งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Objective Analysis การวิเคราะห์วัตถุประสงค์. ประเภทของวัตถุประสงค์ มี 2 ประเภทคือ วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objectives) วัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์เชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Objective Analysis การวิเคราะห์วัตถุประสงค์. ประเภทของวัตถุประสงค์ มี 2 ประเภทคือ วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objectives) วัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์เชิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Objective Analysis การวิเคราะห์วัตถุประสงค์

2 ประเภทของวัตถุประสงค์ มี 2 ประเภทคือ วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objectives) วัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม (Specific Objectives or Behavioral Objectives)

3 ส่วนประกอบของวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน พฤติกรรมขั้นสุดท้าย หรือ พฤติกรรมที่คาดหวัง (Terminal Behavior) เงื่อนไขหรือ สถานการณ์ (Condition or Situation) เกณฑ์หรือมาตรฐาน (Standard or Criteria)

4 Terminal Behavior การแสดงออกของผู้เรียน เมื่อสิ้นสุด บทเรียนแล้วผู้เรียนแสดงพฤติกรรมอย่างใด อย่างหนึ่งออกมา ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้น จะต้องวัดได้หรือสังเกตได้ เช่น บอกส่วนประกอบพื้นฐานของระบบ คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง จำแนกหน่วยความจำที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ไม่ น้อยกว่า 70 คำต่อ นาที

5 Condition or Situation เป็นข้อความที่บ่งถึงสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ หรือเงื่อนไข ที่จะให้ผู้เรียน แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมา กำหนดได้ 3 ลักษณะ ลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาบทเรียน ลักษณะของสิ่งเร้าเพื่อให้ผู้เรียนแสดง พฤติกรรมที่คาดหวังออกมา ลักษณะที่เป็นเงื่อนไขของการกระทำ

6 Standard or Criteria เป็นส่วนที่ใช้ระบุความสามารถขั้นต่ำของ ผู้เรียนว่าจะต้องทำได้เพียงใด จึงจะยอมรับ ได้ว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว ลักษณะความเร็วหรือการบ่งเวลา ลักษณะปริมาณที่ต่ำที่สุด เป็นเกณฑ์ที่ไม่สามารถระบุเชิงความเร็วหรือ ปริมาณได้

7 การจำแนกวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม จำแนกตามลักษณะของการเรียนรู้ได้ 3 ส่วน ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ด้านเจตพิสัย (Affective Domain)

8 Cognitive Domain วัตถุประสงค์ที่เน้นทางด้านความสามารถทาง สมรรถภาพทางสมองหรือการใช้ปัญญา ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การนำไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) การประเมินผล (Evaluation)

9 Psychomotor Domain วัตถุประสงค์ที่แบ่งระดับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ ทักษะความชำนาญ การเลียนแบบ (Imitation) การปฏิบัติได้โดยลำพัง (Manipulation) การปฏิบัติได้ถูกต้องแม่นยำ (Precision) การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและผสมผสาน (Articulation) การปฏิบัติโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ (Naturalization)

10 Affective Domain วัตถุประสงค์ที่เน้นความสามารถทางความรู้สึก อารมณ์ เจตคติต่อสิ่งต่างๆ การยอมรับ (Receiving) การตอบสนอง (Responding) การสร้างค่านิยม (Valuing) ดำเนินการ (Organization) แสดงลักษณะเฉพาะตนตามค่านิยม (Characterization by a Value)

11 สรุปการจำแนกวัตถุประสงค์

12 การจำแนกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ Cognitive Domain –การฟื้นคืนความรู้ (Recalled Knowledge) –การประยุกต์ความรู้ (Applied Knowledge) –การส่งถ่ายความรู้ (transferred Knowledge) Psychomotor Domain Affective Domain

13 ข้อพิจารณาในการเขียน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่บ่งถึงพฤติกรรมของ ผู้เรียนหลังจากที่ผ่านบทเรียนไปแล้ว จะต้องระบุด้วยคำกิริยาที่บ่งถึงการกระทำที่ วัดได้หรือสังเกตได้ ต้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน ไม่ใช่ พฤติกรรมผู้สอนหรือของบทเรียน ต้องประกอบด้วยพฤติกรรมที่คาดหวัง เงื่อนไข และเกณฑ์ที่สมบูรณ์

14 ข้อพิจารณาในการเขียน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ครอบคลุมเนื้อหาสาระ สอดคล้องตรงตามหัว เรื่องเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน แต่ละข้อ วัดพฤติกรรมเพียงด้านเดียวหรือ อย่างเดียวเท่านั้น ควรวัดพฤติกรรมให้ครบทุกด้าน และมีระดับ ความยากสอดคล้องกับระดับของผู้เรียน นิยมเขียนด้วยประโยคบอกเล่า มากกว่าการ ใช้ประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธ เขียนด้วยประโยคหรือข้อความสั้นๆ ที่กระชับ และได้ใจความ

15 ตัวอย่างวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม อธิบายขั้นตอนการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ได้ ถูกต้อง บอกส่วนประกอบของฮาร์ดดิสค์ได้ วิเคราะห์อาการของคอมพิวเตอร์หลังจากติด ไวรัสแล้วแล้วได้ อธิบายการทำงานของเครื่องพิมพ์ประเภท ต่างๆได้

16 ระดับความยากของวัตถุประสงค์ Difficulty of Objective

17 ระดับของผู้เรียน (Level of Audience) ความยากของเนื้อหา (Difficulty of Content)

18 Objective Analysis จบการบรรยายคำถาม

19 แบบฝึกหัด หน้า 170 ข้อ 1 – 7 และ ข้อ 11 – 13


ดาวน์โหลด ppt Objective Analysis การวิเคราะห์วัตถุประสงค์. ประเภทของวัตถุประสงค์ มี 2 ประเภทคือ วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objectives) วัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์เชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google