งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุมิตรา ศรีชูชาติ 20/12/25521 การประชุมสัมมนา “ผลิตผลงานวิชาการอย่างไร ให้ผ่านแบบม้วนเดียวจบ” สภาคณาจารย์และ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ 24 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุมิตรา ศรีชูชาติ 20/12/25521 การประชุมสัมมนา “ผลิตผลงานวิชาการอย่างไร ให้ผ่านแบบม้วนเดียวจบ” สภาคณาจารย์และ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ 24 ธันวาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุมิตรา ศรีชูชาติ 20/12/25521 การประชุมสัมมนา “ผลิตผลงานวิชาการอย่างไร ให้ผ่านแบบม้วนเดียวจบ” สภาคณาจารย์และ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ 24 ธันวาคม 2552

2 20/12/2552 2 หัวข้อการนำเสนอ 12 3 4 5 6 การ 7 กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง ผลงานวิชาการ ผลการสอน จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการ การขอทบทวนผลการ ประเมินฯ 8 ประมวลคำแนะนำต่าง ๆ

3 20/12/2552 3 ๑. กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง 1. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๒ 2. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 3. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒

4 20/12/2552 4 ๒. คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปริญญาตรี 9 ปี  ปริญญาโท 5 ปี  ปริญญาเอก 2 ปี ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ตำแหน่งศาสตราจารย์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5 20/12/2552 5 ๓. ผลการสอน ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  มีชั่วโมงสอนประจำ  มีความชำนาญในการสอน  เสนอเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพดี ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  มีชั่วโมงสอนประจำ  มีความชำนาญพิเศษในการสอน  เสนอเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพดี ตำแหน่งศาสตราจารย์  มีชั่วโมงสอนประจำ  มีความชำนาญในการสอน

6 20/12/2552 6 ๓. ผลการสอน การประเมินผลการสอน พิจารณาจากความสามารถในด้านต่าง ๆ คือ มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ การสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ การใช้เทคนิควิธีสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ทำให้ผุ้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอี่นที่เกี่ยวข้อง แนะนำให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าเพิมเติม จัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสม ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ใช้จิตวิทยาในการสอน จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7 20/12/2552 7 ๓. ผลการสอน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีผลการสอนอยู่ในระดับ ชำนาญ ระดับรองศาสตราจารย์ ต้องมีผลการสอนอยู่ในระดับ ชำนาญพิเศษ ระดับศาสตราจารย์ ต้องมีผลการสอนอยู่ในระดับ เชี่ยวชาญ 4.25 - 5.00เชี่ยวชาญ 3.25 - 4.24 ชำนาญ พิเศษ 2.75 - 3.24ชำนาญ เกณฑ์การประเมิน

8 20/12/2552 8 ๔. ผลงานวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ ลักษณะอื่น ตำรา / หนังสือ / บทความวิชาการ 

9 20/12/2552 9 ๔. ผลงานวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ งานวิจัย ตำรา / หนังสือ ผลงานวิชาการ ลักษณะอื่น ผลงานวิชาการ ลักษณะอื่น 

10 20/12/2552 10 ๔. ผลงานวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย์ ( วิธีที่ 1) งานวิจัย ตำรา / หนังสือ ผลงานวิชาการ ลักษณะอื่น ผลงานวิชาการ ลักษณะอื่น 

11 20/12/2552 11 ๔. ผลงานวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย์ ( วิธีที่ 2) งานวิจัย ตำรา / หนังสือ ผลงานวิชาการ ลักษณะอื่น ผลงานวิชาการ ลักษณะอื่น

