9. ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80) 10. จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่ มีศักยภาพและสามารถขยายผล (5 ชุมชน) 6.1.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูล เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ การ วางแผนด้านการเกษตร และ การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 1. โครงการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ [38.5400 ล้านบาท] 2. โครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล [49.6170 ล้านบาท] 9

10 ตัวชี้วัดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ที่ตัวชี้วัดหน่วยนับ เป้าหมายปี 5556575859 การให้บริการ 1จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ ประโยชน์ ราย6021 2จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ การเกษตร รายการ120 125 130 3อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือน ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ ร้อยละ80 ฐานความรู้ 4จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน เรื่อง1819 5จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเรื่อง34444 6จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปยื่นขอ จดสิทธิบัตร เรื่อง--1-- การสร้างศักยภาพ 7จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โครงการ55555 8จำนวนกิจกรรมที่นำผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนกิจกรรม50 55 60 9ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ80 10จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพ และสามารถขยายผล ชุมชน55555 (1/2) 10

11 ตัวชี้วัดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ที่ตัวชี้วัดหน่วยนับ เป้าหมายปี 5556575859 Flagship Project 1จำนวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนการ ปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ได้ ราย2006001400600- โครงการจัดการน้ำชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่ นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง 12ร้อยละของจำนวนชุมชนภายใต้โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อ แก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชน อย่างยั่งยืน 84 แห่ง ที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเอง ร้อยละ80---- 13ร้อยละของจำนวนชุมชนในเครือข่าย 40 ชุมชนที่เพิ่มขึ้นของ โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่ นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง ที่สามารถทำ โครงสร้างน้ำได้สำเร็จ ร้อยละ80---- (2/2) 11


ดาวน์โหลด ppt แผนและยุทธศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555-2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google