งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2  พัฒนาความสามารถในการปรับตัว / ยืดหยุ่นในการทำงาน (Resilience)  สร้างความสุขในการทำงาน  ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในที่ทำงาน ( การติดสุรา / ยาเสพติด /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2  พัฒนาความสามารถในการปรับตัว / ยืดหยุ่นในการทำงาน (Resilience)  สร้างความสุขในการทำงาน  ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในที่ทำงาน ( การติดสุรา / ยาเสพติด /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2  พัฒนาความสามารถในการปรับตัว / ยืดหยุ่นในการทำงาน (Resilience)  สร้างความสุขในการทำงาน  ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในที่ทำงาน ( การติดสุรา / ยาเสพติด / ความเครียด )  สร้างและรักษาความสัมพันธ์ใน ครอบครัว เน้ น

3 3  สร้างคุณค่าและความ ภาคภูมิใจในชีวิต  ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง เน้ น

4 การดูแลทางสังคมจิตใจใน Psychosocial Clinic บูรณาการงานการดูแลทางสังคม และจิตใจให้เข้าไปอยู่ในงานประจำ ของงานบริการทุกส่วนของ โรงพยาบาล บริการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุใน NCD Clinic / คลินิกสูงอายุ

5 การดูแลทางจิตใจ อารมณ์สังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วย / ผู้รับบริการ ครอบครัวและผู้ดูแล โดยคำนึงถึงคุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้ป่วย / ผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหาหรือภาวะ โรคและมีแนวทางการปรับตัวต่อปัญหา หรือความเจ็บป่วย รวมทั้งให้การส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่บุคคล ทั่วไป โดยใช้การสื่อสาร การสนับสนุน ทางสังคมและการสร้างสัมพันธภาพเป็น กลไกสำคัญในการดำเนินการ

6 คลินิกที่ให้การดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ ที่มีโครงสร้าง ประกอบไปด้วยสถานที่ให้บริการ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการดูแลทางสังคมจิตใจด้วยการให้ความรู้ ให้คำปรึกษากับบุคคล ทุกกลุ่มวัย ทั้งในและนอกโรงพยาบาล โดยครอบคลุมถึง การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต แต่ละแห่งอาจใช้ชื่อแตกต่างกัน เช่น คลินิกวัยใส คลินิก OSCC คลินิก YFHS คลินิกฟ้าใส LOVE Clinic ฯลฯ

7 เพื่อให้กลุ่มที่เสี่ยงต่อการมีปัญหา สุขภาพจิตในทุกวัย ได้แก่ ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น / ความ รุนแรงในวัยรุ่น / ปัญหาครอบครัว / ปัญหาการติดสาร เสพติด / สุรา ปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยต่างๆ ได้รับการ บำบัดทางจิตใจและดูแลช่วยเหลือแบบ องค์รวม

8 เพื่อให้ผู้ป่วย / ผู้รับบริการในคลินิก โรคเรื้อรัง และคลินิกพิเศษต่างๆ ได้รับ การดูแลแบบองค์รวม เพื่อให้บุคคลทั่วไป ได้รับการส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อการมี คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

9 การให้บริการดูแลทางสังคมจิตใจ ในคลินิกให้คำปรึกษา การบริการดูแลทางสังคมจิตใจที่ ผสมผสานไปกับคลินิกหรือบริการ อื่นๆ ในโรงพยาบาล การให้บริการดูแลทางสังคมจิตใจ ในชุมชน เช่น การออกหน่วยให้ คำปรึกษาในยามวิกฤต / ภัยพิบัติ การเยี่ยมบ้าน การจัดกิจกรรม รณรงค์สร้างความตระหนัก

10 ระยะ เตรียมการ มีการสื่อสารกับผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ และหรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารการดำเนินงาน จัดระบบบริการการดูแลทางสังคมจิตใจที่ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านสถานที่และขีดความสามารถของระบบบริการ

11 จัดระบบบริการการดูแลทางสังคมจิตใจ บุคลากร สถานที่ บริการ ขีดความสามารถ ระบบบริการ การประเมินทาง สังคมจิตใจ การให้การดูแล ทางสังคมจิตใจ การส่งเสริม ป้องกัน ( เชิงรุก ) การส่งต่อ การติดตามดูแล

12 ระยะ เตรียมการ จัดทำแผนงาน / โครงการ การดูแลทางสังคมจิตใจ มีการสื่อสารภายในโรงพยาบาลเพื่อความร่วมมือในการดำเนินงาน มีการพัฒนาเครือข่ายและการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง

13 ระยะ ดำเนินการ เป็นการจัดบริการดูแลทางสังคมจิตใจ ให้แก่ผู้ป่วย / ผู้รับบริการ ทั้งที่ได้รับการส่งต่อจากคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาล โรงเรียน สถานประกอบการ และผู้ที่เข้ามารับ บริการโดยตรง โดย กำหนดวันเวลาการให้บริการ และประชาสัมพันธ์ การให้บริการ ให้บริการทางโทรศัพท์

14 ระยะ ดำเนินการ ให้บริการดูแลทางสังคมจิตใจเชิงรุก ได้แก่ การจัดกิจกรรมการส่งเสริม ป้องกันในชุมชน ขยายเครือข่ายกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบริการให้ ครอบคลุม และติดตามดูแลอย่าง ต่อเนื่อง เช่น จับคู่ โรงเรียน - โรงพยาบาล โรงพยาบาล - สถาน ประกอบการ

15 ระยะ ดำเนินการ จัดระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ป่วย / ผู้รับบริการเพื่อให้เกิดการดูแล ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และเพื่อใช้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่

16 ร้อยละของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยง กับระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เช่น ยาเสพติด บุหรี่ OSCC คลินิกวัยรุ่น ฯลฯ ( ไม่น้อยกว่า 70) ร้อยละของคลินิกผู้สูงอายุ ผู้พิการ คุณภาพ ( ไม่น้อยกว่า 70) ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ ( ไม่น้อยกว่า 70)

17 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เข้าถึงบริการ ( มากกว่าหรือเท่ากับ 31) ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับ การพัฒนาทักษะ ทางกายและใจ ( ไม่น้อยกว่า 80) จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ( ลดลงร้อยละ 67)

18


ดาวน์โหลด ppt 2  พัฒนาความสามารถในการปรับตัว / ยืดหยุ่นในการทำงาน (Resilience)  สร้างความสุขในการทำงาน  ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในที่ทำงาน ( การติดสุรา / ยาเสพติด /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google