งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนแบบบรรยาย-อภิปราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนแบบบรรยาย-อภิปราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนแบบบรรยาย-อภิปราย

2 วัตถุประสงค์ สามารถบอกทฤษฎีของแนวสอนแบบบรรยาย-อภิปรายได้
วางแผนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยาย-อภิปรายได้ เขียน advance organizers ได้ สร้างบทเรียนที่สอนโดยวิธีสอนแบบบรรยาย-อภิปรายได้เต็มรูปแบบทุกขั้นตอน ประเมินสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนจากการสอนแบบบรรยาย-อภิปรายได้

3 Teaching Models Deductive Models Inductive Models
Procedure Skills Models Lecture&DiscussionModels

4 สังเขปเนื้อหา การเกริ่นนำ แนวคิดทางทฤษฎี
การวางแผนการสอนแบบบรรยาย-อภิปราย ขั้นตอนการสอน การประเมินผล

5 การเกริ่นนำ - การจัดลำดับโครงสร้างของบทเรียน
- การเขียน advance organizers

6 Advance Organizers ข้อเขียนที่ใช้เริ่มบทเรียนเพื่อ preview และวางขอบข่ายเนื้อหาที่จะเรียน ขณะเดียวกันก็ช่วยวางแนวให้ทราบว่า เนื้อหาใหม่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนแล้ว

7 การสอนแบบบรรยาย ( Advance Organizers )
วิธีการสอนแต่ละแบบจะเหมาะกับการสอนเนื้อหาหรือทักษะแต่ละอย่างแตกต่างกัน วิธีการสอนแบบบรรยาย-อภิปรายนั้นเหมาะสำหรับการสอนเนื้อหาที่จัดระบบแล้ว(organized bodies of information) เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ concept, principles, laws, generalizationและความสัมพันธ์ของ conceptเหล่านั้น

8 การสอนแบบบรรยาย ( Advance Organizers )
วิธีการสอนแบบบรรยาย-อภิปรายได้รวมเอาข้อดีของการสอนแบบบรรยาย นั่นคือการนำเสนอความคิดอย่างกระจ่างชัด ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน รวมเข้ากับการสอนแบบอภิปรายซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เน้นการมีปฎิสัมพันธ์ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง

9 2. แนวคิดทฤษฎี Schema theory Meaningful verbal learning
Active learner involvement

10 Schema theory Schema คือข้อมูลที่ผู้เรียนสะสมไว้ในหน่วยความจำในสมอง ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายในการจัดการ การเชื่อมโยง ความคิด (ideas) ความสัมพันธ์ ( relationships)และ วิธีการ (procedures)

11 Meaningful Verbal Learning
เน้นการเรียนรู้แนวคิดที่เกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับแนวคิดอื่นๆ (ไม่เพียงแต่พยายามเชื่อมโยงแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่กับแนวคิดอื่นๆ แต่จะพยายามเชื่อมโยงกับแนวคิดเก่าที่มีอยู่แล้วในสมอง)

12 Active Learner Involvement
การร่วมอภิปรายอย่างกระตือรือร้น ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดระดับสูง เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ทำให้จำสิ่งที่เรียนได้แม่นยำขึ้น เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน

13 Active Learner Involvement
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง มองเห็นผลที่ตามมา บอกผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม สรุปความรู้ด้วยตนเอง สามารถให้ตัวอย่างของเรื่องที่ศึกษาได้ จำความรู้และสามารถบอกได้แม้จะแฝงอยู่ในเรื่อง/บริบทอื่น มองเห็นความสัมพันธ์ของความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

14 การวางแผนการสอน ระบุเป้าหมายชัดเจน ตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน วางโครงสร้างเนื้อหา เตรียม advance organizers

15 4. ขั้นการสอน ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นการนำเสนอ
ขั้นการตรวจสอบความเข้าใจ ขั้นบูรณาการ ขั้นการทบทวนและสรุป

16 4.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
การมุ่งสู่จุดสนใจ - ให้ข้อมูลที่แตกต่าง - ทำให้เป็นเรื่องของผู้เรียนเอง - ให้ตัวอย่าง - สาธิตแสดง บอกวัตถุประสงค์ การเกริ่นนำ

17 2. ขั้นการนำเสนอ ใช้ advance organizers/ โครงสร้างเนื้อหาเป็น
จุดอ้างอิง สอนตามที่วางแผน เชื่อมโยงเรื่องที่เรียนกับเรื่องที่รู้แล้ว ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ

18 2. ขั้นการนำเสนอ ถามคำถามที่ท้ายทายความคิด
ความรู้ทั่วไป/ นิยาม/ วิธีการทำงาน/ ผลลัพธ์ เร้าให้คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่ให้คำตอบทันทีและยอมรับฟังข้อเสนอของทุกคน ใช้คำถามที่จะนำเข้าสู่เรื่องที่จะสอน

19 2. ขั้นการนำเสนอ ช่วยเหลือผู้เรียนให้ติดตามการเรียนได้โดย
ทำเอกสารหัวข้อย่อยเพื่อให้ตามเรื่องได้ง่าย หัวข้อย่อยควรสรุปสาระสำคัญของเรื่อง เว้นช่องว่างให้ผู้เรียนเติมความ

20 2. ขั้นการนำเสนอ การกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย Think-pair-share Brain storming Buzz session Circular response

21 การตรวจสอบความเข้าใจ
ถามคำถามเป็นระยะ - วางแผนในการถามโดยถามอย่างน้อยหนึ่งคำถามใน หนึ่งวัตถุประสงค์การเรียน - ถามคำถามปลายเปิดเพื่อเร้าการอภิปราย/ความคิดขั้นสูง - ถามตรงประเด็น ให้ผู้เรียนสรุปเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง

22 การบูรณาการ การเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับความรู้เดิม
เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของ ความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน

23 ขั้นทบทวนและสรุป สรุปหัวข้อสำคัญ บอกประเด็นหลัก บอกความเชื่อมโยง

24 ขั้นการประเมินผล วัดความเข้าใจของแต่ละหัวข้อที่สอน
วัดความเข้าใจความสัมพันธ์ ของแต่ละ หัวข้อที่สอน


ดาวน์โหลด ppt การสอนแบบบรรยาย-อภิปราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google