งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประชุม เขต 10. เป้าหมาย รพ. สต. อุดรธานี 31 แห่ง หนองคาย 23 แห่ง หนองบัวลำภู 21 แห่ง เลย 20 แห่ง รวม 95 แห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประชุม เขต 10. เป้าหมาย รพ. สต. อุดรธานี 31 แห่ง หนองคาย 23 แห่ง หนองบัวลำภู 21 แห่ง เลย 20 แห่ง รวม 95 แห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการประชุม เขต 10

2 เป้าหมาย รพ. สต. อุดรธานี 31 แห่ง หนองคาย 23 แห่ง หนองบัวลำภู 21 แห่ง เลย 20 แห่ง รวม 95 แห่ง

3 การเตรียมความพร้อม การวางเครือข่ายความเชื่อมโยง ระหว่าง รพ. สต. กับ โรงพยาบาลแม่ข่าย ความพร้อมของทีมงาน – ปริมาณ – คุณภาพ การจัดการระบบข้อมูล ระบบการประสานงาน ระบบสนับสนุนจากทุกภาคส่วน การกำหนดตัวชี้วัด

4 ขอบเขตการบริการ ให้บริการครอบคลุมทั้ง – การส่งเสริมสุขภาพ – การควบคุมป้องกันโรค – การรักษาพยาบาล รวมทั้งส่งต่อ – การฟื้นฟู – การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ในรูปของการให้บริการเชิงรุก กำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน

5 แผนการจัดการด้านกำลังคน จนท. อัตรา 1: ไม่เกิน 1,400 (6-8 คน ) ( อนุญาตให้ จนท. ใน รพท./ รพช. ย้ายไปปฏิบัติงาน ที่ รพ. สต. ได้ นร. จบใหม่ พิจารณาให้ปฏิบัติงานที่ รพ. สต. เป็นอันดับ แรก อสม. อัตราไม่เกิน 1 คน : 15 หลังคาเรือน

6 การเงิน / การคลัง แหล่งที่มาของงบประมาณ UC อื่นๆ ท้องถิ่นประชาชน - เน้นค่าตอบแทนเชิงรุก - สนับสนุนงบลงทุนทดแทน - สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็น

7 เร่งรัดการจ่ายค่าตอบแทนเชิงรุกและ ค่าตอบแทนอื่นๆ อันพึงมีพึงได้ ตามระเบียบฯ ปรับแผนงบลงทุนงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ในปี 2552 เพื่อให้สะดวกในการทำงาน

8 ความร่วมมือของประชาชน / อปท. ให้มีการบริการงานโดยคณะกรรมการ ทั้งจาก ภาครัฐ / อปท. / ประชาชน

9 บทบาทของแต่ละหน่วยงาน สสจ./ สสอ. –Facilitator – สนับสนุน / กำกับ / ติดตามประเมินผล – พัฒนาบุคลากร / ความเจริญก้าวหน้าในสายงาน – เสริมสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รพศ./ รพท./ รพช. –Facilitator – สนับสนุนด้านวิชาการ สอ. – พี่เลี้ยงให้กับ อสม./ ชุมชน

10 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน ประสบการณ์ของชุมชน มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีคณะกรรมการติดตามระดับจังหวัดที่ชัดเจน และต่อเนื่อง ต้องมี Board และหน้าที่ของ Board จัดการที่ชัดเจน

11 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขนาดของ รพ. สต. ข้อสรุป ควรเป็น 7,000 – 10,000 คน


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประชุม เขต 10. เป้าหมาย รพ. สต. อุดรธานี 31 แห่ง หนองคาย 23 แห่ง หนองบัวลำภู 21 แห่ง เลย 20 แห่ง รวม 95 แห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google