งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะ นิติกรรมและสัญญา ศ. ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะ นิติกรรมและสัญญา ศ. ดร. กำชัย จงจักร พันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะ นิติกรรมและสัญญา ศ. ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

3 หัวข้อศึกษาวันนี้  อาจารย์ผู้บรรยาย / นักศึกษาผู้เรียน  อธิบายเค้าโครงการบรรยายทั้งหมด  อธิบายวิธีการเรียนการสอน  อธิบายวิธีการวัดผลการศึกษา  กฎ กติกา ข้อตกลงในการเรียน  เอกสารประกอบการสอน  แนะนำหนังสือ บทความประกอบการศึกษา  อื่น ๆ  แบบทดสอบความรู้นักศึกษาก่อนเรียน

4 อาจารย์ผู้บรรยาย ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ประวัติการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับสอง ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา -LL.M. in International Business Law (with Merit) University College London (UCL) University of London -Ph.D. King’s College London (KCL) University of London

5 ประสบการณ์การทำงาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ( ประเภทผู้แทน ผู้บริหาร ) ฯลฯ

6 ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( ก. ก. ต.) รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิ Pearl S. Buck ( ประเทศไทย ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก. ล. ต.)

7 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( ประเภทบางเวลา ) อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ ( ป. ป. ช.) อนุกรรมการ กต. ร. ( สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ) กรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม แห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย ฯลฯ

8 นักศึกษาผู้เรียน ชื่อ สกุล เลขทะเบียน โทร E mail เหตุที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มนี้ / ความคาดหวัง / ข้อเสนอแนะ ฯลฯ

9 อธิบายเค้าโครงการบรรยาย ทั้งหมด - เอกสารประกอบการสอน ( เค้าโครงการบรรยาย ) ชุดที่ 1

10 อธิบายวิธีการเรียนการสอน การบรรยาย ประกอบการใช้ Power Point เอกสารประกอบการสอน การสัมมนา จับประเด็น วิพากษ์วิจารณ์ และการ ให้ความเห็นทางกฎหมาย การฝึกเขียนตอบข้อสอบ การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรภายนอก การศึกษาดูงานนอกสถานที่

11 อธิบายวิธีการวัดผลการศึกษา การสอบข้อเขียนปลายภาค การทำการบ้านส่ง การทำงานค้นคว้าวิจัยอิสระ การเข้าห้องเรียนและการมีส่วนร่วมใน ห้องเรียน

12 กฎ กติกา ข้อตกลงในห้องเรียน On time Be Quiet Learning and teaching is loving affairs.

13 เอกสารประกอบการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน ( เค้าโครงการบรรยาย ) 2. เอกสารประกอบการสอน ( ชีทสรุป ) 3. เอกสารประกอบการสอน ( คำถาม ) 4. คำพิพากษาศาลฎีกา

14 แนะนำหนังสือ บทความ ประกอบการศึกษา

15 อื่น ๆ เพิ่ม - ถอน ความคิดเห็นอื่นๆ

16 การประเมินความรู้นักศึกษา ( ก่อน และหลังการบรรยาย ) Pre Test/Post Test

17 ของฝากตอนท้าย “There’s nothing that perseverance cannot win.”

18 การบ้านท้ายชั่วโมง - รายงาน สรุปย่อ ระยะเวลาและอายุความ - อ่าน รายงานวิจัย เรื่องปัญหาความหมายและ ผลทางกฎหมายของ ป. พ. พ. มาตรา 149 โดย ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ (50 หน้า ) หรือ คำอธิบายนิติกรรมสัญญาเรื่องความหมายของ นิติกรรม


ดาวน์โหลด ppt วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะ นิติกรรมและสัญญา ศ. ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google