12 20/12/2552 12 นิยาม ผลงานวิชาการและเกณฑ์ การเผยแพร่ - ใช้ประกอบการสอนในรายวิชาในหลักสูตร -สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา และวิธีการสอน อย่างเป็นระบบ - เป็นเอกสารที่จัดทำเป็นรูปเล่ม หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออื่น ๆ เช่น ซีดี-รอม - ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว - ใช้ประกอบการสอนในรายวิชาในหลักสูตร - สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ - มีความสมบูรณ์มากกว่าเอกสารประกอบการสอน - เป็นเอกสารที่จัดทำเป็นรูปเล่ม หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออื่น ๆ เช่น ซีดี-รอม - มีหลักฐานว่าได่เผยแพร่โดยใช้เป็น”คำสอน”แก่ผู้เรียน ในวิชานั้นแล้ว

13 20/12/2552 13 นิยาม ผลงานวิชาการและเกณฑ์ การเผยแพร่ - งานเขียนทางวิชาการ ซี่งมีการกำหนดประเด็น ที่ชัดเจน - มีการวิเคราะห์ ตามหลักวิชาการ จนสามารถ สรุปผลได้ - อาจเป็นการเรียบเรียงความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดย แสดงทัศนะทางวิชาการของตนเองไว้อย่างชัดเจน - เผยแพร่ในรูปบทความทางวิชาการ ในวารสารวิชาการ - เผยแพร่ในหนังสือรวบรวมบทความในรูปแบบอื่น ที่การบรรณาธิกรณ์ข้อมูล - เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ ของ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

14 20/12/2552 14 นิยาม ผลงานวิชาการและเกณฑ์ การเผยแพร่  ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน ระดับอุดมศึกษา  ต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตำรานี้  เผยแพร่ด้วยการพิมพ์จากโรงพิมพ์ (Printing house) หรือ สำนักพิมพ์ (Publishing house) หรือ โดยการถ่ายสำเนาเย็บเล่ม  เผยแพร่โดยสื่ออิเลคโทรนิคส์อื่น ๆ (เช่น CD-ROM) เป็นการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  ต้องได้รับการรับรอง / ตรวจสอบการเผยแพร่จากคณะ  ต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค

15 20/12/2552 15 นิยาม ผลงานวิชาการและเกณฑ์ การเผยแพร่  ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงโดยมีรากฐานทางวิชาการ  ให้ทัศนะของผู้เขียน ที่สร้างเสริมปัญญา ความคิด  สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ  ไม่จำเป็นต้องสอดคล้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร  ไม่จำเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา  เผยแพร่ด้วยการพิมพ์จากโรงพิมพ์ (Printing house) หรือ สำนักพิมพ์ (Publishing house)  เผยแพร่โดยสื่ออิเลคโทรนิคส์อื่น ๆ (เช่น CD-ROM) เป็นการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  ต้องได้รับการรับรอง / ตรวจสอบการเผยแพร่จากคณะ  มีระยะเวลาการเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

16 20/12/2552 16 นิยาม ผลงานวิชาการและเกณฑ์ การเผยแพร่  ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษา หรืองานวิจัย ด้วยวิธีวิทยาทางการ วิจัย  มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ ข้อมูล คำตอบ หรือข้อสรุป  นำเสนอในรูปรายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจน ตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (Research Process)  นำเสนอในรูปบทความวิจัยที่ ประมวลสรุปกระบวนการวิจัย ให้มีความกระชับ สำหรับนำเสนอ ในการประชุมวิชาการ หรือ วารสารวิชาการ  มีการเผยแพร่ในรูปบทความ วิจัย ในวารสารทางวิชาการ  มีการเผยแพร่ในหนังสือ รวมบทความวิจัย  มีการนำเสนอเป็นบทความ วิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ  ถ้าเป็นการเสนอในรูปรายงาน การวิจัย ต้องแสดงหลักฐานว่า ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และแสดง หลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยัง วงวิชาการและวิชาชีพอย่าง กว้างขวาง

