งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“Backward” Unit Design?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“Backward” Unit Design?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “Backward” Unit Design?

2 การวางแผนแบบย้อนกลับ(backward)
ฉันต้องการให้นักเรียนของฉันรู้อะไรและสามารถทำอะไรได้? ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนของฉันรู้สิ่งนั้นแล้วและ สามารถทำสิ่งนั้นๆได้ อะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เพื่อช่วยให้นักเรียนของฉัน เกิดการเรียนรู้ในองค์ความรู้ตามที่ต้องการ อะไรที่ฉันควรทำ เมื่อนักเรียนของฉันไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ หรือไม่สามารถทำสิ่งนั้นๆได้

3 ทำไมต้องแบบย้อนกลับ(WHY)
ชัดเจนในระดับของการยอมรับ เป้าหมายของความสามารถที่แสดงออก มุ่งเน้นที่ร่องรอยหลักฐานของการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชื่อมโยงสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้

4 ขั้นตอนที่ 1 ฉันต้องการให้นักเรียนของฉันรู้อะไรและสามารถทำอะไรได้
มาตรฐานและรายละเอียดต่างๆ การคลี่ขยายมาตรฐาน การระบุแนวคิดที่สำคัญๆ ความเข้าใจที่ยั่งยืนคงทน/ชุดคำถามที่สำคัญ และจำเป็น ลำดับก่อนหลังของความเข้าใจที่ยั่งยืนและชุด คำถามจำเป็น องค์ความรู้และทักษะต่างๆ

5 ขั้นที่ 2 ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนของฉันรู้และสามารถทำในสิ่งนั้นได้
ร่องรอยหลักฐานแห่งการเรียนรู้และความเข้าใจ รายละเอียดของการย้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถปฏิบัติของนักเรียน ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกับจุดประสงค์ต่างๆ ความหลากหลายของการประเมินผล การตรวจสอบรายการอย่างไม่เป็นทางการเพื่อความเข้าใจ การสังเกตและการซักถาม การทดสอบและการให้ตอบปัญหาช่วงสั้นๆ การแสดงการมีองค์ความรู้ทันทีทันใด ภาระงานที่บ่งบอกถึงการมีความรู้ความสามารถ การประเมินผลด้วยตนเองของนักเรียน

6 การรอบรู้ที่เกิดขึ้นโดยการประเมินผล การระบุแหล่งการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 อะไรที่จำเป็นต้องทำ เพื่อช่วยให้นักเรียนของฉันเรียนรู้องค์ความรู้ตามที่ต้องการ การเรียนการสอน การรอบรู้ที่เกิดขึ้นโดยการประเมินผล การระบุแหล่งการเรียนรู้ การวางแผนหน่วยการเรียนรู้และการจัดลำดับแผนการจัดการเรียนรู้

7 การแยกกลุ่มออกจากกัน การสอนซ้ำ การคิดออกแบบใหม่
ขั้นที่ 4 อะไรที่ฉันควรทำ เมื่อมีนักเรียนของฉันไม่รู้หรือไม่สามารถทำสิ่งนั้นๆได้ การแยกกลุ่มออกจากกัน การสอนซ้ำ การคิดออกแบบใหม่

8 กระบวนการวางแผนการเรียนการสอน
แบบดั้งเดิม แบบปฏิบัติการอิงมาตรฐาน

9 แบบดั้งเดิม เลือกหัวข้อจากหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ออกแบบและทำการประเมินผล ให้เกรดหรือให้ข้อมูลย้อนกลับ สอนในหัวข้อใหม่ต่อไป

10 แบบปฏิบัติการอิงมาตรฐาน
เลือกมาตรฐานจากจำนวนที่นักเรียนต้องการจะเรียนรู้ ออกแบบการประเมินผลตลอดไปถึงโอกาสที่นักเรียนสามารถแสดงออกตามมาตรฐานนั้นๆ ตัดสินใจเลือก สิ่งที่สร้างโอกาสเกิดการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องการจะเรียนรู้ในสิ่งนั้น และวางแผนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประเมินได้ว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถพอที่จะมีโอกาสเรียนรู้ได้ ใช้ข้อมูลจากการการประเมินผลเป็นข้อมูลย้อนกลับ สอนซ้ำ หรือไปสู่การเรียนในระดับต่อไป

11 กระบวนการวางแผนการเรียนการสอน
แบบปฏิบัติการอิงมาตรฐาน เลือกมาตรฐานจากจำนวนที่นักเรียนต้องการจะเรียนรู้ ออกแบบการประเมินผลตลอดไปถึงโอกาสที่นักเรียนสามารถแสดงออกตามมาตรฐานนั้นๆ ตัดสินใจเลือก สิ่งที่สร้างโอกาสเกิดการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องการจะเรียนรู้ในสิ่งนั้น และวางแผนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประเมินได้ว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถพอที่จะมีโอกาสเรียนรู้ได้ ใช้ข้อมูลจากการการประเมินผลเป็นข้อมูลย้อนกลับ สอนซ้ำ หรือไปสู่การเรียนในระดับต่อไป แบบดั้งเดิม เลือกหัวข้อจากหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ออกแบบและทำการประเมินผล ให้เกรดหรือให้ข้อมูลย้อนกลับ สอนในหัวข้อใหม่ต่อไป

12 กระบวนการการออกแบบแบบ Backward
มาตรฐานและรายละเอียด แนวคิดสำคัญ ความเข้าใจและชุดคำถามที่สำคัญ ทักษะต่างๆและองค์ความรู้ ร่องรอยหลักฐาน


ดาวน์โหลด ppt “Backward” Unit Design?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google