งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายพิเศษ โดย อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายพิเศษ โดย อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายพิเศษ โดย อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย

2 จำนวนลูกจ้างชั่วคราว คงเหลือ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 915 อัตรา กรม ฯ สั่งระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 2 เมษายน 2556 กรอบอัตรากำลังลูกจ้าง ชั่วคราว 1,015 อัตรา

3 กราฟแสดงรายรับเงินบำรุงเปรียบเทียบกับรายจ่าย ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

4 รายรับ จำนวนพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ที่ควรจะเป็น ณ ปีงบประมาณ 2561 รายรับคงที่ 681 รายรับเพิ่มขึ้น 5% ต่อปี 903 รายรับลดลง 10% ต่อปี 354 เปรียบเทียบรายรับกับจำนวนพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข * คำนวณจากการใช้รายรับเงินบำรุงร้อยละ 60 มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข *

5 แนวทางการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มรายได้เงิน บำรุง ลดรายจ่าย งาน โครงการวิจัย จ้างเหมาบริการ

6 การปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนกำลังคน ที่เป็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข

7 สาระสำคัญของ ( ร่าง ) ประกาศ 7 ฉบับ 1. ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมิน ลูกจ้างชั่วคราว เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สาระสำคัญ - ยึดหลักประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมี มาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน - ต้องประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่มี “ ชื่อตำแหน่ง ” ที่ กำหนดไว้ - ต้องมี “ คุณสมบัติ ” ตรงตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง - “ ผ่านเกณฑ์ ” การประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง

8 สาระสำคัญของ ( ร่าง ) ประกาศ 7 ฉบับ ( ต่อ ) 2. ประกาศ ฯ เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวง สาธารณสุข สาระสำคัญ - เพื่อให้เป็นระบบและมาตรฐานสำหรับดำเนินการใน การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - กำหนดชื่อตำแหน่งให้สอดคล้องตามความจำเป็น ของภารกิจและยุทธศาสตร์ ของหน่วยบริการ - จัดทำกรอบอัตรากำลัง ทุก 4 ปี โดยพิจารณาถึงการ ใช้กำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ สาระสำคัญของ ( ร่าง ) ประกาศ 7 ฉบับ ( ต่อ )

9 3. ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการ เลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง สาระสำคัญ - เพื่อให้การจ้างเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ยุติธรรม และโปร่งใส - คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ( ประกาศ ฯ นี้ นำมาใช้หลังจากเข้าระบบพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ) สาระสำคัญของ ( ร่าง ) ประกาศ 7 ฉบับ ( ต่อ )

10 4. ประกาศ ฯ เรื่อง ค่าจ้างของพนักงานกระทรวง สาธารณสุข สาระสำคัญ - การบริหารค่าจ้างตามลักษณะงานและผลผลิตของ งาน ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ ขนาดของงาน ขีดสมรรถนะ และการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน - กำหนดค่าจ้าง โดยคำนึงถึงหลักการ 1) หลักคุณภาพ 2) หลักความยุติธรรม 3) หลักการจูงใจ 4) หลักความสามารถ สาระสำคัญของ ( ร่าง ) ประกาศ 7 ฉบับ ( ต่อ )

11 5. ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขของพนักงานกระทรวง สาธารณสุขที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ สาระสำคัญ - ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและทักษะเฉพาะ เป็นพิเศษ / มีความรับผิดชอบหรือความเสี่ยงสูง - เป็นการธำรงรักษาและสร้างขวัญกำลังใจ สาระสำคัญของ ( ร่าง ) ประกาศ 7 ฉบับ

12 สาระสำคัญของ ( ร่าง ) ประกาศ 7 ฉบับ ( ต่อ ) 6. ประกาศ ฯ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สาระสำคัญ - การกำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นมาตรฐานให้ส่วน ราชการถือปฏิบัติ สาระสำคัญของ ( ร่าง ) ประกาศ 7 ฉบับ 7. ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การลาออกจาก การปฏิบัติงาน ในระหว่างสัญญาจ้าง ของพนักงานกระทรวง สาธารณสุขทั่วไป สาระสำคัญ - เพื่อให้การลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่าง สัญญาจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรฐานเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายพิเศษ โดย อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google