17 20/12/2552 17 นิยาม ผลงานวิชาการและเกณฑ์ การเผยแพร่ ไม่ใช่ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น โดยปกติ อาจหมายรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ หรืออาจรวมถึงงานแปล จากงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม ปรัชญา หรือ ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่น อาจเป็นการแปลจาก ไทย -> ภาษาอื่น หรือ ภาษาอื่น ->ภาษาไทย หรือภาษาอื่น -> ภาษาอื่น หรือผลงานศิลปะ หรือสารานุกรม

18 20/12/2552 18 ๕. จริยธรรมและ จรรยาบรรณฯ มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการไม่เคยนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ ตน ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ลอกเลียนผลงาน ผู้อื่น 1. ไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ทาง วิชาการที่ยอมรับได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง ในลักษณะที่จะทำให้ เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมา ใช้ในผลงานวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการ ค้นคว้าไว้อย่างชัดเจน 3.

19 20/12/2552 19 ๕. จริยธรรมและ จรรยาบรรณฯ ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยหรือละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้อื่น และสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงาน วิชาการ 4. ต้องศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และ เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจาก การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 5. นำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วย กฎหมาย อย่างชัดเจน 6.

20 20/12/2552 20 ๖. ขั้นตอนการ ดำเนินการ คณะ - รับเรื่องอย่างเป็นทางการ - ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอฯ - ประเมินการสอนเบิ้องต้น นำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ อธิการบดี ออกคำสั่งแต่งตั้ง เสนอ ก.พ.อ. (ขึ้นทะเบียนตำแหน่ง) นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา สภามหาวิทยาลัย แจ้งผล การดำเนินการต่อผู้เสนอขอฯ ผ่าน ไม่ผ่าน 2. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิ ประเมิน จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง วิชาการ และผลงานทาง วิชาการ 1แต่งตั้งอนุกรรมการ ประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบ การสอน /คำสอน      คณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ

21 20/12/2552 21 ๖. ขั้นตอนการดำเนินการ ลำดับ/ผู้ดำเนินการการดำเนินการแบบฟอร์ม 1. ผู้เสนอขอฯเสนอเอกสารผลงานวิชาการต่อคณะ พร้อมหลักฐาน การเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด จำนวน 5 ชุด สำหรับผู้เสนอขอวิธีปกติ จำนวน8 ชุด สำหรับผุ้เสนอขอวิธีพิเศษ วช.1 วช.2 วช.3 (ถ้ามี) 2. คณะ 1. รับเรื่องอย่างเป็นทางการ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 3. กลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 4. คณบดีประเมินผลการสอนเบื้องต้น ตรวจสอบ หลักฐานตาม วช.1 วช.2 และ วช.3 (นำส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน ต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ) 3. คณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ 1. พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ผลงานทาง วิชาการ (Reader) 2. แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน

22 20/12/2552 22 ๖. ขั้นตอนการดำเนินการ ลำดับ/ผู้ดำเนินการการดำเนินการแบบฟอร์ม 4. อนุกรรมการประเมินผล การสอน ประเมินเอกสารประกอบการสอน / เอกสาร คำสอน และประเมินผลการสอน วช.4 วช.5 5. คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1. ประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาการ 2. ประเมินผลงานวิชาการ วช.6 วช.7 6.คณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการประเมินผล การสอน 7. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการและแจ้ง สภาวิชาการ 8. อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 9. งานบริหารงานบุคคลรายงาน ส.ก.อ. ขึ้นทะเบียนตำแหน่งทาง วิชาการ

23 20/12/2552 23 ๗. การขอทบทวน ผลงานฯ เฉพาะกรณีที่สภาฯ ไม่อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง กระทำได้ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ผู้เสนอขอทบทวนผลการประเมินโดยยื่นข้อโต้แย้งทางวิชาการต่อ สภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบมติ รับ ส่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ไม่รับ แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอทบทวน สภามหาวิทยาลัยพิจารณาข้อโต้แย้งว่ามีเหตุผลทางวิชาการ เพียงพอในการรับพิจารณาหรือไม่

