งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนแบบ บรรยาย - อภิปราย. วัตถุประส งค์ สามารถบอกทฤษฎีของแนวสอน แบบบรรยาย - อภิปรายได้ วางแผนการสอนโดยใช้รูปแบบการ สอนแบบบรรยาย - อภิปรายได้ เขียน advance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนแบบ บรรยาย - อภิปราย. วัตถุประส งค์ สามารถบอกทฤษฎีของแนวสอน แบบบรรยาย - อภิปรายได้ วางแผนการสอนโดยใช้รูปแบบการ สอนแบบบรรยาย - อภิปรายได้ เขียน advance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนแบบ บรรยาย - อภิปราย

2 วัตถุประส งค์ สามารถบอกทฤษฎีของแนวสอน แบบบรรยาย - อภิปรายได้ วางแผนการสอนโดยใช้รูปแบบการ สอนแบบบรรยาย - อภิปรายได้ เขียน advance organizers ได้ สร้างบทเรียนที่สอนโดยวิธีสอนแบบ บรรยาย - อภิปรายได้เต็มรูปแบบทุก ขั้นตอน ประเมินสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนจาก การสอนแบบบรรยาย - อภิปรายได้

3 Teaching Models Inductive Models Deductive Models Procedure Skills Models Lecture&DiscussionModels

4 สังเขป เนื้อหา การเกริ่นนำ แนวคิดทางทฤษฎี การวางแผนการสอนแบบบรรยาย - อภิปราย ขั้นตอนการสอน การประเมินผล

5 การเกริ่น นำ - การจัดลำดับโครงสร้างของ บทเรียน - การเขียน advance organizers

6 Advance Organizers ข้อเขียนที่ใช้เริ่มบทเรียนเพื่อ preview และวางขอบข่ายเนื้อหา ที่จะเรียน ขณะเดียวกันก็ช่วยวาง แนวให้ทราบว่า เนื้อหาใหม่ เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนแล้ว

7 การสอนแบบบรรยาย ( Advance Organizers ) วิธีการสอนแต่ละแบบจะเหมาะกับ การสอนเนื้อหาหรือทักษะแต่ละ อย่างแตกต่างกัน วิธีการสอนแบบ บรรยาย - อภิปรายนั้นเหมาะสำหรับ การสอนเนื้อหาที่จัดระบบแล้ว (organized bodies of information) เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ ผู้เรียนเข้าใจ concept, principles, laws, generalization และ ความสัมพันธ์ของ concept เหล่านั้น

8 การสอนแบบบรรยาย ( Advance Organizers ) วิธีการสอนแบบบรรยาย - อภิปราย ได้รวมเอาข้อดีของการสอนแบบ บรรยาย นั่นคือการนำเสนอ ความคิดอย่างกระจ่างชัด ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน รวมเข้ากับการสอนแบบอภิปรายซึ่ง เป็นวิธีการสอนที่เน้นการมีปฎิ สัมพันธ์ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง

9 2. แนวคิด ทฤษฎี Schema theory Meaningful verbal learning Active learner involvement

10 Schema theory Schema คือข้อมูลที่ผู้เรียน สะสมไว้ในหน่วยความจำใน สมอง ซึ่งประกอบด้วยเครือข่าย ในการจัดการ การเชื่อมโยง ความคิด (ideas) ความสัมพันธ์ ( relationships) และ วิธีการ (procedures)

11 Meaningful Verbal Learning เน้นการเรียนรู้แนวคิดที่เกิดจาก การเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับ แนวคิดอื่นๆ ( ไม่เพียงแต่ พยายามเชื่อมโยงแนวคิดที่ เกิดขึ้นใหม่กับแนวคิดอื่นๆ แต่จะ พยายามเชื่อมโยงกับแนวคิดเก่า ที่มีอยู่แล้วในสมอง ) Meaningful Verbal Learning

12 การร่วมอภิปรายอย่าง กระตือรือร้น – ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ระดับสูง – เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน – ทำให้จำสิ่งที่เรียนได้แม่นยำ ขึ้น – เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน Active Learner Involvement

13 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ประโยชน์ได้จริง มองเห็นผลที่ตามมา บอกผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม สรุปความรู้ด้วยตนเอง สามารถให้ตัวอย่างของเรื่องที่ศึกษา ได้ จำความรู้และสามารถบอกได้แม้จะ แฝงอยู่ในเรื่อง / บริบทอื่น มองเห็นความสัมพันธ์ของความรู้ ใหม่กับความรู้เดิม Active Learner Involvement

14 การวางแผนการสอน ระบุเป้าหมายชัดเจน ตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน วางโครงสร้างเนื้อหา เตรียม advance organizers

15 4. ขั้นการสอน ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นการนำเสนอ ขั้นการตรวจสอบความเข้าใจ ขั้นบูรณาการ ขั้นการทบทวนและสรุป

16 4.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน การมุ่งสู่จุดสนใจ - ให้ข้อมูลที่แตกต่าง - ทำให้เป็นเรื่องของผู้เรียนเอง - ให้ตัวอย่าง - สาธิตแสดง บอกวัตถุประสงค์ การเกริ่นนำ

17 2. ขั้นการนำเสนอ ใช้ advance organizers/ โครงสร้างเนื้อหาเป็น จุดอ้างอิง สอนตามที่วางแผน เชื่อมโยงเรื่องที่เรียนกับเรื่องที่รู้แล้ว ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ

18 2. ขั้นการ นำเสนอ ถามคำถามที่ท้ายทายความคิด – ความรู้ทั่วไป / นิยาม / วิธีการทำงาน / ผลลัพธ์ เร้าให้คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่ให้คำตอบทันทีและยอมรับฟัง ข้อเสนอของทุกคน ใช้คำถามที่จะนำเข้าสู่เรื่องที่จะสอน

19 2. ขั้นการ นำเสนอ ช่วยเหลือผู้เรียนให้ติดตามการ เรียนได้โดย – ทำเอกสารหัวข้อย่อยเพื่อให้ตาม เรื่องได้ง่าย – หัวข้อย่อยควรสรุปสาระสำคัญ ของเรื่อง – เว้นช่องว่างให้ผู้เรียนเติมความ

20 2. ขั้นการ นำเสนอ การกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วม อภิปราย –Think-pair-share –Brain storming –Buzz session –Circular response

21 การตรวจสอบความเข้าใจ ถามคำถามเป็นระยะ - วางแผนในการถามโดยถามอย่างน้อยหนึ่งคำถามใน หนึ่งวัตถุประสงค์การเรียน - ถามคำถามปลายเปิดเพื่อเร้าการอภิปราย / ความคิดขั้นสูง - ถามตรงประเด็น ให้ผู้เรียนสรุปเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง

22 การบูร ณาการ การเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับความรู้เดิม เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของ ความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน

23 ขั้นทบทวนและสรุป สรุปหัวข้อสำคัญ บอกประเด็นหลัก บอกความเชื่อมโยง

24 ขั้นการประเมินผล วัดความเข้าใจของแต่ละหัวข้อที่สอน วัดความเข้าใจความสัมพันธ์ ของแต่ละ หัวข้อที่สอน


ดาวน์โหลด ppt การสอนแบบ บรรยาย - อภิปราย. วัตถุประส งค์ สามารถบอกทฤษฎีของแนวสอน แบบบรรยาย - อภิปรายได้ วางแผนการสอนโดยใช้รูปแบบการ สอนแบบบรรยาย - อภิปรายได้ เขียน advance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google