งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ Backward” Unit Design? การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้ “Backward” “Backward” Unit Design?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ Backward” Unit Design? การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้ “Backward” “Backward” Unit Design?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ Backward” Unit Design? การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้ “Backward” “Backward” Unit Design?

2 การวางแผนแบบย้อนกลับ (backward) ฉันต้องการให้นักเรียนของฉันรู้อะไรและ สามารถทำอะไรได้ ? ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนของฉันรู้สิ่งนั้น แล้วและ สามารถทำสิ่งนั้นๆได้ อะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เพื่อช่วยให้ นักเรียนของฉัน เกิดการเรียนรู้ในองค์ ความรู้ตามที่ต้องการ อะไรที่ฉันควรทำ เมื่อนักเรียนของฉันไม่รู้ ในสิ่งที่ควรรู้ หรือไม่สามารถทำสิ่งนั้นๆได้

3 ทำไมต้องแบบย้อนกลับ (WHY) ชัดเจนในระดับของการยอมรับ เป้าหมายของความสามารถที่ แสดงออก มุ่งเน้นที่ร่องรอยหลักฐานของ การเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชื่อมโยงสัมพันธ์กับมาตรฐาน การเรียนรู้

4 ขั้นตอนที่ 1 ฉันต้องการให้นักเรียน ของฉันรู้อะไรและสามารถทำอะไร ได้ มาตรฐานและรายละเอียดต่างๆ การคลี่ขยายมาตรฐาน - การระบุแนวคิดที่สำคัญๆ - ความเข้าใจที่ยั่งยืนคงทน / ชุด คำถามที่สำคัญ และ จำเป็น - ลำดับก่อนหลังของความเข้าใจ ที่ยั่งยืนและชุด คำถาม จำเป็น - องค์ความรู้และทักษะต่างๆ

5 ขั้นที่ 2 ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า นักเรียนของฉันรู้และสามารถทำ ในสิ่งนั้นได้ ร่องรอยหลักฐานแห่งการเรียนรู้และความ เข้าใจ รายละเอียดของการย้อนกลับเกี่ยวกับ ความสามารถปฏิบัติของนักเรียน ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผล กับจุดประสงค์ต่างๆ ความหลากหลายของการประเมินผล การตรวจสอบรายการอย่างไม่เป็นทางการเพื่อ ความเข้าใจ การสังเกตและการซักถาม การทดสอบและการให้ตอบปัญหาช่วงสั้นๆ การแสดงการมีองค์ความรู้ทันทีทันใด ภาระงานที่บ่งบอกถึงการมีความรู้ความสามารถ การประเมินผลด้วยตนเองของนักเรียน

6 ขั้นที่ 3 อะไรที่จำเป็นต้องทำ เพื่อ ช่วยให้นักเรียนของฉันเรียนรู้องค์ ความรู้ตามที่ต้องการ การเรียนการสอน การรอบรู้ที่เกิดขึ้นโดยการ ประเมินผล การระบุแหล่งการเรียนรู้ การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ และการจัดลำดับแผนการ จัดการเรียนรู้

7 ขั้นที่ 4 อะไรที่ฉันควรทำ เมื่อมี นักเรียนของฉันไม่รู้หรือไม่ สามารถทำสิ่งนั้นๆได้ การแยกกลุ่มออกจากกัน การสอนซ้ำ การคิดออกแบบใหม่

8 กระบวนการวางแผนการเรียนการ สอน แบบดั้งเดิม แบบปฏิบัติการอิง มาตรฐาน

9 แบบดั้งเดิม 1. เลือกหัวข้อจากหลักสูตร 2. ออกแบบกิจกรรมการเรียน การสอน 3. ออกแบบและทำการ ประเมินผล 4. ให้เกรดหรือให้ข้อมูล ย้อนกลับ 5. สอนในหัวข้อใหม่ต่อไป

10 แบบปฏิบัติการอิงมาตรฐาน 1. เลือกมาตรฐานจากจำนวนที่นักเรียน ต้องการจะเรียนรู้ 2. ออกแบบการประเมินผลตลอดไปถึง โอกาสที่นักเรียนสามารถแสดงออก ตามมาตรฐานนั้นๆ 3. ตัดสินใจเลือก สิ่งที่สร้างโอกาสเกิด การเรียนรู้ที่นักเรียนต้องการจะเรียนรู้ ในสิ่งนั้น และวางแผนการเรียนการ สอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประเมินได้ว่า นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถ พอที่จะมีโอกาสเรียนรู้ได้ 4. ใช้ข้อมูลจากการการประเมินผลเป็น ข้อมูลย้อนกลับ สอนซ้ำ หรือไปสู่การ เรียนในระดับต่อไป

11 กระบวนการวางแผนการเรียนการ สอน แบบดั้งเดิม 1. เลือกหัวข้อจาก หลักสูตร 2. ออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอน 3. ออกแบบและทำ การประเมินผล 4. ให้เกรดหรือให้ ข้อมูลย้อนกลับ 5. สอนในหัวข้อใหม่ ต่อไป แบบปฏิบัติการอิง มาตรฐาน 1. เลือกมาตรฐานจากจำนวน ที่นักเรียนต้องการจะเรียนรู้ 2. ออกแบบการประเมินผล ตลอดไปถึงโอกาสที่ นักเรียนสามารถแสดงออก ตามมาตรฐานนั้นๆ 3. ตัดสินใจเลือก สิ่งที่สร้าง โอกาสเกิดการเรียนรู้ที่ นักเรียนต้องการจะเรียนรู้ใน สิ่งนั้น และวางแผนการ เรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งประเมินได้ ว่านักเรียนแต่ละคนมี ความสามารถพอที่จะมี โอกาสเรียนรู้ได้ 4. ใช้ข้อมูลจากการการ ประเมินผลเป็นข้อมูล ย้อนกลับ สอนซ้ำ หรือไปสู่ การเรียนในระดับต่อไป

12 กระบวนการการออกแบบแบบ Backward มาตรฐานและรายละเอียด แนวคิดสำคัญ ความเข้าใจและชุดคำถามที่ สำคัญ ทักษะต่างๆและองค์ความรู้ ร่องรอยหลักฐาน


ดาวน์โหลด ppt “ Backward” Unit Design? การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้ “Backward” “Backward” Unit Design?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google