24 20/12/2552 24 ๗. การขอทบทวน ผลงานฯ เฉพาะกรณีที่สภาฯ ไม่อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง กระทำได้ 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ผู้เสนอขอทบทวนผลการประเมินโดยยื่นข้อโต้แย้งทางวิชาการ เพิ่มเติม ต่อสภามหาวิทยาลัย รับ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ........ ไม่รับ แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอทบทวน สภามหาวิทยาลัยพิจารณาข้อโต้แย้งว่ามีเหตุผลทางวิชาการ เพียงพอในการรับพิจารณาหรือไม่

25 20/12/2552 25 ข้อแนะนำ การเสนอผลงานต้องมีเนื้อหาที่แสดงความเชี่ยวชาญใน สาขาวิชาที่เสนอขอตำแหน่ง ไม่เปลี่ยนความเชี่ยวชาญ การขอตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  การเปลี่ยนแปลงความเชี่ยวชาญ  การข้ามระดับ  คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 คุณภาพ ผศ./รศ.ระดับดีมาก ศ.ระดับดีเด่น ผลงานต้องครอบคลุมครบถ้วนตรงกับสาขาที่ขอตำแหน่ง

26 20/12/2552 26 ข้อแนะนำ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ การพิมพ์  ควรตรวจทานเครื่องหมาย ตัวสะกด และวรรคตอนให้ถูกต้อง  รูปแบบการพิมพ์ ขอให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเล่ม  ควรมีสารบัญรูปภาพที่นำมาใช้ และใส่เลขที่รูปภาพทุกรูป เนื้อหา  ควรมีความทันสมัยในสาขาวิชาชีพ  ควรใช้คำศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถาน/มาตรฐานวิชาชีพ  ควรใช้คำศัพท์คำเดียวกัน  ควรเรียงลำดับเนื้อหาให้มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน  ควรครอบคลุมเนื้อหาวิชาทั้งหมด  ควรมีการสรุปความคิดเห็นของผู้เขียน นอกเหนือจากการเรียบ เรียงมาจากแหล่งต่างๆ

27 20/12/2552 27 ข้อแนะนำ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ การอ้างอิง ควรใช้ระบบอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเล่ม ควรใช้แหล่งอ้างอิงที่ทันสมัยตามสาขาวิชาชีพ ควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพที่นำมาจาก เว็บไซต์ ควรจัดทำบรรณานุกรมให้ครบถ้วน/ตรงกับการอ้างอิง ควรระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์: กรณีนำผลงานของผู้อื่นจำนวนมาก มาอ้างอิง ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน ควรเขียนเชิงอรรถ (Footnote) เมื่อคัดลอกผลงานมาจากที่อื่น

28 20/12/2552 28 ข้อแนะนำ การวิจัย  ควรเลือกหัวข้อการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอนในสาขาวิชา/สังคม  ควรอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะผลที่เกิดจากการวิจัย และในการวิจัยครั้งต่อไป  ควรมีการอ้างอิงเมื่อนำแบบสอบถาม/ข้อมูลของผู้อื่นมาใช้

29 20/12/2552 29 ข้อแนะนำ บทความทางวิชาการ ควรเป็นงานเขียนที่มีการวิเคราะห์ประเด็นในรายละเอียด ควรแสดงทัศนะและภูมิปัญญาของผู้เขียน ควรมีการสรุปประเด็น โดยอาจนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มา สังเคราะห์ มีการเขียนอ้างอิงที่ถูกต้อง มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ/วิชาชีพที่มี Peer Review

30 20/12/2552 30 ขอขอบคุณ และ ขอเชิญตั้งคำถามได้ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สุมิตรา ศรีชูชาติ 20/12/25521 การประชุมสัมมนา “ผลิตผลงานวิชาการอย่างไร ให้ผ่านแบบม้วนเดียวจบ” สภาคณาจารย์และ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ 24 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google