งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิดโลก การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้น่าสนใจได้อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิดโลก การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้น่าสนใจได้อย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปิดโลก การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้น่าสนใจได้อย่างไร

2 วิทยากร มาเนตร์ กอบน้ำเพ็ชร สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

3 หลักการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 1. เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2. เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. เน้นการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

4 กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 1. การเลือกหัวข้อเรื่อง 2. การศึกษาเอกสาร 3. การทำเค้าโครงย่อ 4. การลงมือปฏิบัติ 6. การแสดงผลงาน 5. การเขียนรายงาน

5 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 1. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 2. โครงงานประเภทการทดลอง 3. โครงงานประเภทการรวบรวมข้อมูล 4. โครงงานประเภททฤษฏี

6 ข้อมูลบนบอร์ดโครงงาน 1. ชื่อเรื่อง 2. ชื่อผู้ทำ โครงงาน 3. ชื่ออาจารย์ที่ ปรึกษา 4. บทนำ ระบุมูลเหตุจูงใจ ( อธิบายถึงที่มาของปัญหาที่นำไปสู่เรื่องของโครงงานนี้ว่ามีมูลเหตุจูงใจ หรือแรงบันดาลใจจากอะไร มีแนวคิดมาจากไหน อย่างไร )

7 5. สมมติฐานและแนวคิดทาง วิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ 6. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 7. แผนการดำเนินการ ( อธิบายขั้นตอนและวิธีการที่จะทำโครงการนี้ เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ ) 8. ผลการทดลองขั้นต้น 9. กิตติกรรมประกาศ

8 หลักการจัดรูปแบบ เพื่อนำเสนอ โครงงานวิทยาศาสตร์ 1. การจัดทำโครงร่าง 2. การกำหนดตำแหน่ง 3. การกำหนดรูปแบบของข้อความ

9 4. ความต่อเนื่องของข้อความ 5. การเสนอข้อมูล 6. การกำหนดเค้าโครงของสี 7. ความสมดุลย์

10 ขนาดของบอร์ดโครงงาน

11 1. ขนาดของภาพประกอบ หลักการสร้างความสนใจ ในการจัดบอร์ด เพื่อการนำเสนอโครงงาน วิทยาศาสตร์ 2. ขนาดของตัวอักษร 3. สร้างเทคนิคใหม่ๆ 4. การใช้สี 5. การเว้นพื้นที่ว่าง 6. การเน้นจุดเด่น

12 1. การใช้สีวรรณะเดียว - สีวรรณะร้อน ( เหลือง / ส้มเหลือง / ส้ม / ส้มแดง / ม่วงแดง / ม่วง ) - สีวรรณะเย็น ( เหลือง / เขียวเหลือง / เขียว / เขียวน้ำเงิน / น้ำเงิน / ม่วงน้ำเงิน / ม่วง / ฟ้า ) หลักการใช้สีในการจัดบอร์ด เพื่อการนำเสนอโครงงาน วิทยาศาสตร์ 2. การใช้สีต่างวรรณะ ( 80% ต่อ 20% )

13 3. การใช้สีตรงข้าม ( มี 6 คู่สี เหลือง - ม่วง / แดง - เขียว / น้ำเงิน - ส้ม / เขียวเหลือง - ม่วงแดง / ส้มเหลือง - ม่วงน้ำเงิน / ส้มแดง - เขียวน้ำเงิน ) 4. การใช้สีพื้นหลังบอร์ด ดำ / เทา / ขาว

14 สีวรรณะเย็นสีวรรณะร้อน

15 สีต่างวรรณะ เย็น 80% ร้อน 20% สีตัดกัน 80% ต่อ 20%

16 การทำข้อมูลในโครงงานฯ 1. พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A3 หรือ A4 แล้วติดปะลงบนบอร์ด 2. ออกแบบเท่าขนาดจริงแล้วจ้างร้าน Inkjet พิมพ์ 3. จ้างทำทั้งหมด

17

18

19

20

21 ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt เปิดโลก การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้น่าสนใจได้อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google